Hovedstyret har besluttet å sende Teknas politikkdokument om klima, miljø og energi på høring i foreningen med sikte på en revisjon av dokumentet høsten 2018. I den forbindelse ønsker vi å invitere til å komme med innspill gjennom en høring.

Gjeldene politikkdokument ble sist vedtatt av Hovedstyret 26. august 2016 (se vedlegg under).

Bakgrunn:

FNs bærekrafts mål er vår felles arbeidsplan for å stoppe klimaendringene innen 2030. Dette forplikter og legger føringer for Norges klima, miljø og energipolitikk. Som en del av Parisavtalen har Norge påtatt seg en betinget forpliktelse om å redusere utslippene av klimagasser med minst 40 pst. i 2030 sammenliknet med nivået i 1990. Den politiske diskusjonen i Norge går ikke på om vi skal redusere utslipp, men hvordan og med hvilket tiltak. Her vil kompetansen til Tekna sine medlemmer spille en nøkkelrolle

Høringen er åpen for alle, men vi ønsker spesielt å invitere organisasjonen til å komme med innspill.

Vedlegg:

Dokumentet skal vedtas i Hovedstyret høsten 2018.

Frist for innspill er 14. september 2018. Innspillene kan sendes til Line Henriette Holten

Publisert: 29. juni 2018