Ny regjering, nye muligheter

Søndag 14. januar presenterte statsminister og partileder Erna Solberg, partileder Siv Jensen og partileder Trine Skei Grande Jeløya-plattformen.

Dette er en plattform med fokus på innovasjon, arbeidsplasser og teknologiutvikling. Tekna hilser velkommen regjeringens ambisjoner på næringsområdet. Under har vi trukket frem saker fra plattformen som er av relevans for deg som er Tekna-medlem.

Praksisnær undervisning

Tekna har lenge etterlyst et tettere samarbeid mellom studenter og arbeidsliv. Regjeringen vil nå «legge til rette for at studenter i større grad kan få relevant arbeidspraksis under studiene». Dette betyr at Tekna-studenter vil få det vi har etterlyst, en nærere kontakt med arbeidslivet mens de er studenter. Andre gledelige punkter for studentene våre er at regjeringen vil «øke antall studieplasser i tråd med arbeidslivets behov og studentenes ønsker», «bygge ut flere studentboliger» og «fortsette innfasing av 11 måneders studiestøtte», noe Tekna støtter fult og helt. Regjeringen vil «styrke rådgivnings- og veiledningstjenesten»; dette har Tekna lenge etterlyst.

Etter- og videreutdanning

Med 73 000 medlemmer i ryggen har Tekna hatt en tydelig stemme på at Norge trenger en etter -og videre utdanningsreform for høyt utdannede. 40 prosent at Teknas medlemmer ønsker seg mer etter- og videreutdanning, mens antall personer som tar videreutdanning med universitets – eller høyskoleutdanning, er redusert fra 14 prosent i 2009 til 9 prosent i 2016. Tallenes tale er klar; de går motsatt vei av hva Teknas medlemmer ønsker seg. Derfor er Tekna glad for at regjeringen varsler et kompetanseløft i arbeidslivet gjennom at det skal «utarbeides og igangsette en kompetansereform.»

Økt trykk på forskning

For deg som Tekna medlem, vil regjeringens satsing på forskning også kunne få stor betydning. Regjeringen vil «særlig prioritere å muliggjørende teknologier og forskning som bidrar til økt verdiskaping». Regjeringen sier de vil «styrke satsingen på næringsrettet forskning og innovasjon», styrke helseforskningen, særlig på kroniske sykdommer og utmattelsessykdommer, styrke «forskningen og videreutvikle spesialiserte kompetansemiljøer på gen- og bioteknologi og styrke forskningen på vaksiner. I tillegg til dette vil Regjeringen styrke forsknings- og utviklingsarbeid som kan gjøre nye boliger mer miljøvennlige.

Fortsatt lokale lønnsforhandlinger

I 2016 fikk Tekna gjennom Akademikerne på plass en avtale i staten som legger til rette for økt bruk av lokale lønnsoppgjør. I regjeringserklæringen heter det at regjeringen vil videreføre dette, og vil ha «mest mulig handlingsrom til å fordele lønnsmidler i tråd med lokale behov». Som medlem av Tekna med jobb i staten vil staten i større grad fremover kunne bruke lønn som et middel for å rekruttere og beholde kompetanse.

Midlertidighet

Om midlertidighet skriver regjeringen at de vil «arbeide for å redusere bruken av midlertidige stillinger i offentlig sektor». Tekna har mange ganger påpekt behovet for å redusere den store og overdrevne bruken av midlertidighet i offentlig sektor, spesielt på universiteter og høyskoler. Mange Tekna-medlemmer kjenner på at her trengs det endringer. De neste årene vil Tekna øke presset for at endringer faktisk skal skje.

Aldersgrenser

Tekna har i mange år jobbet for å fjerne aldersgrensen i arbeidslivet. Regjeringserklæringen har satt som mål å øke aldersgrensen i staten til 72 år for de som ikke har særaldersgrenser. Dette vil gjøre at Tekna medlemmer i staten kan få jobbe lengre, om de vil.  Regjeringen vil også «vurdere ytterligere heving av den øvre aldersgrensen i arbeidsmiljøloven», altså opp fra den grensen som i dag er 72 år i privat sektor.

Publisert: 23. januar 2018