Hovedstyret har besluttet å sende Teknas politikkdokument om klima, miljø og energi på høring i foreningen med sikte på en revisjon av dokumentet høsten 2018. I den forbindelse ønsker vi å invitere til å komme med innspill gjennom en høring.

Gjeldene politikkdokument ble sist vedtatt av Hovedstyret 26. august 2016 (se vedlegg under).

Noen punkter fra gjeldende skolepolitisk dokument er:

  • Tekna legger til grunn konklusjonene til FNs klimapanel om klimaendringer og Parisavtalens ambisjoner om globale utslippskutt og klimatilpasninger. Tekna støtter det norske klimaforlikets målsettinger, og vil jobbe for en tett oppfølging av disse.
  • Klimatilpasning må bli et viktig kriterium i samfunnsutviklingen, spesielt med tanke på arealdisponering og infrastrukturutbygging. Den nyeste kunnskapen må ligge til grunn for nye investeringer.
  • Kompetanse bidrar til å løse samfunnets utfordringer. Vi jobber for å fremme teknologiske og naturvitenskapelige løsninger som bidrar til å kombinere bærekraft, velferd og vekst.
  • Norge er en energinasjon som skal videreutvikles. På veien mot lavutslippssamfunnet trenger vi økt forskning, teknologiutvikling og fullskala demonstrasjonsanlegg på en rekke områder innen fornybare og ikke-fossile energikilder. Eksisterende vannkraftanlegg må rustes opp og moderniseres slik at de blir mer energieffektive.

Høringen er åpen for alle, men vi ønsker spesielt å invitere organisasjonen til å komme med innspill.

Vedlegg:

Dokumentet skal vedtas i Hovedstyret høsten 2018.

Frist for innspill er 14. september 2018. Innspillene kan sendes til Line Henriette Holten

Sist oppdatert: 15. november 2018