Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Illustrasjonsbilde av blodprøver hvor det står Coronoavirus på prøveflaskene.

Aktuelt

Koronaviruset: Råd til Tekna-medlemmer!

Publisert: 2. mars 2020

Her er spørsmål og svar om koronaviruset, og hvordan dette påvirker din arbeidssituasjon.

Tekna anbefaler sine medlemmer å forholde seg til de rådene som helsemyndighetene og andre relevante myndigheter gir.

Oppdaterte råd fra relevante myndigheter finner du her:

• Folkehelseinstituttets anbefalinger
• UDs reiseråd

Har du spørsmål om koronaviruset og ditt arbeidsforhold kan du ta kontakt med Teknas vakttelefon - juridisk@tekna.no / 22 94 75 00

Har du rett til sykepenger dersom du ikke kan jobbe på grunn av mistanke om smitte?

Rett til sykepenger reguleres av folketrygdloven. Grunnvilkåret er at du er arbeidsufør på grunn av sykdom. Det betyr at rett til sykepenger avhenger av din helsemessige situasjon.
NHO skriver likevel at der hvor arbeidstager har vært på tjenestereise, «må man imidlertid ta som et utgangspunkt at arbeidsgiver har risikoen ved eventuelt fravær som følge av reisen, og dermed bør betale lønn, uavhengig av om vedkommende arbeidstaker kvalifiserer til sykepenger eller ikke».

Når det gjelder fravær etter ferie, er det å anbefale at man ber om råd fra fastlege ved usikkerhet. Du har rett til sykmelding hvis en lege vurderer at du må holdes isolert på grunn av mulig smitte av koronaviruset. Dette gjelder også hvis legen ikke vet sikkert om pasienten faktisk er smittebærer. NAV kan godta sykmelding uten personlig undersøkelse når det gjelder smittsom sykdom av betydning for folkehelsen.

Hva har du krav på hvis du må være hjemme med barn fordi skole og barnehage stenger?

Myndighetene har vedtatt å stenge alle skoler og barnehager som et viktig smitteforebyggende tiltak. Samtidig har de bestemt at ordningen med omsorgspenger og omsorgspermisjon også skal gjelde ved slike tiltak. 

I følge arbeidsmiljøloven § 12-9 har du rett til permisjon dersom barn eller barnepasser er syk. Det samme gjelder når skoler og barnehager nå stenges for å hindre virusspredning.

Dersom du er hjemme med barn under 12 år, så har Stortinget doblet antall omsorgsdager gitt denne ekstraordinære situasjonen. 

Mange arbeidsplasser har ordninger for velferdspermisjoner som kan være regulert i tariffavtaler/personalhåndbøker. Les mer om når omsorgspenger kan også gis

Hvis du ikke kan møte på jobb fordi barnehage/skole stenges grunnet forebygging av smitte, må du så raskt som mulig snakke med din arbeidsgiver om situasjonen.

Arbeidsmiljøloven regulerer ikke om du som ansatt har krav på lønn i forbindelse med permisjon, og omsorgspenger dekker foreløpig kun et begrenset antall dager. Vi anbefaler at du går i dialog med din arbeidsgiver om løsninger på dette. Dere bør i fellesskap søke å finne praktiske løsninger på situasjonen som f.eks.hjemmekontor, avspasering, ferie, eller andre fleksible ordninger.

Vi avventer signaler fra myndighetene på dette punktet, gitt den ekstraordinære situasjonen vi er i. Tekna forventer at Regjeringen - på samme måte som den endrer reglene og gir økonomiske bidrag til næringslivet – også ivaretar arbeidstakernes inntektssikring.

Koronaviruset og reiser

Folkehelseinstituttet råder nå nordmenn til å avlyse alle reiser som ikke er strengt nødvendig, både ferie- og fritidsreiser samt tjenestereiser. Karantenereglene gjelder nå for alle personer som har vært på reiser utover Norden. Det betyr at alle som har vært på reiser utover Norden skal holde seg hjemme i 14 dager etter hjemkomst, uavhengig av om de har symptomer eller ikke.

Hva er permittering og når brukes dette?

Permittering kan brukes når arbeidsgiver ikke kan gjøre seg nytte av sine ansattes arbeidskraft. Permittering medfører at arbeidstaker fritas for arbeidsplikt i forbindelse med midlertidig driftsinnskrenkning eller driftsstans. Arbeidsgiveren slipper å betale deg lønn når du er permittert.

Det kan være både i arbeidsgivers og arbeidstakers interesse at arbeidsforholdet ikke bringes til opphør permanent ved oppsigelse. Ved permittering består arbeidsforholdet, og dette medfører at dette må sies opp av en av partene hvis det skal avsluttes.

Vilkår for permittering

Selv om adgangen til permittering ikke er lovregulert, er det ikke fritt fram for arbeidsgiver.

For det første må permitteringen være saklig begrunnet i bedriftens faktiske behov. Det medfører også at arbeidsgivers valg av hvem som skal permitteres må være velbegrunnet.

For det andre må bortfallet av behovet for arbeidskraft være midlertidig.

For det tredje er det i alle tilfeller et krav til saksbehandlingen før permittering kan iverksettes. En mulig bruk av permittering skal drøftes med de tillitsvalgte.

Kan bedriften bruke permittering som følge av koronaviruset?

Permittering forutsetter at det foreligger en "saklig grunn", som gjør at bedriften ikke kan sysselsette arbeidstakerne på en økonomisk forsvarlig måte.

Frykt for smitte er ikke en saklig grunn. Aktuelle tilfeller kan være mangel på innsatsfaktorer som er nødvendige for å opprettholde produksjonen, fravær av personell som gjør at andre ansatte ikke kan sysselsettes, eller at prosjekter må utsettes.

Bedriften må vurdere om det foreligger konkret grunnlag for permittering. Konsekvensene av permittering er at den ansatte fritas for arbeidsplikten og arbeidsgiver fritas fra lønnsplikten. Den ansatte vil – etter utløpet av arbeidsgiverperioden som nå er på to dager – få ytelser fra NAV i form av dagpenger. Stortinget har bestem at det utbetales full lønn opptil 6G, som er rundt 600 000 kroner, de første 20 dagene av permitteringsperioden. 

Hva har du krav på om du permitteres?

Ved permittering har du normalt rett til dagpenger fra NAV. NAV kompenserer tap av lønnen med opptil 62,4 prosent av brutto inntekt opp til seks ganger grunnbeløpet. Når arbeidstaker får penger av NAV, mottar arbeidstaker opptil seks ganger folketrygdens grunnbeløp, 6G.

Koronaviruset og reiseforsikring

Tekna-medlemmer med reiseforsikring i Gjensidige finner en oppdatert oversikt over hva som dekkes av forsikringen i forbindelse med reiser, karantene, kansellerte reiser og andre spørsmål. 

Informasjon om Koronaviruset og hva reiseforsikringen dekker 

Kan arbeidsgiver pålegge deg å jobbe hjemmefra?

I kraft av arbeidsgivers styringsrett kan en arbeidsgiver bestemme at arbeidstakere som har vært smitteutsatt, enten privat eller gjennom jobb, skal holde seg borte fra arbeidsplassen. Vi er av den oppfatning at  arbeidsgiver også i kraft av styringsretten kan  pålegge hjemmekontor for å unngå smitte når det er i tråd med rådene fra folkehelseinstituttet og Utenriksdepartementet. Arbeidstaker vil som utgangspunkt ha rett til vanlig lønn etter arbeidsavtalen.

Utover å bestemme at arbeidstaker skal holde seg borte fra arbeidsplassen, kan arbeidsgiver imidlertid ikke uten et lovgrunnlag pålegge arbeidstakere karantene hjemme. Slike tiltak kan kun iverksettes av det offentlige. Men vi oppfordrer alle til å følge de råd som fortløpende gis fra myndighetene om hvordan du skal forholde deg for å hindre omfattende smitte.

Arbeidstaker kan ikke selv beslutte hjemmekontor, men vi oppfordrer arbeidstaker om å gå i dialog med arbeidsgiver dersom det foreligger sterke grunner til at arbeidstakeren bør jobbe hjemmefra.  

(Oppdatert 12.mars)

 

 

Les også

Relaterte kurs og arrangementer