"Rogalandserklæringen" ble signert 16. mai 2017 i Stavanger. Det er Tekna som har tatt initiativ til å få på plass en forpliktende avtale med KS, NHO og fylkeskommunen for å få flere arbeidsledige i jobb. NITO er også med på avtalen.

I erklæringen forplikter partene seg til å jobbe for at flere arbeidsledige går fra å være passive dagpengemottakere, til å komme i aktivitet, få vist seg fram for en ny arbeidsgiver i en ny bransje, og få ny erfaring og kompetanse.


– Vi mobiliserer til en dugnad for å få arbeidstreningsplasser i bedriftene, slik at flest mulig ledige ingeniører i Rogaland kan få trening og kvalifisere seg for andre bransjer. I stedet for at folk passivt mottar dagpenger, vil vi at folk skal komme aktivt ut i arbeid. Vi ser at folk som gjør det har større sjanser til å komme seg ut i arbeidslivet igjen. Dette er hovedpoenget med erklæringen, sier generalsekretær Ivar Horneland Kristensen i Tekna.

Rogalandserklæringen

"Rogalandserklæringen" er en syvpunktsavtale der ambisjonen er flere hundre arbeidstreningsplassar i Rogaland.

  • Partene vil jobbe for at flere arbeidsledige går fra å være passive dagpengemottakere til å komme i aktivitet, få vist seg fram for en ny arbeidsgiver i en ny bransje, og få ny erfaring og kompetanse.
  • For å oppnå dette vil partene jobbe for at NAVs ordning for omstilling av kompetanse («arbeidstrening») blir bedre kjent blant alle sine medlemmer. Dette er en offentlig, fullfinansiert og målrettet støtteordning for å få inn personer i aktivitet og opplæring på en ny arbeidsplass. I arbeidstreningsperioden, som vanligvis er på 3 eller 6 mnd., mottar kandidaten stønad fra NAV, og arbeidsgiver har ingen lønnsforpliktelse. Utgifter til forsikring, arbeidstøy, ekstern kursing eller annen tilrettelegging kan arbeidsgiver få dekket fra NAV. Det er en forutsetning at slike opplæringsplasser ikke skal fortrenge ordinære arbeidsplasser eller utlysninger(...).
  • KS og NHO representerer de største og fleste arbeidsgiverne i fylket. Begge organisasjonene vil oppfordre alle sine medlemsvirksomheter om å ta ordningen med arbeidstrening mer aktivt i bruk enn i dag, og vil informere mer aktivt om mulighetene som ligger i denne ordningen overfor sine medlemsvirksomheter.
  • Partene viser til måten dette ble gjort på i Stavanger kommune. Her ble alle etatssjefene innkalt for å bli informert om NAVs ordning for omstilling av kompetanse, og ble bedt om å «snu alle steiner» for å finne minst 30 plasser for personer med ingeniørfaglig bakgrunn til slike opplæringsplasser. For arbeidsgiverpartene er en slik prosess et forbilde for det videre arbeidet som bør etterfølges.
  • Tekna og NITO vil ta initiativet til en gründerdag for arbeidsledige, sammen med Rogaland fylkeskommune, NAV og Innovasjon Norge. Her vil arbeidsledige som har ideer til egen gründervirksomhet bli orientert om både hvilke muligheter for støtte til gode ideer som finnes i det offentlige virkemiddelapparatet, og om hvilke rettigheter til inntektssikring man har som gründer og dagpengemottaker.
  • Rogaland fylkeskommune vil høsten 2017 igjen tilby arbeidspraksis på videregående skoler hvor personer med ingeniørfaglig kompetanse «skygger» lærer.
  • Rogaland fylkeskommune vil jobbe sammen med attføringsbransjen og NAV for å tilrettelegge flere praksisplasser i fylkeskommunal virksomhet.

Avtale mellom KS Rogaland, NHO Rogaland, Rogaland Fylkeskommune, NITO og Tekna.

> Last ned Rogalandserklæringen her (PDF)

> Les også om saken i NRK Rogaland her

Publisert: 16. mai 2017