Stortinget snur om kraftselskapene

Det er flertall på Stortinget for å fjerne kravet om å skille nett og produksjon i kraftselskapene.

Etter stortingsvalget i høst har Tekna samarbeidet med blant annet El og IT Forbundet, KS Bedrift og NITO for å få dette til.

Tidligere har Stortinget vedtatt å dele alle norske kraftselskaper i to separate og uavhengige selskaper; ett strømselskap og ett nettselskap. Hovedbegrunnelsen var at man ville unngå kryssubsidiering. Tekna var mot denne endringen, fordi vi mente at det ikke var noen åpenbar grunn til at norsk lovgivning skulle være strengere enn den europeiske, som kun har krav om skille for selskap med mer enn 100.000 kunder. Snarere pekte den teknologiske utviklingen innenfor styringssystemer og utviklingen av lokal produksjon snarere mot et behov for å se produksjon og forbruk, og dermed distribusjon, mer i sammenheng enn i dag.

Da Stortinget hadde til behandling et forslag fra Senterpartiet om å sette en grense på 30 000 kunder for å innføre et slikt funksjonelt skille, sluttet stortingsflertallet seg til dette.

Publisert: 16. februar 2018