Hovedstyret har besluttet å sende Teknas politikkdokument om skole på høring i foreningen med sikte på en revisjon av dokumentet våren 2018. I den forbindelse ønsker vi å invitere til å komme med innspill gjennom en høring.

Gjeldene skolepolitiske dokument ble sist vedtatt av Hovedstyret 23. april 2015 (se vedlegg under).

Noen punkter fra gjeldende skolepolitisk dokument er:

  • En solid offentlig fellesskole legger grunnlaget for en likeverdig utdanning av høy kvalitet. Private, ikke-kommersielle skoler kan være et supplement.
  • Egne realfagsgymnas løser ikke alene realfagsutfordringene i norsk skole og samfunn. Tekna er positiv til at offentlige skoler utvikler en tydeligere realfagsprofil i tett samarbeid og kontakt med universitets- og høgskolemiljøer, samt næringslivet.
  • Å forstå naturen bør defineres som en gjennomgående, grunnleggende ferdighet i læreplanene.
  • Universitetsutdannede lektorer skal være hovedregelen i studieforberedende fag, og foretrukket på ungdomstrinnet.
  • Mer fleksibilitet og nytenkning rundt farbare veier inn i en vellykket lærerkarriere er nødvendig. Flere med mastergrad bør ansettes som lærere på vilkår av at de tar pedagogisk utdanning.
  • Lønn må brukes som et personalpolitisk virkemiddel for å rekruttere og beholde kompetanse.
  • Lærere skal ha mulighet til å utvikle kvaliteten i undervisningen systematisk over tid.
  • Tett oppfølging og tidlig innsats er viktig for å forhindre frafall.
  • Praktisk-estetiske fag må styrkes i skolen for å fremme læringsmiljøet og stimulere til innovasjon og kreativitet.
  • Internasjonale tester som PISA og TIMSS gir informasjon som er viktig for deler av kvalitetsarbeidet i skolen, men ikke for alt.

Høringen er åpen for alle, men vi ønsker spesielt å invitere organisasjonen til å komme med innspill.

Vedlegg:

Dokumentet skal vedtas i Hovedstyret høsten 2018.

Frist for innspill er 11. mai 2018. Innspillene kan sendes til Pål-André Lund

 

Publisert: 5. mars 2018