Tekna i Næringskomiteen: Ønsker opptrappingsplan

I dagens høring med Næringskomiteen i Stortinget ga Tekna uttrykk for at statsbudsjettet må legge gode rammer for bærekraftig næringsutvikling.

Løvestatue foran Stortinget i Oslo

Dette innebærer å prioritere tiltak som bidrar til utvikling og implementering av ny teknologi innen strategisk viktige områder, styrker samhandlingen mellom kunnskapsinstitusjoner og næringsliv og ivaretar hensynet til bærekraft og sikkerhet.

Regjeringen foreslår å bevilge 235 mill i 2019 til Forny2020.  Regjeringen har Teknas fulle støtte på dette, men mener at bevilgningene burde økes ytterligere til 300 millioner kroner. For å gi forutsigbarhet til både næringsliv og kunnskapssektoren, mener Tekna det bør utarbeides en opptrappingsplan for kommersialisering fra forskning i Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning.

I anbefalingene i rapporten Digital21 ble det foreslått opprette såkalte Sentre for næringsrettet digitalisering. Tekna mener det burde bevilges særskilte midler til opprettelsen av slike senta allerede i budsjettet for 2019.

Digital sikkerhet

Tekna representerer mange medlemmer som arbeider i sektorer som er avhengige av trygge systemer for IKT. Digital sikkerhet er et våpenkappløp der man trenger høy kompetanse for å utvikle og vedlikeholde trygge systemer. Tekna ser et klart behov for at det avlegges flere doktorgrader innen IKT og IKT-sikkerhet.

Tekna vil understreke viktigheten av en helhetlig og koordinert innsats for næringsutvikling over hele landet. I sammenheng med regionreformen har det blitt foreslått å flytte deler av virkemiddelapparatet til fylkeskommunene. Selv om en desentralisering av oppgavene kan styrke fylkeskommunenes rolle som samfunnsutvikler, vil Tekna understreke at det er viktig å ivareta den helhetlige koordineringen av viktige tiltak gjennom organer som Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet.

Karbonfangst

Tekna støtter helhjertet satsingen på karbonfangst- og lagring. Det er avgjørende at arbeidet som er i gang med forprosjekter på anleggene til Norcem og Fortum Varme ikke stopper opp. Dersom det viser seg at bevilgningene til forprosjekteringen i forslaget til statsbudsjett ikke strekker til, må bevilgningene økes i revidert budsjett.

Om det skal realiseres en full verdikjede for fangst, transport og lagring av CO2, er vi avhengige av at prosjektet løftes opp til et internasjonalt nivå. Tekna ber derfor Stortinget legge til rette for at europeiske aktører velger Norge som sitt naturlige lagringssted for CO2.

Teknas president Lise Lyngsnes Randeberg og rådgiver i Tekna Knut Frydenlund deltok på møtet med Næringskomiteen.

Publisert: 16. oktober 2018