-Meget uheldig overkjøring

Regjeringen har konkludert med at oppgavene knyttet til administrasjon av fylkesvegnettet skal flyttes fra Statens vegvesen til de nye regionene.

-Det er meget uheldig at regjeringen velger å utføre så store endringer i strid med de faglige rådene fra eksperter i sektoren, påpekes det i et brev som fem arbeidstakerorganisasjoner i Statens vegvesen har sendt samferdselsminister Jon Georg Dale i dag. Brevet er sendt av Tekna, NTL, Forbundet for Ledelse og Teknikk, Parat og NITO, som representerer mer enn 5000 medlemmer.

Foruten fylkeskommunene har alle de berørte aktørene uttrykt sterke bekymringer. Organisasjonene vil gjerne møte samferdselsministeren for å utdype sine standpunkter, understrekes det i brevet.

Da Statens vegvesen utredet forslaget om flytting av oppgaver i rapporten «Fra sams og samling», kom det tydelig frem at en slik overføring i all sannsynlighet vil føre til en mindre effektiv ressursbruk og lavere kvalitet på arbeidet med administrasjon av fylkesveinettet. Vegvesenets utredning fikk bred støtte fra fagforeninger, entreprenører og andre aktører i sektoren. Til tross for dette har regjeringen i budsjettproposisjonen utelukkende fokusert på utfordringer knyttet til selve overføringsprosessen. Bekymringene fra Statens vegvesen og fagforeningene om effektiv ressursbruk, ivaretagelse av fagmiljøer og sikkerhet på norske veier er i all hovedsak oversett.

Dersom oppgavene skal utføres av de nye regionene, vil det medføre at hver av de 11 regionene må tilføres og opprettholde kompetanse som de i dag ikke innehar. Denne kompetansen må i all hovedsak innhentes gjennom overføring av ansatte fra Statens vegvesen. Dette er problematisk av flere grunner:

  • Det er ikke tilstrekkelig kompetanse i Norge i dag til at hver enkelt region kan rekruttere og ivareta kunnskap til å utføre oppgavene på samme nivå som med dagens system. Regionene, Statens vegvesen og Nye veier vil måtte gå inn i en lite hensiktsmessig konkurranse om den samme veifaglige kompetansen.
  • Ettersom regionene ikke lenger kan få oppgaver utført av Statens vegvesen, vil de i større grad måtte kjøpe ekstern kompetanse. Dette vil medføre økte kostnader for skattebetalerne.
  • Det finnes betydelige stordriftsfordeler ved å ha kompetanse samlet i et sterkt fagmiljø på nasjonalt nivå.
  • For entreprenørbransjen er det en fordel å kunne forholde seg til en profesjonell nasjonal aktør heller enn å måtte forholde seg til 11 forskjellige aktører.
  • En mulig årsak til at Norge har et av verdens tryggeste veinett, er at ansvaret for vei, kjøretøy og trafikant er samlet i en etat. Overføringen av oppgaver fra Statens vegvesen kan dermed medføre svekket sikkerhet på norske veier.

Usikkerheten har allerede ført til kompetansetap i Statens vegvesen. Et stort og sterkt fagmiljø er en av de viktigste årsakene til at Statens vegvesen fremstår som en attraktiv arbeidsplass. Kompetansen de ansatte besitter er høyt ettertraktet i markedet. De 11 regionale fagmiljøene vil dermed ha store problemer med å konkurrere med sterkere fagmiljøer i Statens vegvesen og entreprenørbransjen.

Publisert: 15. oktober 2018