-Permittering kan være uheldig

-Permittering kan være uheldig, og misbrukes ofte der det ville være bedre og riktigere å si opp folk, sier Tekna-president og nestleder i Akademikerne Lise Lyngnes Randeberg til DN i dag.

I følge DN reagerer hun på milliardkostnadene ved permittering. Randeberg tror utstrakt bruk av permittering kan «låse inne» arbeidstagere og utsette at de kommer i gang med å søke ny jobb. Hun ber nå om avklaring og lovfesting av hvordan og når permittering kan brukes i bedrifter med problemer. - Vi blir nedrent av både store og mindre bedrifter som er usikre på hva som kreves for å bruke permitteringer. Arbeidsgiverne pådrar seg store utgifter til advokathjelp, sier Randeberg. Hun peker på at permittering er regulert i hovedtariffavtalen mellom NHO og LO, mens andre svever i usikkerhet. - Derfor bør reglene som skal gjelde nå lovfestes, sier hun.

Det er kravene for å beslutte permittering, kravene til prosess og varsling og hvem som skal omfattes Tekna mener er hovedproblemet.

- Vi har fått 6000 henvendelser til vårt juridiske kontor, sier Tekna-presidenten. Hun mener bedriftene frykter risiko ved å bruke permittering uten klart grunnlag. - Usikkerheten kan føre til at bedriftene finner det lettere å gå til oppsigelser, sier Randeberg.

Har en lov

Tid og ytelser ved permittering er i hovedsak regulert gjennom lov. Tidsperioden for mulig permittering ble regulert opp i 2016.

Arbeidstagere skal varsles 14 dager før permittering trer i kraft. Bedriften har plikt til å betale lønn de første ti dagene, deretter overtar Nav - siden permitterte i hovedsak har rett på dagpenger. Etter 30 uker får bedriften igjen lønnsplikt i fem dager, så Nav igjen til maksimalt ytterligere 19 uker. Tekna viser til Nav-tall og reagerer også på kostnader ved permittering på rundt 1,8 milliarder kroner på ett år.

- Men kan endringer i permitteringsreglene spare samfunnet for kostnader? Alternativet kan vel uansett bli dagpenger for ledige?

- Oppsagte har krav på lønn i oppsigelsestiden. Og det kan hende at permittering ender med oppsigelse allikevel. Det kan hende oppsigelse er bedre, slik at folk får en avklaring og kommer fortere i gang med å søke ny jobb, sier Randeberg.

LO sier nei

LO avviser Teknas innvendinger.

- Vi mener at permitteringsordningen er viktig. I gode tider strammes ordningen inn, og i dårlige tider tilpasses den etter situasjonen på arbeidsmarkedet. Ordningen er dynamisk, og er et godt og viktig virkemiddel i arbeidsmarkedspolitikken. LO har nesten ingen saker til behandling der de lokale partene er uenige om bruk av permittering, så vi kjenner oss ikke igjen i Teknas beskrivelse, sier nestleder Tor Arne Solbakken.

LO mener lovfesting er unødvendig.

- Dette bør fortsatt være partenes ordning. Regelverket som er nedfelt i Hovedavtalen mellom LO og NHO er ulovfestet rett for hele arbeidslivet, noe som også Nav forholder seg til, sier nestlederen.

«Rom for forbedring»

Den ansvarlige statsråden er mer åpen:

- Det er rom for forbedring i dagens system. Jeg vil derfor invitere partene i arbeidslivet til å bli med å gå gjennom permitteringsordningen for å se på muligheter for å tilpasse arbeidsgiverbetalingen: Målet er at folk ikke går permitterte lenger enn nødvendig, sier arbeidsminister Anniken Hauglie.

Hun mener permitteringsordningen inneholder dilemmaer.

- For regjeringen har det vært viktig at permitteringsreglene ikke er til hinder for nødvendig omstilling. En fersk NAV-rapport viste at jo lenger permitteringsperioden er, desto lenger går folk permittert selv når man korrigerer for konjunkturer. Permitterte risikerer å bruke opp dagpengerettigheter mens de venter på jobber som kanskje ikke kommer tilbake. Mange kommer sent i gang med å søke nye jobber, sier Hauglie til DN i dag.

 

Publisert: 20. mars 2017