Dette betyr stortingsvalget for Tekna

Stortingsvalget er avgjort: Det er fortsatt borgerlig flertall i Stortinget med 88 mot 81 representanter. Det betyr at Erna Solberg med stor sannsynlighet er statsminister også de fire neste årene. IKT-sikkerhet og etter- og videreutdanning er blant sakene Tekna vil jobbe med fremover.

Framgangen på til sammen 14 mandater for de rødgrønne småpartiene trekkes ned av at Ap mister seks mandater. Det betyr at Erna Solberg med stor sannsynlighet er statsminister også de fire neste årene.

Situasjonen i denne fireårsperioden

Situasjonen med borgerlig flertall er dermed svært lik de fire foregående årene, med to viktige forskjeller:

  • Høyresidens flertall er redusert. Situasjonen i Stortinget er mer sårbar for de borgerlige. Fram til nå har regjeringen kunne fått flertall med enten Venstre eller KrF alene. Nå må Høyre ha med seg alle de fire borgerlige partiene for å få flertall.
  • KrFs rolle er usikker. De støtter ikke en regjering hvor Frp inngår, og foretrekker en sentrum-høyre-regjering uten Frp. Hvis ikke dette lykkes har de sagt at de går de i «konstruktiv opposisjon». Det spekuleres i om dette kan bety at KrF på et riktig tidspunkt og på en riktig sak kan være åpen for å kaste Solberg som statsminister, og dermed bytte side. Marginene er så små nå at om KrF bytter side vil det kunne bane vei for et ikke-borgerlig flertall og en Ap-ledet regjering. Dette blir imidlertid spekulasjoner.

Hva blir Teknas rolle?

Teknas rolle i dette er som før: Vi snakker godt med alle partiene, både i posisjon og i opposisjon. Handlingsrommet for gjennomslag i Stortinget er blitt større. Flere saker vil bli gjenstand for politisk kamp i nasjonalforsamlingen.  I en situasjon hvor Stortinget blir viktigere er det enda viktigere å holde god kontakt med alle partiene.

Disse sakene er Tekna opptatt av

Tekna er opptatt av å styrke den nasjonale IKT-sikkerheten. Vi vil snakke med alle partiene for å gjøre Norge til et foregangsland på IKT-sikkerhet. Her er det flere tiltak som må på plass for å redusere vår digitale sårbarhet og sikre kompetanse som ivaretar nasjonal beredskapsevne og konkurransekraft: Vi trenger å få mer sikkerhet inn i IKT-utdanningen, og en opptrappingsplan på studieplasser innen spesialisert IT-sikkerhets-studier. Forskning på IKT-sikkerhet må trappes opp.

En annen viktig sak framover for Tekna vil være en etter- og videreutdanningsreform som inkluderer høyt utdannede. Både de rødgrønne og de borgerlige partiene har snakket om å innføre en etter- og videreutdanningsreform. Andelen høyt utdannede som tar etter- og videreutdanning har sunket de siste årene. Spesielt er andelen lav i privat sektor. Tilbakemeldingen fra våre medlemmer om etter- og videreutdanning er at "når vi har råd, har vi ikke tid – og omvendt". Tekna ønsker at regjeringen stiller opp i et spleiselag med arbeidslivet og et samarbeid med universiteter og høyskoler om å gjøre det lettere og mer attraktivt å ta etter- og videreutdanning for høyutdanningsgruppene.

En tredje sak som er viktig for Tekna, er å følge opp gjennomslaget i Stortingets behandling av industrimeldingen i juni i år, om et teknologioverføringsprogram for olje og gass til andre næringer. Målet med et slikt program er at noe av den teknologien som finnes innen olje og gass oftere og mer systematisk kan finne en anvendelse i andre sektorer, som for eksempel veier, jernbane, forsvar, helse, bygg og anlegg, og oppdrett. Stortingsflertallet har sagt at regjeringen må komme med budsjettmidler til dette i budsjettet 2018. Statsbudsjettet legges fram i oktober.

Tekna har et Representantskapsvedtak på at vi vil ha på plass en nasjonal romstrategi, inkludert opprettelsen av et nytt nasjonalt romprogram. Norge må opprettholde sin deltakelse i europeiske romprogrammer. Tekna ønsker også å øke grunnfinansieringen av universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter. De teknisk-industrielle forskningsinstituttene må opp på et nivå som er på linje med internasjonale konkurrenter. For studentene våre er det viktig at institusjonene tilbyr teknisk-naturvitenskapelige utdanninger av høy kvalitet, og at studentøkonomien forbedres. Gratisprinsippet må opprettholdes i høyere utdanning.

Arbeidslivspolitikk

På arbeidslivssiden er det to saker som peker seg ut med et fortsatt borgerlig flertall. Det ene er Teknas klare mål om å bedre muligheten for de arbeidsledige til å kombinere dagpenger og utdanning. I dag blir arbeidsledige som ønsker å ta etterutdanning trukket i dagpengene. Dette har både Høyre, Venstre og KrF sagt seg villige til å se på om de vinner valget. Disse løftene skal Tekna følge opp. Det andre er å få lovfestet permitteringsreglene. I dag er permitteringsreglene kun forankret i hovedavtalen mellom NHO og LO.  Tekna ønsker å lovfeste disse, noe de borgerlige partiene tidligere har gått inn for.

Publisert: 12. september 2017