- Myndighetene må ha kontroll på sikkerhetskritiske IKT-tjenester i olja

Rapporten «Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten» ble fredag 29. september presentert for arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie. I rapporten anbefaler Tekna og de øvrige arbeidstakerorganisasjonene at IKT- tjenester for anlegg i Norge som berører kritisk infrastruktur, bør være underlagt norske myndigheters overordnede ansvar og tilsynsmulighet.

Tekna har vært en pådriver i rapportarbeidet for at økt digitalisering blir tydelig omtalt som en ny utfordring for petroleumssektoren fremover.

- Rapporten ser viktigheten av å innføre digitale løsninger som kan fjerne risikoutsatt arbeid og eksponering ved ulykker, samtidig som den påpeker at utviklingen medfører utfordringer knyttet til situasjonsforståelse, risikopersepsjon og informasjonssikring. Digitalisering kan utgjøre en HMS-risiko, der feil kan skyldes utstyrsfeil, menneskelige feiloperasjoner, men også fare for ubevisste/bevisste menneskelige feilhandlinger eller sabotasje, sier Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg.

Tekna er positive til at rapporten anbefaler en partssammensatt gruppe som tar for seg utfordringer og muligheter knyttet HMS og økt digitalisering. Denne gruppen skal også identifisere ytterligere kunnskapsbehov og eventuelle behov for videreutvikling av regelverk og normer.

- Vi mener petroleumsnæringen bør arbeide for å videreutvikle brukergrensesnitt og sikring av IT-nettverk for å hindre feilhandlinger og bevisste anslag, sier Randeberg.

Publisert: 29. september 2017