God HMS gjør oss konkurransedyktige

Det er avgjørende at HMS-arbeidet i petroleumsnæringen styrkes. Sikkerhet må være norsk petroleumsnærings konkurransefortrinn. Det hevder Tekna-tillitsvalgt Peter Sabel i en kommentar til stortingsmeldingen om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie la fredag frem stortingsmeldingen om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten.

- Tekna er fornøyd med at det gjennom meldingen settes søkelys på flere viktige områder for et styrket HMS-arbeid i petroleumsnæringen. Helt relevante problemstillinger reises spesielt innen topartssamarbeidet, IT-sikkerhet, kompetanse-situasjonen og Petroleumstilsynets tilsynsrolle. Sikkerhet må være norsk petroleumsnærings konkurransefortrinn. I en tid med store endringer digitalt, teknologisk og økonomisk, er det avgjørende at HMS-arbeidet ikke svekkes, men styrkes, sier Peter Sabel, som representerer Tekna i Sikkerhetsforum.

Han understreker at Tekna vil følge opp stortingsbehandlingen av meldingen.

- For oss er det viktig at Stortinget sender tydelige signaler om behovet for å utvikle samarbeidet mellom partene. Den tillit som statsråden viser til, kommer ikke av seg selv. Muligheter for deltakelse i beslutningsprosesser og reell påvirkningsmulighet fra arbeidstakersiden må understrekes. Verdsettelsen av høyt kompetente medarbeidere i en bransje i omstilling må understrekes. Å bevare faglige miljøer og faglig sterke medarbeidere, også i tider med omstilling og kostnadskutt, er avgjørende for å lykkes på sikt, sier Sabel.

Sabel mener den største omstillingen i sektoren er den utviklingen vi ser innen bruk av ny teknologi og digitalisering. Med stadig mer utstrakt bruk av digitale teknologiske løsninger, øker sårbarheten.

- Det er ingen tvil om at norsk petroleumsnæring har alle muligheter for å hevde seg internasjonalt med gode digitale sikkerhetsløsninger. Men dette er et område som må gis et betydelig løft. Gode risiko- og sårbarhetsvurderinger, samt ansvarsfordeling og handlingsplaner knyttet til cybersikkerhet, må på plass.

- Petroleumstilsynet må øke sin kompetanse på tilsyn med digital sikkerhet. Det er avgjørende at Petroleumstilsynet har et avklart mandat for sin rolle som tilsynsmyndighet med digital sikkerhet i næringen.  Næringen må selv sørge for å utvikle en egen digital sikkerhetskultur. Nasjonale myndigheter, herunder både Justisdepartementet, Olje- og energidepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet må koordinere sine roller i sammenheng når lovverk og rammebetingelser for sektorens IT-sikkerhet skal utvikles, sier Peter Sabel.

Tekna vil gi sine innspill til behandlingen av meldingen i Stortinget og følge opp arbeidet gjennom deltakelse i Sikkerhetsforum.

 

Publisert: 9. april 2018