Tekna i Transportkomiteen: Trenger effektiv ressursbruk

I dagens høring med Transportkomiteen tok Tekna blant annet opp at regjeringens forslag til statsbudsjett mangler statlige bidrag til standardiseringsarbeidet i bransjer som helse, havbruk og mobilitet/smarte byer.

Skjermbilde av Stortinget TV med Lise Lyngsnes Randeberg og en mann ved siden av

 I Norge er vi gode på piloter, men vi trenger å legge til rette for nasjonale standardiseringsstrategier i bransjer hvor våre fremste konkurrenter internasjonalt allerede tenker langsiktig og industrielt. Standard Norge anslår at 40 prosent av produktivitetsveksten i Norge og 30 prosent av veksten i BNP skyldes standardisering.  Norge er kommet langt på standardisering i noen bransjer som f. eks innen petroleum og bygg; andre bransjer henger etter. Disse bør lære av de bransjene som har lykkes med standardiseringen, for slik å få økt konkurransekraft, innovasjon og industriell tenkning via standardisering.  Tekna ber derfor Stortinget legge til rette for økt standardisering i statsbudsjettet for 2019, som vil gi økt konkurransekraft.  

På området mobilitet og smarte byer har det vist seg vanskelig å få statlig støtte til internasjonalt standardiseringsarbeid innenfor programmet for digitalisering av transporttjenester, Pilot-T, som er forvaltet av Forskningsrådet. Tekna er positivt til at bevilgningene til utvikling og implementering av ny teknologi fortsetter i 2019 og at bevilgningene til Pilot T øker.  

Tekna ber Stortinget legge til rette for at dekning av utgifter i forbindelse med deltakelse i standardiseringsarbeid fra 2019 bør være et definert formål innenfor Pilot-T ordningen. 

Bredbånd i distriktene

Tekna er svært skeptisk til regjeringens forslag om å kutte 50 millioner til bredbåndsutbyggingen i distriktene.  Digitaliseringen er i ferd med å få stor betydning for både samfunnslivet og næringslivet og digitaliseringen er gjennomgripende. Tekna mener derfor tempoet i bredbåndsutbyggingen må opprettholdes og økes, slik at det blir god tilgang til raskt bredbånd over hele landet. Et godt utbygget bredbåndstilbud vil legge til rette for teknologiske nyvinning kan skje over hele landet, og at kompetent arbeidskraft kan arbeide og bo i distriktene.  

Tekna har merket seg at regjeringen i budsjettforslaget bruker mye plass for å beskrive de positive effektene av graveforskriften og enhetlige regler for såkalt «micro trenching» i alle kommunene.  

Dette har vært en sak Tekna har støttet over lang tid og vil utvilsomt bidra til at de kommersielle bredbåndstilbyderne får ned sine kostnader til å legge fiberkabler.  Regjeringen godtgjør ikke i budsjettforslaget at effekten av endringene i graveforskriften gir raskt bredbånd til de «ulønnsomme» kundene som bor spredt i distriktene. Tekna mener derfor det er viktig å opprettholde trykket i bredbåndsutbyggingen og ikke svekke de virkemidlene som bidrar til å binde landet sammen med raske og funksjonelle bredbåndsforbindelser. 

Tekna ber Stortinget om å bevilge 300 mill kroner til bredbåndsutbyggingen i distriktene.   

Regionreform og SAMS

Regjeringen har i forslaget til statsbudsjett for 2019 konkludert med at oppgavene knyttet til administrasjon av fylkesvegnettet skal flyttes fra Statens vegvesen til de nye regionene.

Da Statens vegvesen utredet forslaget om flytting av oppgaver i rapporten «Fra sams og samling», kom det tydelig frem at en slik overføring etter all sannsynlighet vil føre til en mindre effektiv ressursbruk og lavere kvalitet på arbeidet med administrasjon av fylkesveinettet. Vegvesenets utredning fikk bred støtte fra fagforeninger, entreprenører og andre aktører i sektoren. Til tross for dette, er det i budsjettforslaget for 2019 utelukkende fokusert på utfordringer knyttet til selve overføringsprosessen. Bekymringene fra Statens vegvesen og fagforeningene om effektiv ressursbruk, ivaretagelse av fagmiljøer og sikkerhet på norske veier er i all hovedsak oversett.  

Tekna ber Stortinget se til at en eventuell overføring av Statens vegvesen til de nye regionene ikke forringer dagens kompetanse og kvalitet, og at ressursbruken blir like effektiv som i dag. 

I rapporten fra Statens vegvesen ble det også påpekt at reglene for virksomhetsoverdragelse ikke ville komme til anvendelse. Vegvesenet anbefalte derfor i rapportens kapittel 6.1.3 lovendringer som vil sikre at en overføring av oppgaver vil kunne utføres uten urimelige utslag for de ansatte. Til tross for dette, har regjeringen foreslått at overføring av ansatte i første omgang skal forsøkes utført gjennom avtale og dialog mellom SVV og fylkeskommunene. Dette medfører usikkerhet for de ansatte. Teknas medlemmer i SVV innehar kompetanse som er høyt ettertraktet i entreprenørbransjen. Usikkerhet om veien videre vil dermed kunne føre til en uheldig kompetanseflukt fra SVV i tiden frem mot 2020/2021.

Teknas president Lise Lyngsnes Randeberg møtte i høringen i Transportkomiteen.

Publisert: 17. oktober 2018