Fullskala verdikjede for karbonfangst og -lagring

Tekna mener Regjeringen har prioritert riktig ved å videreføre finansieringen av karbonfangstprosjektene til Norcem Cement og Fortum Varme.

President i Tekna, Lise Lyngsnes Randeberg står foran stortinget i Oslo

Beslutningen om å bidra med opptil 345 millioner til boring av en undersøkelsesbrønn for lagring av CO2 er også et stort steg i riktig retning for å sikre en full verdikjede for fangst, transport og lagring av CO2.

Tekna mener at det nå er avgjørende at disse satsningene ikke faller ut i Stortingets behandling av revidert budsjett. Det er avgjørende at man er i stand til å fatte en endelig investeringsbeslutning i 2020.

Avklaring nødvendig

Tekna mener at Stortinget må be regjeringen avklare hvordan økt finansieringsbehov ved FEED-prosjektet/forprosjektet ved Klemetsrud (Fortum Varme) skal dekkes. Prosjektet har etter det Tekna kjenner til fått utsatt frist for ferdigstillelse fra august til 1. november, noe som medfører at det påløper ekstra utgifter.

Tekna mener også at Stortinget må be regjeringen om å avklare sammen med industripartnerne i prosjektet tiltak for å bevare kritiske kompetansemiljøer i interimperioden på ca. et år fra forprosjektene er sluttført til investeringer kommer i gang tidlig i 2021.

Målet må være at fagmiljøene raskt kan sette i gang arbeidet når investeringsbeslutning foreligger høsten 

Teknas innspill til revidert nasjonalbudsjett 2019

 

Publisert: 22. mai 2019