-Viktig med tidligere og bedre undervisning

Norske elever gjør det svært bra i matematikk i 5. klasse, sammenlignet med andre nordiske og europeiske land, viser TIMSS 2015.

 I 9.trinn faller Norge til europeisk snitt. Spesielt svikter det i algebra.
- Tekna mener opplæringen i algebra må starte tidligere på barnetrinnet. Ved revidering av læreplanene blir det derfor ekstra viktig å legge til rette for dybdelæring i algebra. Algebra er blant annet en viktig byggestein for programmering og koding i skolen, sier president i Tekna Lise Lyngsnes Randeberg.
Resultatene i algebra samsvarer med hva mange andre studier har pekt på som en svakhet i norsk utdanning. På alle nivåer, i grunnskole, i videregående skole og i lærerutdanning presterer norske elever svakt i algebra. Noe av tilbakegangen i fysikk kan også antas å skyldes svakere kunnskaper i matematikk, spesielt i algebra.
Randeberg mener det er grunn til å anta at det er en sammenheng mellom svake algebraferdigheter og at svært få elever velger fordypning i matematikk på videregående.
- Norge har en urovekkende lav dekningsgrad i matematikk. Det igjen gir oss et svakere rekrutteringsgrunnlag og svekket gjennomføringsgrad innen ingeniør-, teknologi- og realfagene i høyere utdanning, sier hun.

Publisert: 29. november 2016