Stort gjennomslag i Stortingsinnstilling om IKT-sikkerhet

Tekna fikk stort gjennomslag i justiskomiteens innstilling til meldingen om IKT-sikkerhet. Justiskomiteen har i denne innstillingen lyttet nøye til Teknas anbefalinger, både om styrket sikkerhetskompetanse, regelverk knyttet til sikkerhet- og sårbarhetsvurderinger, og om kritisk digital infrastruktur.

Komiteinnstillingen, som skal behandles i Stortinget 10.april, har tatt inn innspillene de har fått fra Tekna.
 
- Justiskomite har i denne innstillingen lyttet nøye til Teknas anbefalinger, både om styrket sikkerhetskompetanse, regelverk knyttet til  sikkerhet- og sårbarhetsvurderinger, og om kritisk digital infrastruktur, sier direktør for samfunnspolitikk i Tekna Line Henriette Holten. 

Innstillingen behandles i Stortinget 10.april. - Dette er en viktig melding. Vi har levert mye politikk, og har derfor store forhåpninger om gjennomslag i stortingssalen, sier Holten.

 

Justiskomiteens innstillingsvedtak:

I
Stortinget ber regjeringen sørge for at relevante ingeniør- og teknologiutdanninger har kurs i IKT-sikkerhet.
II
Stortinget ber regjeringen utrede og foreslå konkrete tiltak som sikrer nødvendig kompetanse om IKT-sikkerhet hos alle kandidater med IKT-utdanning.
III
Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag til klarere regler og rammer for sikkerhets- og sårbarhetsvurderinger i virksomheter som forvalter kritisk infrastruktur, men som faller utenfor sikkerhetslovens virkeområde.
IV
Stortinget ber regjeringen innføre felles nasjonale krav til risiko- og sårbarhetsvurderinger av IKT-sikkerhet i virksomheter med kritisk infrastruktur.
V
Stortinget ber regjeringen sørge for at det stimuleres til bedre etter- og videreutdanningstilbud på fagskoler, universiteter og høyskoler innen IKT- og datasikkerhet.
VI
Stortinget ber regjeringen sørge for at digitalisering og IKT-sikkerhet prioriteres i neste Langtidsplan for forsking og høyere utdanning.
VII
Stortinget ber regjeringen sørge for at alle elever gjennom grunnskolen får erfaring med programmering, og at dette starter allerede på barneskolen.
VIII
Stortinget ber regjeringen igangsette konkrete tiltak for å øke rekrutteringen av PhD-kandidater som kan sikkerhetsklareres.
IX
Stortinget ber regjeringen sørge for at ved en eventuell lagring av data i annet land må risiko- og sårbarhetsvurderingen også omfatte lovverk og sikkerhetssituasjon i landet der dataene lagres.
X
Stortinget ber regjeringen fremme en sak hvor det foreslås tiltak for hvordan man kan redusere nasjonal sårbarhet og sikre nasjonal kontroll over kritisk IKT-infrastruktur. Regjeringen bes videre se på ulike kontrollrutiner som må iverksettes ved utsetting av informasjonshåndtering til utenlandske selskaper eller tredjeparter.
XI
Stortinget ber regjeringen legge fram en plan som synliggjør politiets arbeid med IKT-kriminalitet og hvordan dette skal finansieres.
XII
Meld. St. 38 (2016–2017) – IKT-sikkerhet. Et felles ansvar – vedlegges protokollen

 

Publisert: 3. april 2018