- Dette er et blå-grått statsbudsjett, med noen lyspunkter og flere ting som bør rettes opp, sier president i Tekna Lise Lyngsnes Randeberg. Tekna har nå vært i en rekke komitéhøringer med sine innspill til budsjettet.

Ukene etter at statsbudsjettet er presentert, er travle tider dersom man ønsker endringer i budsjettet. Tekna har, ved president Lise Lyngsnes Randeberg og studentleder Karen Ane Skjennum, møtt i Finanskomiteen, Energi- og miljøkomiteen, Næringskomiteen, Arbeid- og sosialkomiteen, Transport- og kommunikasjonskomiteen og Utdannings- og forskningskomiteen (sjekk videoer i bunnen av saken). 

Ett av lyspunktene Randeberg trekker fram fra budsjettet er at regjeringen går inn for å avbyråkratisere rapporteringen for arbeidsledige som er i ferd med å etablere egen virksomhet. Regjeringen foreslår, i tråd med Teknas innspill, å fjerne todelingen av en utviklings- og oppstartsfase med tilhørende rapportering.

- Denne inndelingen har gjort det tungt for den enkelte å rapportere til NAV, og den treffer ofte ikke slik det faktisk foregår i virkeligheten. Vi er svært tilfreds med at ordningen nå foreslås fjernet, slik Tekna flere ganger har tatt opp, sier Randeberg.

- Det finnes også andre positive satsinger i budsjettet, for eksempel Katapult-ordningen og prioritering av det arbeidet som skal skje i Digital21-utvalget. Digital21 er et rådgivende organ for regjeringen om næringsutvikling fra IKT, sier hun.

På R-møtet i 2017 ble det vedtatt at Tekna skal være en pådriver for romteknologi. Regjeringen foreslår i budsjettet å legge fram en nasjonal romstrategi i løpet av 2018, med bakgrunn i et tidligere vedtak i Stortinget. – I en slik satsing er det viktig å også legge vekt på teknologioverføring. Det ligger et stort potensial for næringsutvikling og verdiskaping mellom romteknologi og blant annet havnæringene, samferdsel og olje og gass. Stortinget pekte også på viktigheten av teknologioverføring i sitt vedtak, sier Randeberg.


For lite omstilling

Randeberg mener at budsjettet forøvrig er for lite innrettet mot å omstille Norge for framtiden:
- Tekna støtter en ansvarlig budsjettramme. Men budsjettet går ikke langt nok for å få til omstillingene som er nødvendige. Det mangler midler til teknologioverføring, en betydelig investering i IKT-kompetanse, og satsing på klimatilpasning.
- Teknas forslag om et program for teknologioverføring for olje- og gassvirksomheten fikk bred støtte da Stortinget behandlet industrimeldinga. Stortinget må følge opp med midler for å få dette opp og stå, sier hun. Det ligger stor overføringsverdi og potensial for innovasjon gjennom å dele teknologi og kunnskap eksempelvis mellom olje og gass, havnæringene, samferdsel, romfart og helse, sier Randeberg.
Samtidig foreslås det å kutte i bevilgningen til blant annet Forny-programmet og Miljøteknologiordningen.
Teknas president savner også at statsministeren følger opp løftene om en etter- og videreutdanningsreform som også inkluderer de med høyere utdanning. Andelen med høyere utdanning som tar etter- og videreutdanning har falt betydelig de siste årene.
– Kompetansepåbygging er avgjørende når kunnskap blir stadig raskere utdatert og samfunnet tar i bruk mer teknologi. Dette gjelder ikke minst de med høy utdanning, sier hun.

 

Sikkerhet og sårbarhet

Det er positivt at det er satt av 40 millioner kroner til et pilotprosjekt for alternativt kjernenett samt totalt 100 millioner kroner til å legge til rette for nye fiberkabler til utlandet. Bevilgningen skal først og fremst bidra til å bøte på sårbarheten som følger av få traséer i dag, og vil samtidig kunne tilrettelegge for databasert næringsvirksomhet. Datasenterindustri, og bedre forbindelser langs kysten og til Nordområdene er mulig med flere traséer.
I tillegg til prosjektene som omfatter alternativt kjernenett og fiberkabler til utlandet, er det for 2018 satt av 103 millioner kroner til Nasjonal kommunikasjonsmyndighets arbeid med telesikkerhet og -beredskap. Tiltakene skal bidra til en mer robust infrastruktur, alternative framføringsveier og bedre håndtering av bortfall av elektronisk kommunikasjon. Å redusere eiendomsskatten for datasentre, bidrar positivt til utvikling av datasentervirksomheter i Norge. 
På IKT-kompetanse leverer ikke regjeringen. Tekna savner et betydelig kapasitetsløft innen IKT-studier, både gradsstudier og etter- og videreutdanningstilbud. Forslaget om 500 studieplasser over fire år er ett steg i rett retning, men ikke dekkende for behovet. Arbeidslivets reelle kompetansebehov må kartlegges. Særlig er vi bekymret for det gapet vi ser for IT-sikkerhetskompetanse. Det må derfor på plass en betydelig økning i studietilbudet for å møte morgendagens behov.  Foreløpig rapporter viser et gap på ca. 4 000 årsverk innen avansert IT-sikkerhet i 2030 hvis vi ikke får raskt på plass flere plasser. Vi trenger avansert IT-sikkerhetskompetanse i en rekke kritiske virksomheter. Det er ingen klare prioriteringer av dette i budsjettet.


Drastisk CO2-kutt

Randeberg etterlyser også en langt mer aktiv holdning fra regjeringens side i lagring av CO2 under havbunnen i Nordsjøen. I statsbudsjettet kutter regjeringen 90 prosent av budsjettet på rensing og lagring. 360 millioner kroner er blitt til 20 millioner kroner. Det betyr at målet om å lagre CO2 i Nordsjøen er skjøvet på enda en gang, og at utviklingen går helt feil vei.
– Karbonfangst og -lagring (CCS) er et stort teknologiprosjekt, med tunge aktører som Statoil, Shell og Total som deltakere. Foreløpig er dette et nasjonalt prosjekt som sleper seg av gårde. Dette må bli et internasjonalt prosjekt med flukt, sier hun. - Regjeringen burde for lengst vært i forhandling med landene omkring Nordsjøen for å få på plass avtaler om lagring av europeisk CO2 under havbunnen i Nordsjøen. Dette vil skape og bygge verdifulle, klimavennlige, teknologiintensive og fremtidsrettede arbeidsplasser som Norge trenger flere av.
Stortinget må derfor sørge for et budsjett som aktivt bruker teknologi og kompetanse for å skape fremtidens arbeidsplasser, sier Randeberg.


Flom og beredskap

Faren for flom på grunn av mer overvann er økende. Tekna mener det må iverksettes mer konkrete tiltak for klimatilpasning. - Det er et stort behov for å møte flom, ras og overvannsproblematikk framover. Vi ser at bevilgningene er lavere enn i 2014 og 2015. Kommunene trenger et betydelig løft i teknologikompetanse for å møte utfordringene. Dette må nå gjenspeiles i statsbudsjettene fra i år og framover, sier Randeberg.

Tekna-studentene

Leder av Tekna Student Karen Ane Skjennum er skuffet over at regjeringen ikke gjør noe for å forbedre utstyrssituasjonen for studentene. - Skal vi ha teknisk- naturvitenskaplige utdannelser som bidrar til å skape morgendagens arbeidsplasser og smarte løsninger for fremtiden, må vi ha utdanningstilbud som har moderne bygg, nødvendig utstyr og god infrastruktur på plass, sier hun. Tekna Student savner en tydelig satsning som følger opp stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning.

 

Tekna har deltatt i flere budsjetthøringer

Se opptak fra budsjetthøringene under og les notatene under. 

   

 

Høringsnotater

 

Se film fra vandrehallen på stortinget, under fremleggelsen av statsbudsjettet 2018

 

Les andre relevante saker:

Publisert: 16. oktober 2017