Tekna i Utdannings- og forskningskomiteen

I dagens høring i Utdannings- og forskningskomiteen tok Tekna blant annet opp at det burde bevilges særskilte midler til opprettelse av forskningssentre i budsjettet for 2019.

Slike sentre for næringsrettet digitalisering skal være innrettet mot områdene kunstig intelligens og stordata.

Tekna viser til regjeringens offensive satsing på kompetanse, og er svært fornøyd med en bred politisk enighet om «lære hele livet». Et omskiftelig arbeidsliv med større grad av jobbrotasjon, stadig utvikling av fagområdene, nye og komplekse digitale og teknologiske verktøy skal utvikles og tas i bruk – dette fordrer løpende kompetansebygging i alle utdanningsgruppene.

«Lære hele livet»

Derfor ber foreningen Stortinget understreke at «læring hele livet», som en overordnet kompetansepolitisk strategi, også skal omfatte høyutdanningsgruppene. Selv med høy utdanning ligger det en fare for «å gå ut på dato".  Høyutdanningsgruppene må være en del av de tre programmene som ligger inne i budsjettet med 130 millioner.   

Tekna ser ikke at det i budsjettet for neste år legges opp til endringer i finansieringen av etter- og videreutdanningstilbudene i universiteter og høyskoler. I dag har UH-sektoren kun finansiering av videreutdanning, som utgjør en del av en grad. Nødvendig kompetansepåfyll for høyutdanningsgruppene dreier seg i liten grad om å ta en ny bachelor- eller mastergrad, men heller enkeltfag innen relevante områder. Det er uheldig hvis de som allerede har oppnådd sin grad melder seg på et nytt gradsstudium, vel vitende om at det er kun enkeltfag som er interessante. Disse vil da ta opp plassen for andre som ønsker fullt gradsstudium. 

Tekna ber om at Stortinget får regjeringen til å redegjøre for om man vil gjøre endringer som bidrar til at etter- og videreutdanningstilbudene som ikke er en del av en grad, blir offentlig finansiert gjennom basisbevilgningene til UH-sektoren. Det må videre gjøres rede for hvordan man kan ta enkeltfag innen et gradsstudium uten å ta opp en full studieplass. Dette må sees i sammenheng med de endringer som gjøres i lånekassefinansieringen av studier som ikke gir fullført grad.  

Teknas president Lise Lyngsnes Randeberg møtte i høringen i Utdannings- og forskningskomiteen.

Publisert: 23. oktober 2018