Tekna vil ha på plass sikkerhetstiltak

Stortingsmeldingen "Risiko i et trygt samfunn" er i disse dager til behandling i Stortinget. Tekna etterlyser konkrete tiltak for å møte fremtidens utfordringer innen IKT og sikkerhet.

Datasikkerhet

Tekna har vært hos alle partigruppene gjennom våren og snakket om sikkerhet og sårbarhet i digital kritisk infrastruktur. Det såkalte Sårbaherhetsutvalget, ledet av Olav Lysne i Simula, la i november 2015 frem en NOUen Digital sårbarhet  - sikkert samfunn, hvor det fremgår en rekke utfordringer knyttet til økende grad av digitalisering. Flere anbefalinger kom fra utvalget.

Meldingen som nå foreligger, tar for seg samfunnssikkerhet i bredt. Hva angår digital sårbarhet, har regjeringen i meldingen ingen forslag til nye konkrete tiltak for å møte fremtidens utfordringer. I hovedsak går tiltakene ut på å forsterke, vidererutvikle, se på og vurdere det vi allerede gjør.  Regjeringen varsler i meldingen at de vil komme tilbake til Stortinget en gang til med enda en ny melding med direkte oppfølging av Lysnes NOU.

Tekna mener vi nå har nok kunnskap til å kunne agere langt raskere på de utfordringer vi åpenbart har.

Sikkerhetskompetanse

Vi har store utfordringer med å bygge nasjonal sikkerhetskompetanse innen IKT. Denne utfordringen er ikke adressert i meldingen og kommer heller ikke frem i behandlingen. Regjeringen har derimot varslet at de vil legge frem en strategi for kompetanse innen informasjonssikkerhet, og Tekna, som eneste fagorganisasjon, ble invitert til å delta i innledende møte med Kunnskapsdepartementet.

Tekna vil;

  • Ha en gjennomgang av relevans i IKT-utdanningene – møter utdanningen det risikobildet som nasjonale og internasjonale sikkerhetsmyndigheter avtegner?
  • At det etableres flere studieplasser. Det er for få plasser studieplasser innen IKT generelt og sikkerhet spesielt. De studiene som spisser seg inn mot sikkerhet og sårbarhet, er under utvikling og har langt større pågang av studenter enn det er kapasitet.
  • Ha flere norske studenter inn på sikkerhetsstudiene. Sikkerhetsstudiene må gjøres attraktive for studenter som vil kunne ivareta nasjonens kompetanse og sikkerhetsinteresser i fremtiden. Stort behov for sikkerhetsklarerte IKT-eksperter innen digital informasjonssikkerhet, master- og doktorgradsnivå. 
  • At myndighetene foretar en sårbarhetsvurdering av svikt i rekruttering av sikkerhetsklarerte ansatte til nasjonale strategisk viktige stillinger innen sikkerhet.
  • At myndighetene gjør en vurdering av utfordringer med rekruttering av svært mange utenlandsstudenter og ansatte. Mange av de doktorgradene som er avlagt er av kandidater fra andre land som på grunna av nasjonalitet er vanskelig å få sikkerhetsklarert i Norge.

Nasjonale sikkerhetsinteresser

Norge har ikke kapasitet eller kompetanse til å håndtere vår digitale infrastruktur, til å utvikle alle digitale tjenester eller til å lagre og drifte disse. Det er bra vi har åpen handel med utlandet og tilgang på verdifull kompetanse og nødvendige ressurser. Likevel utgjør det sikkerhetsutfordringer når deler innenfor kritisk digital infrastruktur håndteres av utenlandske selskaper og innleid arbeidskraft.

Tekna vil:

  • At det gjøres en sårbarhetsvurdering av økende grad av eksperthjelp fra andre land og utenlandske selskaper.
  • At rammen for utkontraktering gjennomgås og at nasjonale sikkerhetsvurderinger gjøres av den raskt økende utenlands-outsoursingen vi ser på en rekke områder innen kritisk infrastruktur.
  • At sikkerhet og sårbarhet kommer inn som en del av Digital21 – større satsing på norskeeide virksomheter innen IKT - gjøre datasikkerhet til et konkurransefortrinn.
  • At det etableres langt flere datalagre i Norge, med den positive effekt dette har både på sikkerheten og på kompetansesituasjonen i Norge.
Publisert: 29. mai 2017