Felles innspill om IKT og teknologi

Teknologi og koding må bli obligatorisk i skolen. En opptrappingsplan for ikt-studier må utarbeides. IKT-kompetansen blant arbeidstakerne må kartlegges. Dette er noen av punktene som Tekna, NITO, Abelia og IKT-Norge peker på som innspill for regjeringens politiske plattform fram mot 2021.

Organisasjonene som representerer hele verdikjeden innen IKT-næringen, har gitt innspill på saker som vi mener bør være høyt prioritert i regjeringens arbeid.

For å øke den digitale kompetanse i samfunnet mener vi at:

  • Teknologi og programmering (koding) må bli obligatorisk i skolen og innføres i nye læreplaner for grunnskolen og i egne programfag i videregående.
  • For å øke antallet IKT-utdannede må følgende til:
    • At det utarbeides en opptrappingsplan for utvidet kapasitet innen IKT-studiene, både gradsstudier og etter- og videreutdanningstilbud.
    • finansieringskategorien for teknologi og IKT-fagene løftes (fra dagens E til D med mål om ytterligere løft på sikt)
  • For å forberede oss på det framtidige kompetansebehovet innen IKT ber vi om at regjeringen særskilt kartlegger IKT-kompetanse blant arbeidstakere og kartlegger fremtidens arbeidskraftbehov innen IKT som grunnlag for en etter- og videreutdanningsplan.

For å forberede oss på det framtidige kompetansebehovet innen IKT ber vi om at regjeringen særskilt kartlegger IKT-kompetanse blant arbeidstakere og kartlegger fremtidens arbeidskraftbehov innen IKT som grunnlag for en etter- og videreutdanningsplan.

For å leve av kunnskap må vi ha en høyt utdannet befolkning med relevant fagkompetanse. IKT-fag er spesielt viktig fordi teknologi muliggjør nødvendig innovasjon og fornying på alle samfunnsområder. Vår evne til å utnytte IKT avgjør om vi får til omstilling, nye tjenester og utvikling av nye fremtidsrettede næringer.

Investering i digitale ferdigheter hos barn, studenter, arbeidstakere og ledere i både offentlig og privat sektor, er både avgjørende for den enkelte og for vår samlede evne til omstilling, næringsutvikling og til å møte samfunnsutfordringer innenfor for eksempel helse og klima.

Norge har allerede en kritisk mangel på IKT-kompetanse og etterspørselen vil øke i årene som kommer. En rapport DAMVAD og Samfunnsøkonomisk Analyse utarbeidet på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser at vi styrer mot en kritisk kompetansemangel med dagens utdanningskapasitet, i "beste" fall vil én av fire IKT-stillinger stå ubesatte i 2030.

Antallet dataspesialister i Sverige økte med 25 prosent, fra 80 000 til 100 000 på 5 år. Ifølge prognosen vil denne yrkesgruppen oppleve størst vekst også de neste 20 årene, til omtrent 240 000. Ingeniører og sivilingeniører er yrkesgrupper hvor det ventes rask vekst, spesielt blant dem som jobber med digitalisering. Også fagarbeidere innen teknologi vil det være stort behov for, heter det i innspillet fra organisasjonene. 

Les innspillsbrevet som ble sendt til regjeringen her (pdf) >>

Publisert: 2. oktober 2017