Tekna: Overrasket over mangel på friske midler til karbonlagring

I budsjettavtalen, som ble inngått mellom de borgerlige partiene i november, legges det ikke opp til noen økning i bevilgningene til karbonfangst, transport og lagring, slik Tekna og flere andre organisasjoner har bedt om.

I det endelige budsjettvedtaket heter det imidlertid at flertallet forventer at regjeringen viderefører arbeidet med karbonfangst og -lagring, slik at inngåtte kontrakter videreføres.

Ordlyden i avtalen er: "Stortinget ber Regjeringen sikre videreføring av Gassnovas arbeid med fullskala CO2- håndtering slik at inngåtte kontrakter med fangst- og lageraktørene ikke termineres fra statens side før Stortinget har behandlet Regjeringens helhetlige fremlegg om arbeidet med fullskala CO2-håndtering i Norge og tatt stilling til om forprosjektering skal igangsettes".

Tekna er avventende positiv til dette vedtaket.

- Det har vært viktig for oss å gi et tydelig signal om at vi ikke aksepterer usikkerhet og vingling med tanke på fremdrift og videre finansiering av karbonfangst og lagring, sier Lise L. Randeberg, president i Tekna. Hun mener det er bra at Stortinget viser at de er opptatt av framdrift, men er usikker på hva fraværet av friske midler betyr for prosjektenes framdrift. Hun mener at regjeringen må komme raskt tilbake til Stortinget med en plan for hvordan dette vedtaket skal følges opp. 

- Som Norges største organisasjon for teknologer og realister med høyere utdanning har det vært viktig for Tekna at det ikke skapes usikkerhet om rammebetingelsene og politisk gjennomføringsevne. Våre medlemmer vil gjerne bidra til å utvikle ny teknologi og nyskapende løsninger for karbonfangst og -lagring. De er klare, men for å kunne bidra trengs det forutsigbarhet og tydelig vilje fra politisk hold. Usikkerhet rundt finansieringen skapte usikkerhet for om vi ville klare å opprettholde fagmiljøene og den ledende posisjonen vi har på dette området i dag, sier hun. 

- Teknas medlemmer rangerer klima som vår tids største utfordring, og utvikling av ny teknologi som det viktigste tiltaket for å løse problemet. 

- Karbonfangst og -lagring er et stort teknologiprosjekt, et viktig næringsutviklingsprosjekt, en del av det grønne skiftet og et vesentlig globalt klimatiltak. Paris-avtalen definerer karbonfangst som en avgjørende teknologi. Av de 120 scenariene som FNs klimapanel trekker opp for å nå to-gradersmålet, er karbonfangst inkludert i 116 av dem. CO2-håndtering er ett av fem prioriterte innsatsområder i den norske klimapolitikken.

Hva er CCS? Se Teknas video om karbonfangst og -lagring her:

CCS - hva er det? from Tekna on Vimeo.

Publisert: 23. november 2017