Teknas synspunkter om åndsverk kan vinne frem

Kulturdepartementets forslag til ny åndsverklov er på høring i familie- og kulturkomiteen på Storinget. – Det er mye godt arbeid i lovforslaget, og flere av Teknas synspunkter er tatt inn, sier Tekna-advokat Arve Vaale-Hallberg.

Tekna og advokat Vaale-Hallberg har arbeidet siden årtusenskiftet med å tydeliggjøre rettstilstanden og regelverket rundt åndsverk i arbeidsforhold.

- Vi har arbeidet aktivt med problemstillinger knyttet til opphavsrett og åndsverk i lang tid. Vi håper vi kan nå frem med en lovfesting av bestemmelsen om overgang av rettigheter til åndsverk i arbeidsforhold, sier Vaale-Hallberg.

Han er spesielt fornøyd med at departementets lovforslag har inne en lovfesting av bestemmelsen om overgang av rettigheter til åndsverk i arbeidsforhold, og en lovefesting av prinsippet om at avtaler om overføring av rettigheter til åndsverk skal tolkes innskrenkende i opphaverens favør.

- Det medfører at en som påstår å ha ervervet rett til et åndsverk fra opphaveren, ikke har slik rett i større grad enn hva erververen kan dokumentere. Dette er viktig for mange Tekna-medlemmer, sier han.

Publisert: 10. mai 2017