Tekna i Forsvarskomiteen: Etterlyser kompetansestrategi

I dagens høring med Forsvarskomiteen tok Tekna blant annet opp situasjonen rundt den nye sikkerhetsloven.

Denne skal sammen med forskriftene tre i kraft fra årsskiftet. Tekna har levert inn høringsuttalelse til forskriftene til loven. Denne adresserer de utfordringer som foreningen mener det må tas høyde for allerede i neste års budsjett, særlig knyttet til lovens utvidede virkeområde for kritisk digital infrastruktur.  

Det er to forhold i loven som krever betydelige ressurser, både organisatorisk og på kompetansesiden. Det ene er arbeidet med utpeking av kritisk infrastruktur, det andre er vurderingen av hvilke tiltak som skal pålegges for å ivareta den sikkerhet som loven krever. 

Kompetansestrategi

Tekna viser til at Justisdepartementet har jobbet med en kompetansestrategi knyttet til IT/sikkerhets-kompetanse over halvannet år. Den er varslet å komme høsten 2018.

Tekna hadde forventet at den ble lagt frem sammen med budsjettet, men den lar vente på seg. Derfor ligger det lite konkret i budsjettet for 2019 som viser en satsning på det betydelige kompetansegapet det pekes på, både i NIFUs rapport og i de meldinger og proposisjoner Stortinget har behandlet det siste halvannet året.

Svært betenkelig

Med ikrafttredelse av ny sikkerhetslov fra nyttårsskiftet, innføring av GDPR fra juli 2018, samt varslet sak om innføring av et digitalt grenseforsvar, er det svært betenkelig at man utsetter å behandle en systematisk kompetansebygging og de nødvendige økonomiske satsninger i budsjettet for 2019. 

Tekna mener derfor Stortinget må sikre at det legges inn midler i budsjettet for 2019 til kompetanseheving, både innen spesialisert sikkerhetskompetanse (mastergrader og doktorgrader), samt midler til etter- og videreutdanning innen IT-sikkerhet.

Teknas president Lise Lyngsnes Randeberg og seniorrådgiver Birgitte Jordahl møtte for Tekna i Forsvarskomiteen.

Teknas innspill til forskrifter til ny sikkerhetslov (PDF)

 

Publisert: 17. oktober 2018