Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Monica Tjelmeland

Politisk

Etterlyser grep i revidert

Publisert: 21. apr. 2020

Koronakrise og lavere oljepris har endret de økonomiske realitetene i Norge. – Nå må regjeringen levere i revidert nasjonalbudsjett på kompetanse, verdiskaping og sysselsetning, sier samfunnspolitisk direktør i Tekna Monica Tjelmeland.

Tekna ber i sine innspill til revidert om en mer offensiv økonomisk politikk, både på kort og lang sikt.

- Nå er det viktig at det gjøres justeringer i revidert nasjonalbudsjett som på kort sikt sikrer verdiskaping, kompetanse og arbeidsplasser i utsatte næringer, og som på lang sikt peker i retning fortsatt satsing i kompetanse og omstillingen til et mer bærekraftig samfunn, sier Tjelmeland.

Spesielt understreker hun behovet for et etter- og videreutdanningstilbud for gruppen med høy utdanning.

- Kompetansen til den enkelte har stor verdi for Norge. Denne må ikke legges brakk i krisetid, men økes og klargjøre oss for innovasjon, næringsutvikling og flere arbeidsplasser i tiden etter. Tilstrekkelig med midler til å få på plass et ordentlig etter- og videreutdanningstilbud for arbeidstakere – også de med høy utdanning – må på plass med sikte på rask utvikling av tilbud, sier Tjelmeland.

Flere studieplasser

Tekna mener også regjeringen må sikre at universitetene og høyskolene tilbyr maksimalt antall studieplasser fra høsten, slik at flest mulig kan ta en utdanning i et anstrengt arbeidsmarked.

- Det vil være stor etterspørsel etter teknologisk, digital og naturvitenskapelig kompetanse fremover, og økt rekruttering til disse studiene må være et klart uttalt mål. Flere av masterstudiene bør innrettes slik at de er mulige å ta i tillegg til jobb og for dem som er helt eller delvis permittert, sier hun.

Med en ny digital arbeidshverdag, vil god kompetanse på IT-sikkerhet være svært viktig, mener Tekna.

- Fremover må vi modernisere, fornye og skape nye arbeidsplasser gjennom bruk av teknologi og nye digitale løsninger. Tekna mener man i RNB må sende tydelige styringssignaler til DIKU og Kompetanse Norge om at midler i budsjettet for 2020 og midler bevilget i forbindelse med krisepakkene skal brukes til fleksible etter- og videreutdanningstilbud innen IT-sikkerhet. Det må raskt settes i gang et arbeide med å sikre at utdanningsleverandører utnytter muligheten til å søke disse midlene, sier Tjelmeland.

- CCS må på plass

Tekna etterlyser også en Investeringsbeslutning på fullskala karbonfangst og -lagring (CCS).

Tekna mener det er særlig viktig at fremdriften mot fullskala karbonfangst og -lagring (CCS) sikres.

- Karbonfangst og -lagring er avgjørende for å få ned klimagassutslippene og nå målene i Parisavtalen. Norge har her en unik mulighet til å gå foran. Gitt den situasjonen vi nå er i med lavere aktivitet grunnet Korona-epidemien og lavere oljepris, så vil et slikt prosjekt kunne gi viktig aktivitet og arbeidsplasser i pressede sektorer. Beregninger gjort av SINTEF viser at en satsing på CCS kan skape 30 000 til 40 000 nye arbeidsplasser frem mot 2050, og opptil 70 000 nye jobber med ringvirkningene. I tillegg vil konkurransekraften for opptil to hundre tusen eksisterende norske arbeidsplasser styrkes i et lavutslippssamfunn, sier Tjelmeland.

Les også