Flere budsjettgjennomslag på IKT

Tekna mener regjeringen leverer på IKT i revidert nasjonalbudsjett. – Dette er en bra start, og vi forventer at satsingen følges opp i budsjettet for 2019, sier Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg.

Her er noen av budsjettgjennomslagene som Tekna har jobbet for:

  • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen med 10 millioner kroner til utvikling av fleksible videreutdanningstilbud i digital kompetanse og tilbud som støtter digitalisering. Tilbudene skal utvikles i nært samarbeid med næringslivet for å dekke reelle behov, og bør utformes slik at de kan kombineres med tilnærmet full jobb, for eksempel gjennom inndeling i moduler, nettbasert opplæring og samlinger
  • IKT-sikkerhet/kryptologi - Regjeringen foreslår å øke bevilgningen med 5 mill. kroner til NTNU til flere rekrutteringsstillinger for å styrke kompetanse i IKT-sikkerhet/kryptologi
  • IKT-sikkerhet/kryptologi - Regjeringen foreslår å øke bevilgningen med 5 mill. kroner til Simula AS til flere rekrutteringsstillinger for å styrke kompetansen i IKT-sikkerhet/kryptologi ved Simula@UIB.
  • Simula og NTNU må samarbeide med blant annet Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og andre relevante aktører for å legge til rette for tiltak som særlig kan bidra til flere kandidater med høy kompetanse i kryptologi som kan sikkerhetsklareres. Regjeringen legger nå betingelser for rekrutteringsstillingene. Tekna har vært svært opptatt av at det utdannes avansert IT-sikkerhetskompetanse nasjonalt som kan sikkerhetsklareres til å jobbe i virksomheter hvor dette er helt nødvendig..
  • Ny lov om nasjonal sikkerhet er nå vedtatt av Stortinget. Den nye loven innebærer utvidet ansvarsområde og oppgaveportefølje for Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM). NSM skal støtte departementene i arbeidet med å kartlegge grunnleggende nasjonale funksjoner og virksomheter som understøtter disse. Videre skal NSM gi råd og veiledning til sektormyndigheter og sektortilsyn. Det er også nødvendig for NSM å utvikle metoder, krav og anbefalinger blant annet for kartlegging av grunnleggende nasjonale funksjoner. Utover dette er det viktig raskt å få etablert et verktøy for digitalisert samhandling mellom NSM, departementene og sektortilsyn. NSM kan ved en bevilgningsøkning starte forberedelsene til ny sikkerhetslov og ansette nødvendig personell. Bevilgningen på posten foreslås økt med 10 mill. kroner til implementering av ny sikkerhetslov.» - Tekna har vært tydelig på at implementering av ny sikkerhetslov vil kreve økte ressurser. Dette signalet har regjeringen tatt.
  • Regjeringa vil tildele en million kroner til Universitets- og høgskolerådet (UHR) for å sikre samarbeid i sektoren om it-sikkerhet i teknologiutdanningene. Tekna mener dette er altfor lite, men en start. Stortinget har besluttet at sikkerhet skal inn i all IKT-utdanning, dette krever ressurser.

 

 

 

Publisert: 15. mai 2018