-For svak satsing på klima- og teknologiutvikling

Tekna frykter at regjeringen ved å utsette og skrinlegge to av tre norske karbonfangstprosjekter, skaper usikkerhet rundt viljen til satsing på karbonfangst- og lagring (CCS).

Regjeringen valgte i revidert nasjonalbudsjett bare å gå videre med CCS-anlegget til Norcem, mens Klemetsrud-anlegget utsettes og Yara droppes. 

- Teknologene og industrien har lenge stått klare til å virkeliggjøre karbonfangst og -lagring. Nå setter regjeringen bremsene på ved å utsette beslutning om oppstart av demonstrasjonsanlegg og teknologiutvikling for fangst, transport og lagring av CO2 til 2023, sier Randeberg. 

Hun mener regjeringen nå skaper usikkerhet om viljen til å satse videre på Norges viktigste klima- og teknologiprosjekt. 

-Teknas medlemmer innen olje, gass og klima innehar verdensledende teknologi- og energikompetanse. Vi er teknologioptimister, og har tålmodig ventet på startskuddet for partnerskap med staten. De reduserte ambisjonene fra regjeringen skaper uforutsigbarhet, og sender utydelige signaler om viljen til å satse videre på Norges viktigste klima- og teknologiprosjekt. Satsingen ved Norcem er viktig, men vi hadde håpet på mer, sier Randeberg. 

Tekna-presidenten understreker at karbonfangst og -lagring er et avgjørende klimatiltak. Både det Internasjonale Energibyrået og FNs klimapanel legger til grunn omfattende bruk av CCS i sine modeller for at togradersmålet skal innfris. Fangst og lagring av karbon foregår allerede flere steder i mindre skala, men utstrakt bruk av CCS krever ny teknologi som senker kostnadsnivået og en fullstendig og fungerende verdikjede på internasjonalt nivå. 

- Norge har unike forutsetninger for å spille en nøkkelrolle i å utvikle ny CCS-teknologi, og vi har muligheten til å bygge opp lagringskapasitet i Nordsjøen. Tekna har sterk tro på at CCS kan bli en viktig næring som skaper arbeidsplasser og verdier i Norge, sier hun. 

Randeberg mener det er avgjørende at vi har en fungerende internasjonal verdikjede og deltagelse fra aktører innen næringsliv og industri, dersom CCS skal lykkes. 

- Flere land ser til Norge for lederskap når det gjelder CSS. Før forprosjektene står ferdige, kan ikke industrien gå inn for fullt i disse prosjektene, og Stortinget kan ikke ta stilling til deres videre utvikling. Alle aktørene som er involvert i dette, bruker mye tid og penger på disse prosjektene. Når regjeringen nå ikke legger frem finansiering for prosjektene på Klemetsrud i denne runden, samt dropper prosjektet på Yara, så undergraver det tilliten disse aktørene har til prosjektene, understreker Randeberg.

Publisert: 15. mai 2018