Tekna i Justiskomiteen

Tekna etterlyste en IKT-kompetansestrategi i sitt møte med Justiskomiteen onsdag 24.oktober.

Fra Tekna møtte president Lise Lyngsnes Randeberg og politisk rådgiver Birgitte Jordahl. Teknas fire hovedinnspill til Justiskomiteen var:

  • Tekna etterlyser en kompetansestrategi knyttet til IKT-sikkerhet. Denne er ikke klar. Her må Stortinget sette av midler, med fokus på spesialistkompetanse og etter- og videreutdanning.
  • Tekna ønsker å få på plass et midlertidig objektutpekingsutvalg For utpeking av kritisk digital infrastruktur
  • Tekna ønsker å korte ned saksbehandlingstiden for sikkerhetsklarering. Det vil si mer midler til klareringsmyndighetene
  • Tekna ønsker at budsjettrammen til jordskifteretten økes med 15 millioner  kroner, og at bevilgningene til utstyr økes med 17 millioner kroner.

Kompetansestrategi:

Tekna viser i høringen til at Justisdepartementet har jobbet med en kompetansestrategi knyttet til IKT-sikkerhetskompetanse i over halvannet år. Den er varslet å komme høsten 2018. Tekna hadde forventet at den ble lagt frem sammen med budsjettet, men den lar vente på seg. Derfor ligger det lite konkret i budsjettet for 2019 som viser en satsning på det betydelige kompetansegapet det pekes på, både i NIFUs rapport2 og i de meldinger og proposisjoner Stortinget har behandlet det siste halvannet året. Med ny sikkerhetslov fra 01.01.2019, innføring av GDPR fra juli 2018, samt varslet sak om innføring av et digitalt grenseforsvar, mener Tekna det er betenkelig at man utsetter å behandle en systematisk kompetansebygging og de nødvendige økonomiske satsninger i budsjettet for 2019. 

Tekna mener derfor Stortinget må sikre at det ligger midler til betydelig kompetanseheving, både innen spesialisert sikkerhetskompetanse (mastergrader og doktorgrader), samt midler til etter- og videreutdanning innen IT-sikkerhet. 

Plan for utpeking:

Tekna registrerer at det ikke legges opp til å starte arbeidet med utpeking av kritisk digital infrastruktur umiddelbart etter at Sikkerhetsloven trer i kraft. Dette er svært uheldig da cybertrusler er de raskest økende truslene mot nasjonale interesser. Tekna mener derfor Stortinget må be regjeringen om å legge frem en plan for arbeidet med utpeking av kritisk digital infrastruktur. Denne planen bør komme senest i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. 

Tekna er bekymret for at den sektorvise utpekingen av objekter og infrastruktur vil kunne gi svært ulik lovfortolkning og lovanvendelse. Stortinget har bestemt at sektoransvaret skal ligge til grunn for utpekingen. Tekna forholder seg til dette, men mener det i en overgangsperiode bør etableres et midlertidig sektorovergripende objektutpekingsutvalg. Ved utpeking er det viktig at man ivaretar de overordnede nasjonale sikkerhetshensyn. Man kan stille seg spørsmålet om det er mulig for hvert departement, innen forsvarlige tidsrammer, å bygge opp nødvendig kompetanse internt i egen sektor til dette. 

Her gjenstår et større løft for å komme opp på et akseptabelt nivå i flere sektorer, men et midlertidig overordnet objektutpekingsutvalg vil kunne ivareta disse hensyn. Tekna mener også at et slikt midlertidig utvalg vil kunne gi betydelige besparelser i utpekingsprosessen, bedre kvalitet på vurderingene og en omforent tolkning av de rettslige standarder som ligger i lov og forskrift.   

Sikkerhetsklarering

Med sikkerhetslovens utvidede virkeområde vil behovet for flere sikkerhetsklarerbare ansatte øke. Allerede nå ser bedrifter en økning i saksbehandlingslengden på slike klareringer. Dette er det pekt på flere steder, blant annet i rapporten til styringsgruppen i Digital21. Tekna mener det derfor er nødvendig at det tilføres mer ressurser til sikkerhetsmyndigheten slik at behandlingstiden for søknader om sikkerhetsklarering kortes ned.

Investeringer i domstolene

For å ha god produktivitet og saksflyt i domstolene, må en ha tilstrekkelig og oppdatert utstyr. Jordskifterettene er avhengige av å øke bruken av ny teknologi. Det gjelder blant annet til fjernmøter og digitalisert saksbehandling.

Mange av møtene i jordskifterettene innebærer befaringer, og rettsmøtene avholdes derfor ofte lokalt og utenfor ordinære rettssaler. Det krever særskilte opplegg for de teknologiske løsningene som benyttes i faste rettssaler.

Aktørportalen er planlagt tatt i bruk i jordskifterettene i løpet av 2019. Det er svært mange sjølprosederende parter i sakene for jordskifterettene. Det krever tilpasninger av aktørportalen som i utgangspunktet er lagt opp for advokater. For at denne satsingen skal bli vellykket, er det viktig at det er tilstrekkelige midler. 

Jordskifterettene har utstrakt reisevirksomhet særlig i forbindelse med markarbeidet på sakene. Det innebærer frakt av tyngre utstyr for grensemerking og innmåling. Det er derfor viktig å få på plass en helhetlig bilordning som ivaretar de praktiske behovene og som sørger for en bilpark som ivaretar HMS best mulig.

Tekna støtter derfor at rammene for investeringer i utstyr økes med 17 millioner kroner.

Økt ramme for bemanning

ABE-tiltaket rammer nå domstolene i form av nedbemanninger. De aller fleste jordskifterettene har få ansatte. Nedbemanning av små domstoler medfører at virksomheten lammes. Det er derfor helt nødvendig at kravene som følger av ABE-reformen lempes for domstolene, og at bemanningen holdes på et hensiktsmessig nivå.

Tekna støtter derfor anmodningen fra Domstolsadministrasjonen om å øke budsjettrammen for domstolene med 15 millioner kroner for å motvirke at domstolenes effektivitet  reduseres.

Se opptak fra høringen her

Publisert: 24. oktober 2018