Formelle krav

I tillegg til de formelle krav knyttet til Etableringen av selskapet, stilles det også en rekke krav knyttet til driften.

Regelhjelp.no hjelper bedriftsledere, HMS-ansvarlige  og arbeidstakere med å finne frem i lover, forskrifter, og påbud m.v., slik at du slipper å lete på mange ulike steder.  Materialet er også samlet bransjevis.

Den lettest tilgjengelige oversikt over formelle krav for næringsvirksomhet finner du ellers i Brønnøysundregistrenes utmerkede veiledningssider på Altinn: Hjelp til regelverk. Her er klar og oversiktlig informasjon både om Før du starter egen bedrift, med bl.a.:

 • Forretningsidé
 • Hobby eller næring
 • Velge selskapsform
 • Krav til navnet
 • Registrering av foretaket, arbeidstakere og MVA

og Når du driver egen bedrift, med bl.a.:

 • Regnskap og revisjon
 • HMS Internkontroll
 • Forretningsdokumenter
 • Statistikkplikter
 • Skatt og avgifter, innberetning og skattetrekk
 • Ansatte, med registrering, yrkesskadeforsikring, sykdom, skader og sykepenger
 • Permisjoner og ferie
 • Flytting, endringer og opphør

Denne informasjonen er også utgitt på papir, i samarbeid med Skatteetaten, Arbeidstilsynet, Statistisk sentralbyrå og NAV. Du får brosjyrene gratis på disse stedene. Her er oversikt over Regnskap og Revisjon, Protokollplikter for selskapet, HMS, Forretningsdokumenter og Statistikkplikter. Videre om Skatt og Avgifter, Ansatte og Sykdom, Permisjoner og Ferie.

Endringer i styresammensetningen skal meldes til Brønnøysundregistrene.
Endringer i aksjonærsammensetningen skal føres inn i aksjeeierboken, som ikke registreres i Brønnøysund, men som likevel skal være tilgjengelig for omverden. Sjekk Spør oss under Dokumentasjon/Protokollpliktene.

Sjekk hvilke opplysninger som er registrert om bedriften din i registeret, og sørg at den blir korrekt og oppdatert. Vær klar over at du nå også kan registrere e- post adresse og web-adresse, nyttig også i markedssammenheng.

Oppgaveregisteret i Brønnøysund holder oversikt over hvilke oppgaveplikter staten pålegger næringslivet, det vil si hvilke opplysninger ulike registre og etater krever fra de næringsdrivende, både genenerelt og innenfor forskjellige næringer. Målet er å hindre overflødig innsamling og registrering av opplysninger, og å gi næringsliv og forvaltning tilgang til opplysninger om oppgaveplikter. Ved å oppgi ditt organisasjonsnummer kan du få en oversikt over dine oppgaveplikter til staten.

I det enorme mangfold av lover og regler er det ellers vanskelig å trekke frem de viktigste, men her er i alle fall noen som vil vedrøre de fleste:

 • Regnskap
 • Avtaler i bedriftslivet
 • Vederlag for åndsverk

Altinn har oversikt over Tillatelser og Andre myndighetskrav, Oppgaver og Innsendingsplikt i tilknytning til Regnskap, Skatt og avgift, m.v.

Miljødirektoratet har egen oversikt over regelverk og forskrifter.

Regnskap og andre offentlige pålegg
Regnskapsloven, se nærmere om regnskapsplikt i Tekna VitAlt-sidene under I drift/Økonomi/Regnskap og Revisjon. Regnskapsmateriale skal oppbevares på trygt sted i minst 10 år

 • Merverdiavgift, for alle næringsdrivende som i løpet av en 12 måneders periode har omsetning over kr 50 000,-
 • Organisasjonsnummer, evt. med MVA for mva pliktige, selskapsform, adresse m.v. på brevark, salgsmateriale og faktura
 • Fakturering: alle næringsdrivende som er registrert i merverdiavgiftsmanntallet må på fakturaen spesifisere hvorvidt de enkelte poster er mva pliktige eller ikke
 • Mva pliktige: momsoppgave innen den 10. i annenhver måned
 • Arbeidsgiveravgift: Registrering av ansatte på NAV, beregning av Arbeidsgiveravgift med melding til kemner/kommunekasserer annenhver måned med innbetaling av avgiftsbeløpet
 • Skattetrekk: trekkbeløpet på egen skattetrekkskonto før overføring til kemner/kommunekasserer i de respektive ansattes hjemkommuner. Vær spesielt oppmerksom på at dette ikke på noe tidspunkt er bedriftens penger, det er enten den ansattes eller statens penger, og om bedriften bruker disse pengene er det underslag!
 • Lønns- og trekkoppgaver til kommunekassereren innen utgangen av januar
 • Årsoppgjør med Revisjonsberetning til Brønnøysund innen 1. august
 • Arbeidsmiljøet skal kommenteres i Årsberetningen, og det skal opplyses om sykefravær, skader og ulykker, og faktorer som kan påvirke det indre og ytre miljø.
 • Det skal føre lister over overtid, og fravær på grunn av sykdom og barns sykdom
 • I henhold til Yrkesskadeforsikringsloven er det påbudt å ha yrkesskadeforsikring. Se også Forskrift til Lov om Yrkesskadeforsikring
 • I alle virksomheter med over 10 ansatte skal det velges verneombud
 • Oppsagt medarbeider skal ha skriftlig attest når hun/han slutter
 • Bedriftsdemokrati, med de ansattes rett til medbestemmelse, har hjemmel i Aksjeloven og Selskapsloven, og for organiserte i Hovedavtalen LO-NHO kapittel 9

Se ellers i Altinn eller direkte i Brønnøysundregistrene for utfyllende informasjon om lover og regler og andre myndighetskrav.

Hvilke plikter du vil få som arbeidsgiver finner du på  Altinns sider om Arbeidsforhold

Oslo kemnerkontor tilbyr gratis "Gratiskurs for nye arbeidsgivere", med oppdatert informasjon om bl.a. lønnsinnberetning, skattetrekk og arbeidsgiveravgift. 

RArbeidsgiver - Rett og plikt i arbeidslivet er et fagblad innen økonomi og personaladministrasjon, og tar opp aktuelle temaer innen trygderett, arbeidsrett, skatt, regnskap, lønn, hms m.v.

Se også under Personalledelse for utfyllende regelverk som vedrører personalforhold.

Oversikt over lokale forskrifter i den enkelte kommune finner du oversiktlig presentert, og søkbart, i Lovdata.

Avtaler i bedriftslivet
Det er ikke bare overfor det offentlige at det finnes formelle krav som må følges. Viktige er selvfølgelig også egne arbeidstakere, og eksterne kontraktspartnere som kunder og leverandører, finansinstitusjoner og andre samarbeidspartnere.

Se nærmere om de juridiske spørsmål i forhold til ansatte på Tekna VitAlts sider om Personal.

En sentral lov som regulerer avtaler ellers i næringslivet er Avtaleloven.
Den gjør bl.a. klart at kombinasjonen av tilbud og aksept utgjør en bindende avtale. Unntaket er i forbrukerforhold, der forbrukeren i henhold til Angrefristloven har en angrefrist på ti dager ved dørsalg, postordresalg, og liknende.

Kjøpsloven gjelder bare kjøp av ting, og ikke for fast eiendom eller tjenester. Men også her gjøres det forskjell på avtaler mellom profesjonelle aktører, og mellom profesjonell selger på den ene siden og forbruker på den andre siden.
Profesjonelle aktører kan gjøre avtaler som er i strid med kjøpsloven, men en avtale med en forbruker settes til side hvis den gir forbrukeren et dårligere resultat enn loven.

Kjøpsloven gir bl.a. regler om reklamasjon og reklamasjonsfrist, forsinkelse, m.v., og forutsetninger for heving av avtalen eller erstatning. Her er også regler om forholdet til mellommenn, som gjerne er regulert gjennom egne avtaler, som

 • agentavtaler
 • forhandleravtaler
 • kommisjonsavtaler
 • franchiseavtaler
 • m.v 

Altinn har eksempler på mange typer avtaler, under Dokumentmaler.

Business Software Alliance arbeider for en trygg og lovregulert verden på Internett.  BSAs medlemmer representerer verdens raskest voksende bransjer og arbeider for å bekjempe piratkopiering av programvare. På vegne av programvare-, maskinvare- og Internettsektorene gir BSA databrukere opplæring i opphavsrett for programvare og sikkerhet på nettet, fremmer retningslinjer for nyskapning og utvidete handelsmuligheter.

For sekundær bruk av åndsverk har andre organisasjoner fått lovbeskyttede vederlagsordninger, og sammen informerer de på nettstedet

CLARA som er en informasjonssentral for opphavsrett og klarering 

BONO utferdiger tillatelser, og krever inn vederlag for bruk av bildende kunst i.h.t. åndsverkloven

GRAMO som arbeider med rettigheter og vederlag i forbindelse med kringkasting av lydinnspillinger.

KOPINOR som er interesseorganet for rettighetshavere til trykte og utgitte åndsverk. Om du kopierer fra aviser, tidsskrifter, bøker o.l. for annet enn privat bruk må du inngå en kopieringsavtale.

NORWACO som arbeider med audiovisuelle rettigheter og vederlag i forbindelse med kabelspredning, videokopiering osv.), og

TONO som innkasserer et vederlag på vegne av komponister, tekstforfattere og musikkforlag. TONO har intet overskudd, pengene går tilbake til disse medlemmene. Vederlaget er for bruk av musikk i konsertsammenheng og i kringkasting, i forretningslokaler, i reklame, som "ventemusikk" i telefonanlegg o.l.

FONO - Foreningen norske plateselskaper, som skal fremme fonogrammet som kulturmedium

Sist endret: 13.01.2014
Sitat

"Jo høyere posisjon en leder har, og jo lengre han eller hun har sittet i en lederrolle, jo færre trekk forbundet med entreprenørskap og nyskaping viser denne lederen" - Jorunn Grytdal, AFF