Skeptisk til praksisprofessorer

Regjeringens forslag om å etablere fulltids praksisprofessorater for personer med bakgrunn fra arbeidslivet, er en kraftig nedvurdering av professorenes kompetanse og kapasitet, sier Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg i en kommentar til Kvalitetsmeldingen.

Regjeringen la fredag 27.januar frem Kvalitetsmeldingen for høyere utdanning. Tekna-presidenten mener forslaget om etablering av såkalte praksisprofessorer er et feilspor fra regjeringen.

- Det er bra at regjeringen ønsker å satse på bredere tilsig utenfra til undervisningsstillinger i høyere utdanning. Dette kan man få til bedre ved å utvide og utvikle dagens professor2-ordning. Akademisk og pedagogisk kompetanse er avgjørende for kvalitet, sier Randeberg.

Tekna er positive til at regjeringen nå ønsker å etablere meritteringssystemer.  - Man skal kunne høste av det arbeidet man legger ned i å gi god undervisning. Undervisere som tør være kreative, som tenker nytt og som er genuint interessert i god kunnskapsformidling skal belønnes for det. Det er også viktig at studentenes stemme høres når meritteringssystemet etableres på de ulike institusjoner, sier Randeberg.

Tekna etterlyser et system der man kan vurdere relevansen i studiene, og der arbeidslivet kan gi feedback på den utdanningen nye arbeidstakere har med seg fra høyskoler og universiteter.

- Utdanningsprogrammene må utformes i et tett samarbeid mellom utdanningene og arbeidslivet.  Alle er enige om at utdanningen skal gjøres mer relevant og være mer praksisnær, men det er lite i meldingen som viser hvordan man tenker få til det, sier hun.

- Flere praksisplasser må på plass, og studentene må i langt større grad få mulighet til å samarbeide på tvers av ulike fagretninger, sier Randeberg.

I tillegg har Tekna flere ganger tatt til ordet for å løfte finansieringskategorien på de mest utstyrskrevende ingeniørstudiene. Studenters kompetanse kan risikere å være utdatert idet de går ut i jobb hvis ikke studiet har godt og relevant utstyr for studentene i studietiden.

 

Publisert: 30. januar 2017