Nei til midlertidig prøvetid

Dersom prøvetiden praktiseres riktig er dette en god ordning både for arbeidstaker og arbeidsgiver, skriver leder for Teknas juridiske kontor Anne Cathrine Hunstad i DN 17.mars.

Nei til midlertidig prøvetid!

Advokatene Siri Falch-Olsen og Jan Fougner hevder i DN 13.mars at prøvetiden ved nyansettelser i dag «ikke er reell», ved at dommere til stadighet overprøver arbeidsgiveres oppsigelse av ansatte som er i prøvetid. En løsning som advokatene skisserer er å gjøre om prøvetiden til midlertidig ansettelse.  

Vi i Tekna er sterkt uenige i forslaget til løsning og ikke minst grunnlaget for konklusjonen.  Advokatene tegner et bilde av en ordning, der arbeidstakere som blir sagt opp i prøvetiden kan føre sin sak for domstolene, som på sin side med stor sannsynlighet vil overprøve arbeidsgivers vurderinger, i strid med Stortingets, Høyesteretts og lovens formål. Dette gir et misvisende bilde av lovens prøvetidsordning.  

For det første: Det Falch-Olsen og Fougner ikke kommenterer, er at de fleste prøvetidsoppsigelsene ikke kommer opp for domstolene. Som arbeidstakerorganisasjon har vi gjennom årene bistått mange medlemmer i prøvetidsoppsigelser. Vår erfaring er at de aller fleste sakene løses eller blir forlikt utenfor domstolen, og at det er få saker hvor det ender med en rettslig prøving.  

For det andre: Som advokatene peker på er terskelen for oppsigelse i prøvetiden noe lavere enn det som gjelder i arbeidsforhold for øvrig. Men forutsetningen er også at arbeidsgiver skal ha gitt arbeidstakeren en reell mulighet til å få prøve seg i stillingen ved at arbeidstaker gis tilstrekkelig opplæring, veiledning og tilbakemeldinger. Vår erfaring er at det er nettopp det siste det ofte har skortet på i sakene hvor det oppstår tvist.  

Arbeidslivet er i store endringer, det blir flere kompetansetunge virksomheter hvor det stilles stadig større krav til kvalifikasjoner og kompetanse hos den ansatte. Dersom prøvetiden praktiseres riktig er dette en god ordning både for arbeidstaker og arbeidsgiver. Det er tross alt gjort en investering i et hode. Vi tror at jobbtrygghet, tillit og forutsigbarhet gir et mer produktivt og innovativt arbeidsliv. Det fremstår derfor kortsiktig å bytte ut prøvetid med midlertidige ansettelser, slik Falch-Olsen og Fougner foreslår.

 

Anne Cathrine Hunstad

Advokat og leder for Teknas juridisk kontor

(DN, 17.mars 2018)

 

 

Publisert: 17. mars 2018