Tekna-innspill til KrF

Tekna ber Kristelig Folkeparti arbeide for at det i ny regjeringsplattform tas inn et punkt om kompetansereformen hvor høyutdanningsgruppene også er inkludert.

Regjeringens kompetansereform har medført et tydeligere fokus på etter- og videreutdanning i Norge. Det er bred enighet om at behovet for livslang læring bare vil øke i tiden fremover og Tekna ønsker dette arbeidet velkommen.

-Tekna er likevel bekymret for at arbeidet med kompetansereformen, i for stor grad, begrenses til tiltak for å forhindre frafall fra arbeidslivet. Selv om det er viktig at alle i Norge har tilstrekkelig kompetanse til å delta i arbeidslivet mener Tekna at kompetansereformen må ha større ambisjoner og også omhandle høyt utdannede. Reformen bør ta sikte på å gi alle bedre forutsetninger for å utvikle seg selv faglig gjennom hele livet.

Teknas medlemmer er blant gruppene som har behov for mest faglig påfyll i løpet av karrieren. Mange arbeider i bransjer der teknologiske utviklinger fordrer kontinuerlig faglig påfyll for å henge med. Mange arbeider også i virksomheter som konkurrer på et globalt marked der høy og oppdatert kompetanse er avgjørende for å være konkurransedyktig. Dette er viktig for den enkelte, men er også avgjørende for verdiskaping i norsk næringsliv samt kvalitet og effektivitet i offentlige sektor.

Til tross for dette ser vi at deltagelsen i etter- og videreutdanning blant de høyt utdannede har sunket med ti prosentpoeng de siste ti årene. Våre medlemmer melder fra om at de sliter med å få den kompetanseutviklingen de mener de har behov for fra arbeidsgiver. Mange sliter med å finne tilbud som har den relevansen og kvaliteten de har behov for og som lar seg kombinere med jobb. Blant medlemmer som har mistet jobben ønsker mange å ta fag ved universiteter eller høyskoler men risikerer da å miste retten til dagpenger. Det relevante kompetansetilbudet som eksisterer utenfor UH-sektoren er ofte enten for dyrt eller uten den faglige relevansen som må til for å hjelpe dem ut i nytt arbeid.

Om Norge skal være et ledende kunnskapssamfunn må vi ikke kompetansepolitikken begrense seg til å gjøre norske arbeidstakerne "flinke nok". Kompetansepolitikk må ha som mål at vi alle blir stadig flinkere, at vi alle får bedre forutsetninger for å utvikle oss faglig og tilegne oss ny kunnskap gjennom hele livet, heter det videre i brevet.

 

Publisert: 19. november 2018