-Vi har langt å gå når det gjelder digital sikkerhet

-Det er høyt nivå på helse, arbeidsmiljø og sikkerhet i norsk petroleumsvirksomhet.

Foto av president i Tekna, Lise Lyngsnes Randeberg

Når det gjelder sikkerhet på digitalisering av drift og kontrollsystemer, har vi et stykke å gå, var budskapet fra Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg på Topplederkonferansen på Sola, som fant sted for kort tid siden. Dette er en arena for beslutningstakere til å dele erfaringer, tanker og kunnskap som i sum skal bidra til å styrke sikkerheten i petroleumsbransjen. På konferansen kom både toppledere fra næringslivet, sikkerhetsmyndigheter, akademia, og organisasjonsliv. Til konferansen kom også statsråd for samfunnssikkerhet Ingvild Smines Tybring-Gjedde. 

Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg kom til konferansen med et spesielt fokus på IKT-sikkerhet i et arbeidstakerperspektiv.

Bakgrunnen

Tekna utfordret vinteren 2017 Ptil på deres tilsynsansvar for sikkerheten i den digitale infrastrukturen i petroleumsnæringen. Gangen i denne problemstillingen har vært at tilsynet fra å avvise at dette lå innenfor deres ansvarsområde, har erkjent at de har dette ansvaret, og at det er et stort behov for økt fokus på dette området. Det har vært en oppfatning i næringen at kontor og drift var to helt adskilte systemer. Tekna har vært svært tydelig på at det ikke er mulig å se disse atskilt. I forbindelse med Riksrevisjonens rapport kom Tekna med noen forslag til tiltak vi mener er viktige:

  • Forslag om beredskapsøvelser innen IT drift.
  • Krav om et tydeligere og kompetent tilsyn, særlig på IT-sikkerhet.
  • Flere uanmeldte tilsyn.

Tekna har ingen formening om hele eller deler av norsk petroleumsnæring skal underlegges sikkerhetslovens virkeområde, men Tekna har engasjert seg i hvordan man arbeider med utpeking. Det er ingen tvil om at sektoren utgjør en del av kritisk infrastruktur og må derfor gjennom en grundig risiko- og sårbarhetsvurdering.  Dette arbeidet kan ikke gjøres av Olje- og energidepartementet eller Arbeids- og sosialdepartementet alene; vi mener samfunnssikkerhetsministeren må ta et overordnet ansvar.

-Med økt digitalisering og kompleksitet endrer risikobildet seg. Mennesker og komplekse digitale systemer skal fungere sammen. At vi har et system som fanger opp utilsiktede hendelser slik at vi kan lære av dem, er helt vesentlig.  Dette handler om tillit, samarbeid og åpenhet, understreket Lyngsnes Randeberg.

Den norske modellen

Hun understreket at dette også handler om den norske modellen. -For den norske modellen handler ikke bare om det som skjer rundt regjeringskontorene og hos de sentrale arbeidslivspartene. Det handler om det som skjer hver dag i bedriftene. I kommunikasjonen mellom arbeidstakerne og arbeidsgiverne, hvor også arbeidstakerne er med, og ønsker å gjøre sin bedrift mer lønnsom gjennom å blant annet sikre at virksomheten har de rette verktøyene og systemene for en effektiv og sikker produksjon.

Det er igjennom innspillene fra våre medlemmer og tillitsvalgte at vi har fått en forståelse for viktigheten av IKT-sikkerhet, ikke bare i petroleumsindustrien, men også i andre næringer.

De gjør at Tekna kan være en bidragsyter på den enkelte virksomhet, men også på det politiske plan, understreket Lyngsnes Randeberg.

Publisert: 4. november 2019