Tekna positiv «teknologimilliard» til nye transportløsninger

Tekna mener regjeringen sender positive signaler ved å bevilge en «teknologimilliard» til transportsektoren. Milliarden er tenkt fordelt over 12 år til forskning, innovasjonsprosjekter og pilotering hvor private og offentlige aktører går sammen om nye løsninger.

Regjeringen er også i gang med å tilpasse lover og forskrifter som tillater pilotering av ny teknologi, som eksempelvis autonome kjøretøy. Dette kommer i tillegg til satsingen på ny teknologi som skjer gjennom transportetatene og Avinor.

Teknologisatsingen begrunnes delvis næringspolitisk. Regjeringen peker på det store verdiskapingspotensialet for Norge og norske bedrifter som ligger i å ta en tidlig posisjon i det som forventes å bli et stort internasjonalt marked. Det er positivt at samferdselsdepartementet på denne måten tar et overordnet ansvar for utvikling av teknologi- og kunnskapsmiljøer innenfor transportområdet.

Regjeringen har ikke gått videre med forslaget om en digital samhandlingsplattform hvor data om veiinfrastruktur og trafikk gjøres tilgjengelig for private innovatører. Transportplanen vier mye plass til ny teknologi som bilprodusentene utvikler og bekoster. Men regjeringen er noe mindre konkret om statlige bevilgninger til kooperativ ITS (C-ITS). som gjør veien i stand til å snakke med kjøretøyene og kjøretøyene med hverandre.

Tekna er fornøyd med at regjeringen har lagt fram en ambisiøs nasjonal plan for utbygging av transportsystemene, både vei og jernbane. De siste årene har vi i Norge sett stadig større statlige vei- og baneprosjekter. Når planlagte bevilgninger økes nok et hakk forventer Tekna mer helhetlige prosjekter hvor finansieringen er forutsigbar og gjennomføring kan skje i henhold til plan. Våre medlemmer er klare til å bidra.

Fakta:
Regjeringen foreslår i gjennomsnitt 77,7 milliarder kroner årlig til transport de neste 12 årene, totalt 1.064 milliarder kroner (inkludert 131 milliarder kroner i bompenger). Planen legger seg på det høyeste alternativet som transportetatene ble bedt om å utrede, dvs om lag 16 milliarder kroner per år over «basisrammen» som utgjør dagens bevilgningsnivå. Jernbanen får 319 milliarder, dvs. 35 prosent, av den totale statlige rammen. Vei får 659 milliarder kroner.

 

Øvrige kommentarer til NTP:

Digitalisering av jernbanens signal og kontrollsystemer noe utsatt
På jernbanesiden skyves det noe på ferdigstillelse av nytt digitalt signal- og sikringssystem – ERTMS, tross rekordbevilgninger til jernbanen. Regjeringen foreslår ferdigstillelse i 2032, framfor transportetatenes plan om 2030. Et ferdig utbygget ERMTS vil koste om lag 20 milliarder kroner og gi mer effektiv og sikker togtrafikk.

Forskningsmidler til prosjekt Fergefri E39 Kristiansand – Trondheim
Regjeringen oppgir ambisjonen om å ferdigstille prosjektet i løpet av 20 år, slik den rødgrønne regjeringen i sin tid foreslo. Men prosjektet består, med et tydelig fokus på teknologiutvikling og mulighetene for å benytte kompetanse fra bl.a. offshoresektoren. Regjeringen mener videre utbygging av de ulike fjordkryssingene vil avhenge av teknologisk modenhet og reduserte kostnader. Tekna har tidligere spilt inn at det må bevilges tilstrekkelige midler til teknologiutvikling tidlig i prosjektet for å nå målet om ferdigstillelse innen 20 år.

Bærekraftig utbygging
Det er positivt at regjeringen nå signaliserer en klar vilje til å kutte CO2-utslipp i anleggsfasen gjennom en handlingsplan for fossilfrie byggeplasser/anleggsplasser. Tekna har tidligere spilt inn at  staten som byggherre kan kreve at det benyttes et sertifiseringssystem som premierer nytenking og bærekraft. Regjeringen sier ikke noe om hvordan dette tenkes gjennomført, men vil komme tilbake til Stortinget «på egnet måte» om dette.

Bymiljøavtaler/byvekstavtaler
Det er positivt at regjeringen følger opp etatenes forslag til høy ramme på dette området med en bevilgning på 66 milliarder kroner i 12-årsperioden. Tekna har ment at trengselsutfordringene i storbyene må møtes med fokus på utbygging av kollektivsystemer, sykkelveier og gode løsninger for fotgjengere. I større viktige prosjekter går staten inn med 50 prosent av midlene. Dette gjelder Fornebubanen, ny metrotunnel i Oslo, bybanen i Bergen, Superbuss i Trondheim og bussvei i Stavanger.

Sykkelekspressveger
Transportetatene foreslo 7,8 milliarder til nyskapingen sykkelekspressveg og viste til at disse vil være svært samfunnsøkonomisk lønnsomme. Tekna mener det er positivt at regjeringen indikerer 5 milliarder kroner til formålet. Regjeringen peker på at det må fastsettes lokalt gjennom bymiljøavtaler om det skal bygges som sykkelekspressveger, eller som enklere sykkelveger med lavere standard.

Inter City
Tekna er fornøyd med at regjeringen opprettholder ambisjonen om å bygge også de ytre InterCity strekningene, dvs. til Lillehammer, Halden og Skien – selv om tidsperspektivet utvides.

Godssatsing på tog og skip – Alnabru som nav for godstransport
Tekna er positiv til at regjeringen har lagt fram en godspakke som inneholder mange tiltak på jernbanen, terminaler og havner. Alnabru-terminalen som et nav for mye av godstransporten får midler til videre modernisering og oppgradering.

Publisert: 7. april 2017