Tekna i Energi- og miljøkomiteen

Tekna tok opp fire punkter under dagens høring i Energikomiteen i Stortinget.

  • Fremdriften for karbonfangst og -lagring må sikres
  • CO2-fond for næringstransporter er en praktisk løsning som engasjerer bedriftene.
  • Teknologioverføring mellom bedrifter og bransjer gir innovasjonskraft.
  • Miljøteknologi må bli lønnsomme og vekstkraftige bedrifter 

Karbonfangst og lagring

Utvikling av teknologi og infrastruktur for å fange, transportere og lagre CO2 i stor skala er en absolutt forutsetning for å nå målene i Paris-avtalen. Tekna er meget opptatt av å sikre fremdriften mot fullskala karbonfangst og -lagring. Nå er det avgjørende at fremdriften i prosjektene til Norcem og Fortum varme opprettholdes, slik at investeringsbeslutningen om fullskala-CCS kan fattes i 2020. Tempo må holdes oppe i forprosjektene, om nødvendig gjennom ekstrabevilgning i RNB våren 2019, hvis det skulle vise seg være nødvendig for å opprettholde fremdriften. Karbonfangst og -lagring vil både redusere utslipp og skape nye arbeidsplasser. 175 nye millioner til CCS i budsjettforslaget er positivt, men regjeringen burde satse tydeligere på forskning og teknologiutvikling på feltet. Regjeringen må arbeide for at europeiske aktører kommer i gang med CCS, og til at Europas første fullskala verdikjede for fangst og lagring av CO2 etableres på norsk sokkel. 

CO2-fond

Teknas støtter et CO2-fond for næringstransport. NOX-fondet fungerte bra etter sin hensikt. Tekna mener at denne modellen også bør brukes for å få ned CO2-utslippet i næringstransporten ved at det inngås en miljøavtale med næringslivet. Tekna ber Stortinget legge til rette for nye teknologiske løsninger og en mer klimavennlig næringstransport gjennom en miljøavtale med næringslivet og et CO2-fond etter modell av NOX-fondet. 

Teknologioverføring 

Tekna ber Stortinget sørge for at programmet brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) i Forskningsrådet styrkes med minimum 15 millioner kroner øremerket teknologioverføring med fokus på romvirksomhet. Regjeringen har varslet en egen romstrategi, som bransjen har ventet lenge på. Norsk Romsenter, Forskningsrådet og Innovasjon Norge utvikler nå modell for kommersialisering og industrialisering innen romrelatert teknologiutvikling, teknologioverføring og nedstrøms romrelatert virksomhet.

Miljøteknologi 

Miljøteknologiordningen gir tilskudd til pilot- og demonstrasjonsprosjekter for å bidra til kommersialisering av innovative løsninger basert på miljøteknologi. Tekna støtter miljøteknologiordningen, som blant annet bidrar til flere vekstkraftige grønne bedrifter. Tekna ber Stortinget øke tilsagnsfullmakten til miljøteknologiordningen med 25 mill for 2019 og Katapult-ordningen med kr 25. mill. Katapult-ordningen gir industrien tilgang til testfasiliteter for økt innovasjon og verdiskaping. Målgruppen for ordningen er bedrifter og utviklings- og forskningsmiljø.

Teknas president Lise Lyngsnes Randeberg og konstituert generalsekretær Line Henriette Holten møtte i høringen i Energikomiteen.

Teknas president Lise Lyngsnes Randeberg møtte i høringen i Energi- og miljøkomiteen.

Se film fra høringen her:

Publisert: 23. oktober 2018