Tekna i Finanskomiteen: Krever mer til etterutdanning

I dagens møte med Finanskomiteen i Stortinget tok Tekna blant annet opp betydningen av etterutdanning og karbonfangst.

Tekna understreket at kompetansestrategien «Læring hele livet» må også omfatte høyutdanningsgruppene. Raske teknologiske endringer fører med seg et kontinuerlig behov for kompetanseheving gjennom hele karriereløpet. Det er bred enighet om at vi må legge opp til mer etter- og videreutdanning. Til tross for dette, har etterutdanning blant høyutdannede sunket med ti prosentpoeng de siste ti årene.

Høyt utdannede

Investeringer i kompetanse og faglig utvikling for denne gruppen gir stor avkastning for virksomheten og for samfunnet. Tiltakene i budsjettforslaget retter seg i hovedsak mot de med lav kompetanse. For at teknologer skal kunne bidra til økt innovasjonsfart og digitalisering, krever Tekna at regjeringen satser på tiltak som også bidrar til kompetanseheving for de høyt utdannede. De foreslåtte 37 millioner kronene må også møte høyutdanningsgruppenes behov. Etterutdanning ved å ta enkeltfag, bør dekkes av basisbevilgningene til UH-sektoren. Tekna ber Stortinget legge til rett for dette. Etterutdanning ved å ta enkeltfag tar opp full studieplass på gradsstudium, og skviser ut unge studenter. Regjeringen må utfordres på dette.

Karbonfangst

Tekna understreket at fremdriften for karbonfangst og -lagring må sikres.

Utvikling av teknologi og infrastruktur for å fange, transportere og lagre CO2 i stor skala er en absolutt forutsetning for å nå målene i Paris-avtalen. Tekna er meget opptatt av å sikre fremdriften mot fullskala karbonfangst og -lagring. Nå er det avgjørende at fremdriften i prosjektene til Norcem og Fortum varme opprettholdes, slik at investeringsbeslutningen om fullskala-CCS kan fattes i 2020.

Tempo må holdes oppe i forprosjektene, om nødvendig gjennom ekstra bevilgning i RNB våren 2019, hvis det skulle vise seg være nødvendig for å opprettholde fremdriften. Karbonfangst og -lagring vil både redusere utslipp og skape nye arbeidsplasser. 175 nye millioner til CCS i budsjettforslaget er positivt, men regjeringen burde satse tydeligere på forskning og teknologiutvikling på feltet.

Regjeringen må arbeide for at europeiske aktører kommer i gang med CCS og til at Europas første fullskala-verdikjede for fangst og lagring av CO2 etableres på norsk sokkel.

Tekna ber Stortinget slutte seg til at fagtidsskrifter får avgiftsfritak fra 1. juli 2019, slik regjeringen nå legger opp til.

Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg møtte i komiteen fra Tekna. Se video fra høringen her

Publisert: 16. oktober 2018