Tekna om Klimakur 2030: - Nå må politikk, teknologi og kompetanse på plass!

Regjeringen fikk i dag overlevert fagetatenes rapport Klimakur 2030, som gir forslag til hvordan Norge bør følge opp sine klimaforpliktelser overfor EU og Parisavtalen.

Tekna mener bevisstgjøring, kompetanse, teknologi, modig kunnskapsbasert politikk og bred samhandling må til for å lykkes.

- Teknas medlemmer arbeider innenfor alle teknologi- og kompetanseområder som er nødvendige for å gjennomføre klimakuttene. Vi vil være en aktiv pådriver for å få gjennomført klimakutt i praksis innenfor viktige bransjer som transport, byutvikling og maritim sektor. Vi vil også bidra til å utvikle grunnleggende teknologi og metoder, som sirkulær økonomi og sirkulær avfallsbehandling som grunnlag for dette, sier Teknas president Lise Lyngsnes Randeberg.  

Hun mener at klimatiltak kan gi norsk næringsliv muligheter til å utvikle nye produkter og næringer der Tekna-medlemmens kompetanse er sentral.

- Dette kan bidra til ny verdiskaping og klimaløsninger. Vi trenger ambisiøse forslag og politisk vilje til beste for både klima, miljø, næringsliv og samfunnet for øvrig, sier hun.

Publisert: 31. januar 2020