Tekna i styringsgruppen til Regjeringens Digital21-strategi

Regjeringen ser behov for et raskt digitaliseringsløft i næringslivet, og vil nå ha Tekna med på laget i styringsgruppen til Digital21. - Utnevnelsen er en stor anerkjennelse for våre medlemmers kollektive kunnskap og ikke minst det vi foreløpig har oppnådd innen IKT-sikkerhet, kompetanseutvikling og teknologioverføring, sier Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg.

- Jeg er svært glad for at Tekna fikk en plass i denne styringsgruppen. Våre 72 000 medlemmer som er teknologer og realister, har viktig kompetanse og drivkraft for digital omstilling av norsk næringsliv. Nå tar jeg med meg deres erfaringer og fagkunnskap inn i Digital21-gruppen, sier Randeberg.

Regjeringen har nå satt i gang Digital21 som en egen digital strategiprosess. Denne nasjonale storsatsningen skal bidra til økt digitalisering i næringslivet, og gi råd og anbefalinger om hvordan næringslivet kan utnytte de nye digitale mulighetene på tvers av alle bransjer.

Styringsgruppen skal sørge for at sentrale aktører, interessegrupper og kunnskapsmiljøer gir innspill til digitaliseringsarbeidet. Den er bredt sammensatt med representanter fra relevante deler av næringslivet og kunnskapsmiljøene over hele landet.

 - Tekna vil vektlegge behovet for økt kompetanse- og teknologioverføring mellom ulike bransjer. Som teknolog tar jeg også med meg min egen fagkompetanse innen sensorteknologi, mønstergjenkjenning og analyse av store mengder data, sier Randeberg.

 Hun mener at det i denne prosessen er avgjørende å jobbe tverrfaglig og inkludere juridisk, økonomisk og teknologisk kompetanse. Tekna ønsker å bidra til økt verdiskaping og ny næringsutvikling ved å sørge for god faglig standard og å skape robuste digitale løsninger for norsk næringsliv og industri.  

- Dette kan blant annet gjøres gjennom å løfte behovet for oppdatert regelverk, standardisering av løsninger og samarbeid om kritisk digital infrastruktur. Tekna vil i styringsgruppa legge til rette for en åpen, men effektiv 21-prosess med god forankring i næringslivet og fagmiljøene, forklarer Randeberg.

 Les mer om Digital21 her:  https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/digital21-styringsgruppen-er-klar/id2564322/

 

 

Publisert: 7. juli 2017