Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Løvestatue foran Stortinget

Tekna om budsjettet: - Trygt og forutsigbart

15. okt. 2019

Tekna er positiv til regjeringens tilrettelegging for omstilling til et mer bærekraftig samfunn. Budsjettet øker satsningen på havvind og viderefører fullskala fangst og lagring av CO2, samtidig som det styrker klimainvesteringer gjennom Nysnø og elektrifisering av Meråkerbanen og Trønderbanen.

 Det er også positivt at regjeringen moderer oljepengebruken. Norsk økonomi går godt, det er derfor viktig at vi er rustet for dårligere tider. Teknas medlemmer er på jobb hver dag for framtidens løsninger. De sitter også på en viktig omstillingskompetanse. Derfor hadde vi sett at satsningen på studieplasser og etter- og videreutdanning innen STEM-fagene var større.&nb

-For Tekna er det særlig viktig at regjeringen sikrer fremdriften mot fullskala karbonfangst og -lagring (CCS), sier Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg. Hun hadde håpet på en investeringsbeslutning allerede i 2020.  

-Det er bred enighet om at utvikling av teknologi og infrastruktur for å fange, transportere og lagre CO2 i stor skala er en absolutt forutsetning for å nå målene i Paris-avtalen. Olje- og energiminister Freiberg varslet på høynivåkonferanse om karbonfangst og -lagring (CCS) i Oslo i september at investeringsbeslutning ville bli tatt i 2020.   

Kompetansereform 

Raske teknologiske endringer medfører økt krav til kompetanse og kompetanseutvikling, og behovet for etter- og videreutdanning på alle nivå er stort. Tekna har store forventninger til regjeringens kompetansereform, og forventer at budsjettet viser ambisjonene på feltet.  

-Vi er glad for at voksne nå gis mulighet for å ta opp et særskilt tilleggslån på inntil 100.000 kroner. Tekna mener vi raskt må komme i gang med et program for arbeidslivsdrevet kompetansebygging som foreslått av Markussen-utvalget. Stortinget bør derfor sikres friske midler til dette formål med sikte på igangsetting fra neste høst. Vi trenger en kraftfull satsning på etter- og videreutdanning som ikke går på bekostning av grunnutdanningen, sier Lise Lyngsnes Randeberg, som også mener det er avgjørende for å sikre lik rett til utdanning og at gratisprinsippet ivaretas. 

Frisk næringspolitisk satsing 

Konkurransekraft og bærekraft vil være sammenfallende for fremtidens næringer.  

-Vi trenger næringspolitisk satsing på områder hvor vi har fortrinn og store nasjonale behov i fremtiden, som havrom, energi, helse/biotek og digitalisering/digital infrastruktur. Regjeringens satsning på havvind er et viktig skritt i rett retning, sier Randeberg. Hun påpeker er at det også er positivt at det settes av 100 millioner kroner til et sikkert og robust alternativt sjøfibersamband for internasjonal datatrafikk til og fra Norge. 

-IKT-sikkerhet må utvikles til å bli et av Norges viktigste konkurransefortrinn, men da må vi også styrke kompetansen ved blant annet å legge til rette for utvikling av fleksible videreutdanningstilbud innen IT-sikkerhet, sier Randeberg. 

Se en kort oppsummering

Lise L. Randeberg (president) og Sigurd Harstad (studentleder) gir en kort oppsummering av statsbudsjettet (07.10.2019)

 

Tekna deltar i budsjetthøringer

Se video fra de høringene Tekna har deltatt på i forbindelse med statsbudsjettet 2020 (video og notat legges ut etterhvert som det er avholdt)

Budsjettnotater

Her kan du se notatene som ble sendt til de ulike Stortingskomiteer innen høringene

Les også