Teknas guide til en vellykket Arendalsuke

Arendalsuka er årets politiske happening, men med over 1000 arrangementer kan det være vanskelig å navigere mellom de spennende debattene. Her er Teknas guide til en sømløs og interessant uke i sørlandsbyen.

Mandag:

Mandag 11.30 - 13.00 på hovedscenen:

Global Outlook

Eyde-klyngen og UiA løfter blikket: Global Outlook Norway gathers eminent speakers in Arendal to give a global perspective on international affairs and business trends: Normal is over.

 

Mandag 13:00 - 14:00 på Castelle:

Informasjonssikkerhet for samfunn og virksomheter

Lær Kidsa Koding, IKT-Norge og Sopra Steria har tatt initiativ til å bistå barn og ungdom med å forstå og lykkes med teknologibruk, personvern og sikkerhet. Sopra Steria løfter også debatten om digital etikk og personvern for virksomheter.

 

Mandag 15.00 -16.00 på Castelle:

Pasientdata må sikres – men hvordan sikrer vi tilgangen?

Tilgjengelig informasjon for helsepersonell på tvers av helseforetakene er en forutsetning for god og forsvarlige behandling. Capgemini inviterer til samtale for om hvordan vi løser utfordringer knyttet til å sikre helsedata for å ivareta taushetsplikt og personvern, som er viktig for innbyggernes tillit til helse- og omsorgstjenestene.

 

Mandag 16.00-17.00 på Castelle:

Kompetanse for framtiden

IKT- Norge spør hvordan vi sikrer rett kompetanse til rett tid når teknologiutviklingen stadig utfordrer vår evne til å henge med? Hva slags kompetanser trenger vi i framtiden? Og hvordan evner vi som nasjon å bygge robust kapasitet for framtiden?

 

Mandag kl 18- 19.30 på Teltscenen Ferjekaia:

No planet, no business! Hva skal vi leve av?

Tekna spør om det er mulig å sikre gode trygge arbeidsplasser og et godt organisert arbeidsliv når man samtidig skal drive klimavennlig og tjene penger? Møt bærekraftspesialist Ed Gillespie, næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg med flere.

Tirsdag: 

Tirsdag 7.30 – 8.30 på M/S Sandnes:

#CCS-frokost – Kan CCS løse industriens klimautfordring?

Gassnova inviterer til CCS-frokost om status for å plass det som kan bli Europas første industrielle CCS-prosjekt. Utrulling av fangst, transport og lagring av CO2 (CCS) i stor skala kan øke muligheten for å nå klimamålene, og prosjektet skal vise at CCS er mulig og trygt å gjennomføre. 

 

Tirsdag 9.00 – 10.00 på MS Sandnes:

Helsetjenester på nye måter. Alle vil – Hvordan skal vi få det til?

SINTEF og NTNU i samlet de aktørene som må samarbeide for å finne de gode løsningene; sentrale representanter fra helsetjenestene, helsenæring, brukere, forvaltning, forskning, innovasjonsaktører og politikere, og spør bl.a. hvordan en kan stimulere til økt innovasjon i kommunehelsetjenesten.

 

Tirsdag 10.00 – 11.00 på Solsiden Brasserie:

Skal alle egentlig ha praksis i utdanningen?

Tekna Student spør studentene, rektorene og næringslivet hvordan arbeidsrelevans bør sikres, og om alle egentlig skal ha praksis i utdanningen? Debatten er et oppspill til den varslede stortingsmeldingen om arbeidsrelevans. 


Tirsdag 10:30 - 12:00 på Teltscenen Ferjekaia:

Kunstig intelligens og personvern: Hvordan styre algoritmene i riktig retning?

Datatilsynet utfordrer om etiske og juridiske dilemma rundt Utviklingen av kunstig intelligens (KI/AI)  Hva står på spill og hvordan kan vi sikre at kunstig intelligens brukes til samfunnets beste? Teknas president Lise Lyngsnes Randeberg deltar i debatten. 

 

Tirsdag 12.15 – 13.15 på M/S Nidelv:

Digitale angrep – en trussel mot digitaliseringen og demokratiet

Microsoft Norge inviterer til debatt om utfordringene som oppstår med et stadig økende digitalt trusselbilde, og hvordan ny teknologi kan spille en viktig rolle for å beskytte virksomheter og demokratiet. Teknas president Lise Lyngsnes Randeberg deltar i debatten. 

 

Tirsdag 12:30 - 13:30 i DN-teltet:

Digitalisering i offentlig sektor: På skinner eller lang vei å gå?

Sopra Steria inviterer til debatt med Digitaliseringsministeren, Arbeids- og velferdsdirektør og Skattedirektøren med flere spør om regjeringens mål om én digital offentlig sektor er et sannsynlig fremtidsscenario eller er det en utopi?

 

Tirsdag 13.30- 14.30 på S/S Solrik:

Livslang læring: Hvem skal betale for din kompetanse i fremtiden?

Lånekassen spør hvem som skal finansiere kompetansereformen Livslang læring, og hvordan vi skal sikre kompetanseheving i SMB-bedrifter, hvor det ofte er utfordrende å finne kapasitet til strukturert og planmessig kompetanseutvikling av egne ansatte. 

 

Tirsdag 14.00-15.15 på MS Sandnes:

Teknologi for fremtidens mobilitet

SINTEF inviterer til debatt om råd fra ekspertutvalget for teknologi i fremtidens transportsystem, om hvordan transportsektoren nå gjennom Transport 21 samarbeider for å identifisere områder der vi trenger mer forskning, utvikling og innovasjon, samt hvilke erfaringer vi har med overføring av samferdselsoppgaver til de nye regionene.

 

Tirsdag 14.30-15.30 på MS Sandnes:

PPCC landrapport – Hva sier forskningen?

NTNU Bærekraft og Miljødirektoratet inviterer til debatt om funn og anbefalinger fra FN's Klimapanel sin nye landrapport om hvordan landområder blir påvirket av klimaendringer, samt om hvordan klimautfordringen må ses i sammenheng med biologisk mangfold.

 

Tirsdag 16.00-17.00 i MØR biffhus:

Et virkemiddelapparat for jobb- og verdiskaping

NHO og Forskningsrådet inviterer til debatt om virkemiddelapparatet med et bredt sammensatt panel. Bakteppet er regjeringens virkemiddelgjennomgang og NHOs egen kartlegging av virkemiddelapparatet.

 

Tirsdag 19.00 – 20.30 på M/S Sunnhordland:

Bærekraftsmålene – 17 stemmer for framtiden

Vitenskapsformidling på sitt beste når UiO og Akademiet for yngre forskere (AYF) samler et lag av forskere til bærekraftsstafett. En forsker for hvert bærekraftsmål, som hver får 4 minutter til å fortelle en historie om forskning som bidrar til å løse/belyse sitt bærekraftsmål.

Onsdag:

Onsdag 9.00 – 10.00 på MS Sundhordaland:

Barrierer for bærekraft: Hvordan koble forskning og næringsliv for å øke innovasjonstakten i Norge?

Universitetene (NMBU, NTNU, UiB, UiT og UiO) spør hvorfor akademia, næringslivet og politikerne ikke er raske nok med å sette ut i livet løsninger vi har og til å finne nye løsninger for å nå bærekraftsmålene.

 

Onsdag 10.30- 12.30 på Lilandgården:

Lansering av nasjonalt smartby-veikart

Hvordan definerer vi den smarte byen i norsk sammenheng? Og hvordan kan vi få til samarbeid på tvers mellom stat, kommune og næringsliv som bidrar til bærekraftige byer og lokalsamfunn – med teknologi som verktøy og innbyggernes behov i sentrum?

 

Onsdag 10.30 – 12.30 på Statsraad Lemkuhl:

Havvind – Behov for en nasjonal strategi for å utvikle eksportrettet leverandørindustri.

Vindkraft til havs er i sterk vekst internasjonalt og Norge har en betydelig kompetanse- og teknologibase som kan spille en viktig rolle i utviklingen, installasjon og drift av flytende vindkraft. GCE NODE, Telenor Maritime spør hvordan vi kan sikre bedre rammeverk og støtteordninger samt en industripolitikk som gir tydelig retning?

 

Onsdag 10.30 – 12.30 på Clarion Hotel Tyholmen:

Industri 4.0 og norges største teknologiprosjekt – Digitalisering av jernbanen

Bane NOR inviterer til debatt om den fjerde industrielle revolusjon og konsekvenser og muligheter av digitaliseringen generelt i samfunnet og med et spesielt fokus på jernbanen. 

 

Onsdag 15.30 – 17.00 på Teltscenen Ferjekaia:

Smart samspill for smarte samfunn

Tekna, ITS Norge, BuildingSmart Norge, Integra, og Standard Norge utfordrer politikere, kommuner, store offentlige bestillere og leverandører til å finne svarene på hvordan myndigheter og næringslivet i fellesskap kan utvikle de virkelig smarte byene og samfunnene. Teknapresident Lise Lyngnes Randeberg deltar i politikerdebatten.

Torsdag:

Torsdag 8.30-10.00 i Arendal kino:

Grenser i det grenseløse – Debatt om ny E-lov

Norsk institusjon for menneskerettigheter inviterer til paneldebatt om forslaget til ny lov om Etterretningstjenesten. Forslaget innebærer blant annet masseinnhenting av kommunikasjon inn og ut av landet, og mellom folk i Norge. Dette aktualiserer en rekke prinsipielle spørsmål, blant annet om menneskerettighetene og avveiningen mellom frihet og sikkerhet.

 

Torsdag 10.00 – 11.00 på Solsiden Brasserie:

Er universitetene og høyskolene rigget for at vi skal lære hele livet?

Akademikerne inviterer til debatt om hvordan norske universiteter og høyskoler innrette seg når samfunnets behov for kompetanse endrer seg, og hvilken rolle utdanningsinstitusjonene bør ta for å møte arbeidslivets behov for kompetanseheving.

 

Torsdag 13.00 – 14.15 på Madam Reiersen:

(Olje)utdannet til arbeidsløshet eller bidragsyter til grønt skifte?

Norsk olje og gass spør om det er lurt av unge å satse på en utdanning innen petroleum? Leder i Tekna Student deltar i panelet.