Tekna om kompetansereformen: - Bare en begynnelse

- Kompetansereformen er i stor grad en videreføring av allerede etablerte ordninger, sier Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg.

Lise Lyngsnes Randeberg

Kompetansereformen “Lære hele livet” ble i dag lagt frem. Tekna er glade for at den lenge varslede kompetansereformen er klar.  

-Arbeidslivet er i kontinuerlig endring og behovet for kompetanseheving gjennom hele arbeidslivet er økende, også for høyutdanningsgruppene, sier Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg 

Hun peker på at Norge nå står midt i en krisesituasjon med koranapandemi og oljeprisfall, men at kompetansereformen er helt avgjørende uavhengig av dagens krisesituasjon.  

-Den teknologiske utviklingen og behovet for å omstille til en grønnere økonomi er her fortsatt. Dette betyr at vi alle må oppdatere og omstille vår kompetanse i takt med utviklingen og behov, sier Randeberg.  

Skeptiske til egenbetaling 
Hun mener kompetanseprogrammet gjennom søknadsbasert ordning i Kompetanse Norge ikke kan være det endelige svaret på hvordan UH-sektoren skal levere gode etter- og videreutdanningstilbud. 

- Dette er en svært ressurskrevende ordning, og vil ikke gi det handlingsrommet som UH-sektoren trenger for utvikling av tilbudene sine. Tekna er derfor spent på om man neste vår kan komme opp med en bedre finansieringsordning for tilbudet i regi av UH-sektoren, sier Randeberg.  

Tekna er også skeptiske til at det legges opp til egenbetaling ved deltagelse i etter- og videreutdanning, og er bekymret for at dette vil resultere i at mulighet til etter- og videreutdanning vil avhenge av betalingsevne.  

-Gratisprinsippet og lik rett til utdanning er hjørnesteinen i det norske kunnskapssamfunnet og avgjørende forutsetninger for å sikre at vi også i fremtiden vil ha et samfunn preget av små forskjeller, høy produktivitet og tillit, sier Randeberg.  

Tekna er positive til at regjeringen vil øke potten til fleksible kompetansetilbud i regi av universiteter og høyskoler, slik at de kan tilby utdanninger som er særlig tilrettelagt for personer som er i arbeid.  

- Det er også viktig at det gis mulighet for høyt utdannede å ta studiepoenggivende påfyll mens de går på dagpenger. Det er synd at det ikke gis noen signaler på oppmykning av regelverket på dette området i kompetansereformen, avslutter Randeberg.  

 

 

 

Publisert: 23. april 2020