- Tekna er mot økt midlertidighet i privat sektor, og svekket kompensasjon for beredskapsvakt, sier president i Tekna Lise Lyngsnes Randeberg. Denne uken møter hun i Stortinget for å gi Teknas syn på regjeringens forslag til endringer av arbeidsmiljøloven

Her er budskapene Tekna-presidenten vil presentere i Stortinget:

- Økt midlertidighet. Tekna er prinsipielt i mot et økt omfang av midlertidige stillinger i norsk arbeidsliv. Tekna er urolig for at omfanget midlertidige stillinger i privat sektor risikerer å øke vesentlig. Hovedregelen i norsk arbeidsliv bør være fast ansettelse. Tekna er derfor skeptisk til å utvide adgangen til midlertidig tilsetting ved å lovfeste en generell tilsettingsadgang slik regjeringen har foreslått. Det er fullt mulig å si opp arbeidstakere i henhold til de vanlige oppsigelsesreglene hvis arbeidskraftbehovet bortfaller. Det er lite forskning som underbygger at unge, innvandrere, eldre og arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne faktisk vil inkluderes i arbeidslivet i større grad dersom det blir flere midlertidige stillinger. Regjeringen har i sin erklæring at de vil ”arbeide for å redusere bruken midlertidighet i offentlig sektor”. Regjeringen velger likevel å foreslå en økning i midlertidigheten i privat sektor, framfor å redusere den i offentlig sektor.

- Beredskapsvakt: I dag sier loven at om ikke annet er avtalt, så kompenseres beredskapsvakt (tidligere ”hjemmevakt”) med 1:5 timer (fem timer vakt gir én time avspasering). Regjeringen sier dette skal ligge mellom 1:5 og 1:8, ”avhengig av vaktens belastning”. Tekna mener kompensasjonen bør ligge på 1:5 som i dag. Ansatte i beredskapsvakt har bokstavelig talt ansvaret for at hjulene holdes i gang i Norge. 56 prosent av Teknas medlemmer i privat sektor jobber i virksomheter med beredskapsvakt; for eksempel undervannsanlegg som produserer olje og gass i Nordsjøen, IT-anlegget (eller strømanlegget) på et sykehus, et turbinanlegg i en kraftstasjon, eller linjenettet. Om dette blir gjennomført betyr det at mange må stå 40 prosent lengre i beredskapsvakt for å få samme kompensasjon som i dag.

Nå skal hver vakt vurderes individuelt. Tekna frykter det nye forslaget fra regjeringen vil skape mer byråkrati, både for arbeidsgiver, arbeidstaker og Arbeidstilsynet.

- Aldersgrense: Regjeringen ønsker å heve aldersgrensen i arbeidslivet til 72 år, og den bedriftsinterne grensen til 70 år. Tekna støtter retningen på regjeringens forslag. Tekna mener primært at den alminnelige aldersgrense på 70 år må oppheves, og at muligheten til å fastsette bedriftsinterne / tariffestede aldersgrenser må oppheves. Framover kan vi komme til å se at mange flere bedrifter vil bruke den bedriftsinterne grensen, slik at det reelt ikke blir så stor endring. Dette er et argument for at Stortinget fjerner de bedriftsinterne grensene i lovverket.

- Gjennomsnittsberegning av arbeidstid: Regjeringen foreslår å øke grensen for daglig arbeidstid. Den daglige arbeidstiden kan økes fra 9 til 10 timer etter individuell avtale, og fra 10 til 12 timer etter avtale med tillitsvalgte i tariffbundet virksomhet. Forslaget berører ikke ukentlig arbeidstid eller tidsperioden for gjennomsnittsberegning. Tekna er positive til større fleksibilitet når det gjelder gjennomsnittsberegning av arbeidstiden, så lenge årstimetallet (1950) opprettholdes som i dag.

Publisert: 20. januar 2015