Fiskehelsepersonell sammen i kampen mot lusen!

Fiskehelsepersonell har nå fått en ny og oppdatert veileder for kontroll med lakselus og skottelus. Arbeidsgruppen har bestått av veterinærer og fiskehelsebiologer som til daglig har sitt virke enten i fiskehelsetjenester, oppdrettsselskap eller akademia.

Arbeidet har blitt koordinert fra Sjømat Norge, og alle i arbeidsgruppen er medlemmer i Veterinærforeningen eller Tekna.

- Vi er veldig fornøyd med at vi har fått på plass et samarbeid om dette viktige arbeidet sammen med Veterinærforeningen og Sjømat Norge, sier faglig rådgeiver i Tekna Tone Juel. 

Veilederen samler dagens kunnskap fra forskningsinstitusjonene sammen med erfaringer fra fiskehelsepersonell i felt for hvordan utfordringene med lakselus bør håndteres. Både forebyggende, kontrollerende og reduserende tiltak blir omtalt.

Det finnes ikke én enhetlig løsning på hvordan lakselus skal håndteres langs kysten. Veilederen omtaler imidlertid de verktøyene som er tilgjengelige per i dag, og hvilke vurderinger som bør gjøres for å bruke disse mest mulig optimalt. Fiskehelsepersonellet sine vurderinger og beslutninger er avgjørende for å kunne kontrollere nivåene av lakselus og samtidig ivareta god helse og velferd til fisken i merdene. Veilederen er ment som et bidrag til fiskehelsepersonell i denne jobben.

Veilederen er tilgjengelig på http://lusedata.no/

Publisert: 21. januar 2020