Utdanningskomiteen vil ha kompetansekrav i IKT-utdanningen

Flertallet i utdanningskomiteen på Stortinget fremmer forslag om konkrete tiltak for å sikre nødvendig kompetanse om IKT-sikkerhet hos alle kandidater med IKT-utdanning. Dermed kan det ligge an til at Tekna får gjennomslag i denne saken.

Tekna har over lang tid jobbet for at IKT-sikkerhet blir en obligatorisk del av IKT-utdanningen i hele utdanningsløpet. Tirsdag 30.mai ble utdanningskomiteens innstilling til Kvalitetsmeldingen levert. Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Venstre og Sosialistisk Venstreparti, fremmer nå forslag om at IKT-sikkerhet skal være en del av utdanningsgrunnlaget til alle som får en ferdig grad innenfor IKT.

- Det er veldig gledelig at et flertall i komiteen har lyttet til Teknas innspill om sikkerhet som del av IKT-utdanningen. Vi håper regjeringen nå raskt vil igangsette tiltak for å sikre at vi fremover klarer håndtere de store utfordringer som ligger i digital sikkerhet, sier presidenten i Tekna, Lise Lyngsnes Randeberg.

Hun mener meldingen er tydelig på at relevans i studiene skal være et prioritert område.

- Stortinget understreker også dette i sin behandling. Tekna mener derfor universiteter og høyskoler nå må synliggjøre hvordan de faktisk jobber med økt relevans og reelt samarbeid med arbeidslivet, sier Randeberg.

Randeberg etterlyser nå tydelige signaler fra Stortinget til regjeringen om etter- og videreutdanningssituasjonen. - Et omskiftelig arbeidsliv hvor høy kompetanse skattes høyt, betyr faglig påfyll og utvikling i tråd med arbeidslivets behov, også for dem med høy utdanning, sier hun.

Randeberg mener det hadde vært en klar fordel om Stortinget var klarere i sitt budskap om at høyskoler og universiteter må bygge ut sitt tilbud for å møte den store omstillingen norsk arbeidsliv står overfor.

- Ikke minst hadde vi håpet at man tok opp høyutdanningsgruppenes behov for kompetansepåfyll. Et finansieringssystem som gir insentiver til å utvikle langt flere tilbud, relevante tilbud og fleksible løsninger må på plass i høyskole- og universitetssektoren, sier hun.

Tekna etterlyser satsing på IKT-sikkerhet i NRK Dagsnytt

Publisert: 31. mai 2017