Hovedstyret har besluttet å sende Teknas arbeidslivspolitiske dokument på høring i foreningen med sikte på en revisjon av dokumentet våren 2017. I den forbindelse ønsker vi å invitere til å komme med innspill gjennom en høring.

Gjeldene arbeidslivspolitiske dokument ble vedtatt av Hovedstyret 5. mai 2014 (se vedlegg).

Siden politikkdokumentet ble vedtatt i 2014, har det skjedd mye i arbeidslivet. På sikt vil det kunne skje endringer som følge av automatisering, robotisering og digitalisering som påvirker forholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver samt fagorganisasjonenes rolle i arbeidslivet. På kort sikt opplever vi et sterkt konjunkturfall i olje og gass som har medført omfattende prosesser med omstilling, nedbemanning og økt ledighet. Dette gir press på reglene i arbeidslivet, for eksempel knyttet til dagpenger og permittering. Dette er eksempler på utviklingstrekk som gjør det relevant å vurdere eventuelle endringer i Teknas arbeidslivspolitikk.

Noen punkter fra gjeldende arbeidslivspolitiske dokument er:

  • Arbeidslivet skal være tilpasset ulike livsfaser
  • Pensjonssystemet må gi gode insentiver til arbeid og må ikke straffe de som tar høyere utdanning
  • Faglig og administrativ karriereutvikling må verdsettes likt
  • Egen virksomhet skal også være en god karrierevei
  • Arbeidslivet skal fremme likestilling
  • Arbeidslivet skal arbeide aktivt mot diskriminering
  • Arbeidslivet skal ivareta den norske samarbeidsmodellen
  • Norge trenger kvalifisert arbeidskraft og kompetanse fra utlandet og arbeidslivet skal arbeide for større integrering av personer med flerkulturell bakgrunn

Høringen er åpen for alle, men vi ønsker spesielt å invitere organisasjonen til å komme med innspill.

Dokumentet skal vedtas i Hovedstyret våren 2017.

Frist for innspill er 5. mars 2017. Innspillene kan sendes til Thor.Egil.Braadland@tekna.no

Publisert: 17. november 2016