Dette kan banken spørre om

Banker og en rekke andre som omfattes av §4 i Hvitvaskingsloven, er nå pålagt å innhente opplysninger om alle kunder og deres kundeforhold.

Loven operer med alminnelig eller forenklet kundekontroll etter §6, og i noen tilfeller forsterkede kontrolltiltak etter bestemmelsene i §15. Kundeforholdet generelt, større transaksjon eller andre omstendigheter kan etter en vurdering gi grunnlag for forsterkede kontrolltiltak. 

Flere medlemmer har henvendt seg til Tekna etter å ha reagert på noen av spørsmålene, f.eks "Har du, din nærmeste familie eller dine nære venner politiske eller offentlige verv utenfor Norge?"

Bestemmelser om kontroll, løpende oppfølging og plikt til rapportering finnes i Forskrift om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering. Alle kunder bør besvare spørsmålene. Unnlater man dette, kan transaksjoner bli stanset og/eller kundeforholdet kan bli sagt opp av banken/finansinstitusjonen. 

( Banks and other financial institutions’ obligation to obtain information about customers:

 Banks and number of others that are covered by §4 i Hvitvaskingsloven are now required to obtain information about all customers and their customer relation.

 The law operates with ordinary or simplified customers control pursuant to §6, and in some cases reinforced control measures in accordance with the provisions of §15. The customer relationship in general, major transactions or other circumstances may provide a basis for reinforced control measures.

 Members have contacted us after responding to some of the questions, for example, "Do you, your closest family or your close friends have political or public duty outside Norway?"

 All customers should answer the questions. If you fail to do this, transactions may be terminated and/or the customer relationship may be terminated by the bank/financial institutions.)

 

Publisert: 1. desember 2017