Personalledelse

Personalledelse.jpg

Personalledelse er ledelse av bedriftens viktigste ressurs. Personalledelse er også å ansette, utvikle og lede denne ressursen for å oppfylle bedriftens mål best mulig.

HR, Human Resources, er blitt en del av også den norske begrepsverden, og HR-strategi bør være en integrert del av bedriftens totale forretningsstrategi.

Formelle krav
Avtaleverk
Uformelle krav
Medarbeidersamtaler

Konflikter og konflikthåndtering
Kompetanse, Opplæring
Rekruttering, Ansettelser
Lønn, lån og regulativ
Forsikringsordninger
Ferie
Permittering
Oppsigelse
Avskjed
Pensjonsforhold og sykdom
Helse Miljø Sikkerhet, se Internkontroll HMS under Drift/Kvalitet
Kilder Personal

En personalhåndbok viser bedriftens personalpolitikk i praksis. Med utgangpunkt i lover og avtaler bør personalhåndboken beskrive retningslinjene, reglene og prinsippene for forholdet mellom bedriften og de ansatte.

Til personalfunksjonen er knyttet både formelle og menneskelige krav.

De viktigste formelle kravene fremgår av

Arbeidsmiljøloven som gjelder alle unntatt sjøfart, fangst og fiske, og militær luftfart. Denne loven er ufravikelig med mindre avvikene går i de ansattes favør.

Loven skal sikre arbeidstakerne et trygt arbeidsmiljø og en velferdsmessig standard i samsvar med den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet, trygge tilsettingsforhold og meningsfylt arbeidssituasjon. Siktemålet er videre at virksomhetene selv skal løse sine arbeidsmiljøproblemer i samarbeid med arbeidslivets organisasjoner, og med kontroll og veiledning fra offentlig myndighet.     

Særlig ansvar er pålagt produsenter, importører og leverandører av tekniske innretninger og utstyr, giftige og helsefarlige stoffer, m.v.

Oppføring av bygg eller bygningsmessige arbeider, endringer i lokaler, produksjonsprosesser og maskinutstyr m.v. som fører til vesentlige endringer i arbeidsmiljøet skal meldes til Arbeidstilsynet.

Personskader og sykdom med basis i forholdene på arbeidsplassen skal registreres, og alvorlige arbeidsulykker skal straks meldes til både politiet og Arbeidstilsynet.

Virksomheter med over 10 ansatte skal ha Verneombud, og med over 50 ansatte skal virksomheten ha Arbeidsmiljøutvalg.

Videre gir loven regler om rett til permisjon i tilknytning til svangerskap og fødsel, amming og barns eller barnepassers sykdom, pleie av pårørende, m.v., forbud mot barnearbeid, og regler om arbeidstid, nattarbeid, skiftarbeid, overtid, m.v. Adekvat har mer om permisjoner.

Loven gir også retningslinjer for tilsetting uten diskriminering, minstekrav for hva en arbeidsavtale skal inneholde, arbeidsreglement, og regler i forbindelse med oppsigelse og avskjed, og attester.

Se faktabok om arbeidsledelse og helse utgitt av Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) (2011).

Andre lover i tilknytning til personalfunksjonen er:

Mer komplett oversikt over lover og regler knyttet til arbeidsgiveransvaret finner du i Altinn, som også har Dokumentmaler.

Se også Tekna VitAlts sider om Internkontroll Helse Miljø Sikkerhet, og om Formelle krav til ledelsen.
 
Du kan også gå direkte til Lovdata, og søke på de respektive emner, under både Lover og Forskrifter.

Avtaleverk
I tillegg til offentlige lover og regelverk kommer avtaler som inngås mellom grupper av arbeidsgivere og grupper av arbeidstakere, som f.eks. Hovedavtalen mellom LO og NHO, og andre tariffavtaler i privat og offentlig sektor. Slike avtaler gjelder kun de parter de er inngått av, men er gjerne retningsgivende også for andre forhold i arbeidslivet.

Ifølge Arbeidstvistloven defineres en Tariffavtale som en avtale mellom en fagforening og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening om arbeids- og lønnsvilkår eller andre arbeidsforhold.

Regelverket i arbeidslivet kan grovt inndeles i

 • den individuelle arbeidsrett, med arbeidsavtale, arbeidsbeskrivelse, oppsigelsestid, arbeidstid og overtid, lønn, ferie, prøvetid, eventuell stillingsinstruks og arbeidsreglement, m.v., og
 • den kollektive arbeidsrett, med tariffavtale

Fjernarbeid er ikke et offisielt rettslig begrep, men må eventuelt tas med i Arbeidsavtalen og kan utløse flere arbeidsrettslige spørsmål.

I både Adekvat Personal og i Håndbok i personalledelse fra Kompetanse Forlaget finner du eksempel på Arbeidsreglement, med momenter som bl.a. Ansettelse, Legekontroll, Arbeids- og hviletider, Utbetaling av lønn, Alminnelig orden, Oppslag på bedriften, Taushetsplikt, Forholdet til kunder og leverandører, Oppsigelse og Avskjedigelse.

Blant de uformelle kravene hører:

 • å skape tillit mellom ledelse og medarbeidere, og å skape tillit og samarbeid gjennom hele organisasjonen, sli at den blir et vinnerteam
 • å skape positive holdninger og lojalitet og innsatsvilje for bedriften og bedriftens mål blant alle ansatte, slik at alle også blir positive ambassadører for bedriften utad
 • å sørge for at alle ansatte får muligheter for selvutvikling gjennom både opplæring/utvikling og nye jobbutfordringer
 • evne til å unngå interessekonflikter, avklare rollekonflikter og bilegge sakskonflikter og følelseskonflikter

Også den ansatte har klare forpliktelser utover arbeidsprestasjoner i henhold til arbeidsavtalen, det gjelder bl.a. lojalitetsplikt og taushetsplikt. Brudd på disse forpliktelsene kan være saklig grunn til oppsigelse eller avskjed.

Medarbeidersamtaler
er en strukturert form for konstruktiv dialog mellom medarbeider og foresatte, som supplement til den daglige uformelle praten og faglige drøftinger.

Medarbeidersamtaler skal medvirke til å avklar ansvars- og myndighetsområder, forventninger og stillingskrav, mål og måloppnåelse, kompetanseutvikling, utviklingsmuligheter, rokkeringer og avansement, og forslag til forbedringer av rutiner og systemer

Medarbeidersamtaler anses for å være et nyttig verktøy for bedre arbeidsklima, motivasjon, trivsel, m.v. Men da må de tas på alvor, med tilstrekkelig plan, innsikt og oppfølging.

Under Dokumentmaler har Altinn opplegg for medarbeidersamtaler.

Det finnes en rekke lærebøker og håndbøker m.v. som omhandler medarbeidersamtaler, bl.a. Nye medarbeidersamtaler av Kari Garmannslund, og Medarbeidersamtaler i det nye arbeidslivet av Aslaug Mikkelsen. Start for eksempel med et søk i BIBSYS.

Konflikter og konflikthåndtering
Når konflikter oppstår kan det være greitt å få avklart om det dreier seg om:

 • Saks- eller fagkonflikt, rett og slett ulik vurdering av konkrete spørsmål
 • Konflikt som skyldes forhold på arbeidsplassen, som f.eks. dårlig planlegging, dårlig ledelse, organisering og tilrettelegging, svake beslutningssystemer og dårlig informasjon, m.v.
 • Personalkonflikter, ut fra ulike verdi- og virkelighetsoppfatninger, ulike personlige mål og interesser, statusforskjeller og ulikt arbeidstempo og holdninger til jobben, m.v., eller rett og slett
 • Generell vantrivsel, stress og frustrasjoner

Ved personalkonflikter trengs ofte hjelp utenfra, men gode resultater forutsetter at de konflikten gjelder selv bidrar aktivt til å løse den.

En tilnærmingsmåte kan være å fokusere på løsningsmåter mer enn på årsaker. Mer i boken LØFT: Løsningsfokusert tilnærming av Gro Johnsrud Langslet

Kompetanse, Opplæring
Livslang læring er et begrep som blir en realitet for de fleste. Professor Rolf Waaler, tidligere rektor ved Norges Handelshøyskole, sa det slik:
"Den som tror han er ferdig utlært er ikke utlært, bare ferdig".

Bedriftskatalogen Proff tilbyr kursoversikt innen ulike fag og bransjer. Se også Teknas kurstilbud til medlemmer og andre.

Kompetansereformen, som i sin tid ble gjennomført i et samarbeid mellom LO, NHO og myndighetene, hadde som siktemål å:

 • Dekke den enkeltes, bedriftenes og samfunnets behov for kompetanseutvikling
 • Styrke verdiskapingen i norsk arbeidsliv
 • Utvikle markedet for kompetanseutvikling (etter- og videreutdanning) gjennom samarbeid med de ulike aktørene
 • Skape bedre rekruttering til bedrifter og virksomheter, og å
 • Oppnå et mer fleksibelt arbeidsmarked

Dette understreker at kompetanseoppbygging er helt avgjørende for de fleste bedrifters utvikling og konkurranseevne. Det kreves både konkret fagkompetanse, og handlingskompetanse i form av ferdigheter og holdninger for å løse oppgaver i konstruktivt samarbeid med andre.

Vox
er et nasjonalt kompetansesenter for voksenopplæring. Vox drev også Kompetanseutviklingsprogrammet (KUP), som ga økonomisk støtte til bedrifter som ville oppgradere sin kompetanse og som også ga verdifulle erfaringer om betydningen av slik kompetanseutvikling. 

Vær oppmerksom på at endel opplæringsprogrammer lar seg kombinere, bl.a. kan flere av arbeidsmarkedsprogrammene benyttes i rekkefølge.

Arbeidsmarkedsopplæring AMO
har til formål å gi opplæring og kvalifisering i samsvar med arbeidsmarkedets behov, og fortrinnsvis på områder som supplerer utdanningsinstitusjonenes tilbud. Målgruppen er primært arbeidsledige, men også personer i en usikker sysselsettingssituasjon. Kursene er vanligvis åpne for personer som er fylt 19 år.

Det finnes et bredt spekter av kursvarianter. Nærmere opplysninger på NAV

Bedriftsintern opplæring BIO
er arbeidsmarkedsopplæring som foregår internt i bedriften. Formålet er kvalifisering av arbeidstakere for å dekke bedriftens behov i tilknytning til omstilling.

Målgruppene er:

 • arbeidstakere i bedrifter med omstillings- og strukturproblemer
 • personer ansatt gjennom arbeidsformidlingen og som trenger opplæring, og
 • arbeidstakere i bedrifter som lærer opp egne ansatte i stillinger som det er vanskelig å besette på annen måte

Les mer om BIO på NAV.

Tilskudd til lærlingebedrifter
Fagopplæring i arbeidslivet er et tilbud til både ungdom og voksne i en rekke yrker. Med siktemål å heve det faglige nivå i arbeidslivet gir staten lærlingetilskudd, instruktørtilskudd og fagprøvetilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger. Nærmere informasjon hos Fagopplæringskontoret i fylkeskommunen, og på Internett på http://www.norge.no/ - Samfunnsinformasjon - Utdanning

Næringslivets fadderordning
har som mål å hjelpe ungdom som har problemer med å komme inn på arbeidsmarkedet fordi de mangler arbeidserfaring og nødvendig utdannelse. Nærmere informasjon hos NHO

Lønnstilskudd til arbeidsgivere
skal dekke arbeidsgivers ekstra utgifter til nødvendig introduksjon og opplæring ved ansettelse av målgrupper som yrkeshemmede, langtidsledige, flyktninger, arbeidssøkere over 60 og under 25 år, kvinner og menn i utradisjonelle yrker (likestillingstilskudd), og jenter og gutter i utradisjonelle lærlingeforhold.
For nærmere informasjon, kontakt det lokale arbeidskontoret.

Praksisplass
skal gi praktisk opplæring og yrkeserfaring for ungdom under 20 år med liten arbeidserfaring, men kan også gjelde andre grupper etter behov.
For nærmere informasjon, kontakt det lokale arbeidskontoret.

Møteplass på nettet
For å møte utfordringene i forbindelse med kompetansereformen er Norgesuniversitetet etablert. Dette er en møteplass for å utvikle flere og bedre tilbud om etter- og videreutdanning for arbeidslivets behov. Nettstedet gir også samlet oversikt over etter- og videreutdannningstilbud fra norske universitet og høgskoler, fagforbund og foreninger, totalt ca. 3.500 kurs.

Se i Tekna VitAlts sider om Utdanning og Bedriftsutviklingsprogrammer, både generelt og EU-programmer, for supplerende informasjon.

Rekruttering, Ansettelser
Etter hvert som kompetanse og motivasjon blir viktigere konkurransefaktorer, og "the war for talent" blir hardere, blir også rekruttering en stadig viktigere del av bedriftens forretningsstrategi.

Se hva Ukeavisen Ledelse sier om etikk.

Til ansettelser hører både formelle plikter og viktige vurderinger. Til de formelle pliktene hører:

 • Bedriften skal være meldt i Arbeidsgiverregisteret, jfr. melding til Brønnøysundregistrene, og
 • Hver ansatt skal umiddelbart meldes inn i Arbeidstakerregisteret, på NAV -kontoret eller via Altinn. Hvilke plikter du har som arbeidsgiver finner du på Altinns sider om Arbeidsforhold
 • Yrkesskadeforsikring: ta kontakt med flere forsikringsselskap for tilbud, premien kan variere
 • Arbeidsgiveravgift, sjekk satsen i arbeidstakerens hjemkommune
 • Skattetrekk i arbeidstakerens lønn, skal på egen konto i banken, da dette ikke på noe tidspunkt er bedriftens penger, det er statens penger som bedriften innkasserer fra den ansatte
 • Arbeidstilsynet skal ha melding om alle virksomheter med ansatte minst en uke før etablering eller flytting. Arbeidstilsynet har også standard arbeidsdavtaler på mange språk
 • Skriftlig arbeidsavtale skal være inngått innen en måned etter at arbeidsforholdet begynte. Arbeidsmiljølovens § 14 - 5 og 6 setter krav til innholdet i en ansettelsesavtale
 • Arbeidsmiljøloven gir også begrensninger i hva du i utlysningen eller på annen måte kan be søkeren gi opplysninger om med hensyn til politiske, religiøse eller kulturelle spørsmål m.v., og ved ansettelsen kan du ikke forskjellsbehandle ut fra rase, hudfarge, etnisk opprinnelse m.v.
 • Likestillingsloven gir forbud mot forskjellsbehandling av kvinner og menn, både ved ansettelser og i lønns- og arbeidsbetingelser, der prinsippet er lik lønn for arbeid av lik verdi

EØS-avtalen gir norske bedrifter anledning til fritt å ansette personer fra andre land innen EØS-området, og NAV har egne Euro-konsulenter som kan hjelpe til med å rekruttere arbeidstakere med spesialkompetanse.

Eures - The European Job Mobility Portal - er i Norge knyttet til NAV, og bistår arbeidsgivere med stadig mer rekruttering fra Europa. Se også NAVs hjemmesider under Rekruttering, og Rekruttering fra utlandet. På Eures' CV-online finner du CV'er for arbeidssøkere fra hele Europa.

NOKUT, Nasjonalt organ som skal kontrollere og utvikle kvaliteten på høyere utdanning i Norge. NOKUT gir også generell godkjenning av høyere utdanning tatt i utlandet, og har en database over godkjente utenlandske læresteder med utdannings- og karaktersystemer. Nyttig ved rekruttering av medarbediere med utdanning fra utlandet.

Vær klar over at selvstendig næringsdrivende som utelukkende har oppdrag for deg anses for å være ansatt som arbeidstaker i bedriften. Skatteetaten har egen brosjyre: "Lønnstaker eller Næringsdrivende", som du får på arbeidskontoret, likningskontoret eller tiltakskontoret.

Nærmere informasjon finner du på Altinn.

Nyttige skjema for jobbsøk og rekruttering finner du også hos Karrierelink

Ukeavisen har nyttig sjekkliste for å sjekke referansene, og også en liste med rekrutteringstabber som en bør unngå. Se også tips om å gjøre intervjuet visjonært, og også strukturert.

Om du søker jobb kan det være grunn til å søke på ditt eget navn på nettet og sjekke hva potensielle arbeidsgivere finner ut om deg.  Se artikkel i Ukeavisen.

Ansettelse av en ny medarbeider er gjerne minst like viktig som en millioninvestering, og bør gjøres til gjenstand for like grundige vurderinger. Gjør en grundig analyse både av behov, hvordan behovet best kan dekkes, eventuelt ved ansettelse, definer hvilke funksjoner som skal dekkes, og hvilke faglige og personlige egenskaper medarbeideren bør ha. Dette må gjenspeiles i utlysingsteksten, og legges til grunn ved gjennomgang av søknadene, ved jobbintervjuene og ved innhenting av referanser.

Vurder både intern og ekstern rekruttering.

Vurder grundig hvilke medier du vil bruke for annonsering etter nye medarbeidere.

Har du person(er) i kikkerten som du vil kontakte direkte er det ofte en fordel å kunne vise til en offentlig utlysing.

Vurder geografisk nedslagsfelt, fag og bransje, stillingens kompetanse- og lønnsnivå, m.v.

Oftest er det naturlig å ta utgangspunkt i lokal eller regional presse, og eventuelt supplere med landsdekkende presse og eventuelt fag- eller bransjetidsskrifter. Se Fagpressekatalogen, som har informasjon om både opplag og dekning, og annonsepriser.

Adekvat gir gode råd for rekruttering, med mer grundig veiledning i boken Rekruttering.

Karrieresentrene er møtested der potensielle arbeidsgivere og arbeidstakere med fersk akademisk utdannelse kan knytte kontakt. Se f.eks. Karrieresenteret i Oslo og Karrieresenteret i Bergen.

Internett er nå blitt en viktig kanal for rekruttering og stillingsannonser.

Vurder eventuelle lokale nettportaler og lokale eller regionale avisers nettsteder i denne sammenheng.

Careerjet er en arbeidssøkemotor for Norge og hele verden. Her får arbeidssøkeren tilgang til arbeidsplasser sammenfattet fra forskjellige internett-kilder, og blir omdirigert til de originale jobb annonsene.

Også Aftenposten har guider for jobbsøkere, utdanning og karriere.

Sentral aktør i nasjonal sammenheng er NAV, med omfattende service til både arbeidssøkere og arbeidsgivere. Ved fast ansettelse av folk som har problemer med å skaffe seg jobb, kan NAV f.eks. dekke inntil 75% av lønnen i 6 måneder.

Videre gir de store avisenes annonsesamarbeid Finn jobb god dekning.

Jobbdirekte tilbyr jobbsøkere å profilere sin CV, administrere jobbsøket, og å bli matchet mot en landsdekkende stillingsdatabase som omfatter bedrifter innen privat og offentlig sektor.

Stillinger.no gir oversikt over rekruttering, stillinger og vikartjenester m.v.

Statsjobb er en stillingsdatabase for ledige stillinger forbeholdt det offentlige.

Mer informasjon finner du i de generelle søkemotorene, prøv f.eks. Kvasir og søk på "jobbsøk"

Alle søkere bør få rask bekreftelse på at søknaden er mottatt, og opplysning om når beslutning kan ventes. Så må alle søkerne få tilbakemelding igjen.

Noen selskap har spesialisert seg på personal- og rekrutteringstjenester. Vanlig honorar for slike tjenester kan gjerne ligge på omkring en tredjedel av årslønnen til den som skal ansettes.

Vurder også om bruk av bemanningsbedrift kan være et alternativ til ansettelse.
Det tidligere forbudet mot utleie av arbeidskraft er nå opphevet, men det kan ikke kreves betaling fra arbeidssøker for slik formidlingstjeneste. Innleie av arbeidskraft blir regulert i Arbeidsmiljølovens § 14 12 - 14.

Private formidlere finner du ved å søke på Vikarbyrå på startsider eller søkemotorer, f.eks. ABC Startsiden, eller via listen over Bedriftsregistre i VitAlt, f.eks. Gule sider.

Be om en økonomisk oppstilling over hva et vikarengasjement koster i forhold til en tilsvarende ansettelse. Og vær klar over at du har rett til å ansette vikaren når du føler at det måtte være mer hensiktsmessig.

Lønn
forhandles og fastsettes gjerne ut fra kombinasjon av noen av følgende prinsipper:

 • Grunnlønn basert på stilling
 • Individuell del basert på kvalifikasjoner og ansiennitet
 • Individuell del basert på dyktighet og resultater, motivasjonsfaktor
 • Eventuell bonus, individuelt eller på gruppebasis, motivasjonsfaktor
 • Tidlønn, som time-, dag-, uke-, måneds- eller årslønn
 • Minstelønn, gjerne basert på tariffavtaler
 • Normallønn, som forutsetter at det ikke skal gis tillegg ut over lønnssatsene
 • Prestasjonslønn, f.eks. akkordlønn, basert på produksjonsresultatene
 • Fastlønn

Dersom bedriften og/eller de ansatte er organisert har organisasjonene klare retningslinjer for lønnsfastsettelse, ut fra forhandlingsresultatene.

Om arbeidstaker får lån i bedriften til lavere rente enn normalrenten skal det betales skatt og arbeidsgiveravgift av fordelen.

Adekvat har nyttige bedriftskalkulatorer gratis på nettet, bl.a. økonomiske beregninger, for lønn, sykefravær og arbeidsulykker, og også en Lønnshåndbok.

For regulativ for reise, kost og losji m.v., se Altinn og søk på f.eks. "reiseregulativ".

Forsikringsordninger
Lov om yrkesskadeforsikring med tvungen yrkesskadeforsikring gjelder alle arbeidsgivere og arbeidstakere.
Se også Forskrift til Lov om Yrkesskadeforsikring
og Arbeidsdepartementets sider om pensjonsreformen for oppdatert informasjon.

I tillegg kan det være aktuelt å vurdere:

 • Gruppelivsforsikringer
 • Kollektiv ulykkesforsikring
 • Reiseforsikring, og
 • Kollektiv hjemforsikring
 • For arbeidsgivere finnes flere typer forsikringer, som bl.a. kompanjongforsikring, arveavgiftsforsikring og kredittforsikring

Se også i Tekna VitAlts sider om Forsikring under Drift/Økonomi, og om Forsikringsbransjen under Finansnæringens Fellesorganisasjon, med fakta og råd i tilknytning til bl.a. forsikring og pensjon.

Ferieloven
sikrer at alle får ferie og feriepenger. Opptjeningsåret følger kalenderåret og gir rett til ferie og feriepenger i påfølgende år.

Alle arbeidstakere har krav på 25 virkedager ferie hvert år. Ettersom lørdager er medregnet i virkedagene, er 6 virkedager det samme som en uke. Arbeidstakere har med andre ord krav på 4 uker + 1 dags ferie hvert kalenderår. Søndager og lovbestemte helge- eller høytidsdager regnes ikke som virkedager.

Tariffoppgjøret 2000/2001 ga mange grupper en femte ferieuke, men denne ekstra ferien (med tilsvarende forhøyelse av feriepengesatsen) er en del av lønnsoppgjøret mellom partene, og ikke en del av ferieloven.

Arbeidstakere som har fylt 60 år innen september i ferieåret har krav på 6 virkedager - 1 uke - ekstra ferie. 60-åringer skal imidlertid ikke ha forhøyete feriepenger av den del av grunnlaget som måtte overstige 6 G (Folketrygdens grunnbeløp)

Har du ansatte med fremmedkulturell baksgrunn, og derfor har andre religiøse helligdager enn våre vanlige, anbefaler NHO å vise smidighet med hensyn til å tilpasse ferieavviklingen til slike dager eller perioder. Dager som tas ut på dette grunnlaget går naturlig nok av vedkommendes opptjente feriedager.

Se Arbeidstilsynets Faktasider om ferie utfyllende informasjon.

Permittering
Med permittering løses arbeidstakeren midlertidig fra sin rett og plikt til å arbeide.

Permitteringslønnsloven omhandler arbeidsgivers lønnsplikt under permittering.
§ 1 i loven definerer permittering som at "arbeidstaker midlertidig fritas for arbeidsplikt i forbindelse med driftsinnskrenkning eller driftsstans, enten dette bestemmes ensidig av arbeidsgiver eller ved avtale i det enkelte tilfelle. Arbeidstakeren er fortsatt ansatt i bedriften under permittering.

Ifølge Hovedavtalen kan permittering foretas når saklig grunn gjør det nødvendig for bedriften. Det skal gis 14 dagers skriftlig varsel, og ansienniteten fravikes når det er saklig grunn. Ved full permittering skal arbeidsgiver betale lønn de ti første arbeidsdagene, og ved delvis permittering blir arbeidsgiverperioden noe lenger.

Ved permittering fritas arbeidstakeren midlertidig for arbeidsplikt i forbindelse med innskrenking eller driftsstans. To uker før permittering skal arbeidstakeren ha permitteringsvarsel, og før permitteringen trer i kraft skal hun/han ha et permitteringsskriv. Ha nær kontakt med Arbeidskontoret, bl.a. i forbindelse med dagpenger for de permitterte.

Altinn har har en grei informasjon om permittering.

Se også Tekna VitAlts sider om Omstilling/Nedbemanning

Oppsigelse
Arbeidsmiljølovens kapittel 15 inneholder bestemmelser om opphør av arbeidsforhold, herunder vern mot usaklig oppsigelse som er begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers og arbeidstakers forhold. En oppsigelse skal være saklig begrunnet og ikke komme overraskende på arbeidstakeren.

Ved oppsigelse som skyldes forhold ved bedriften skal det konfereres med ansattes representanter eller tillitsvalgte.

Ved oppsigelse som skyldes arbeidstakers forhold skal vedkommende ha fått advarsler på forhånd

Vær klar over at oppsigelse med fratreden før fylte 70 år fordi arbeidstakeren har nådd pensjonsalder etter folketrygdloven, ikke anses for å være saklig grunn.

Se også Ukeavisens Sjekkliste ved oppsigelse og Mal for attest.

Ved eventuelle problemer med alkohol eller rusmidler, ta først kontakt med AKAN, som er et samarbeid mellom LO, NHO og staten ved Helse- og omsorgsdepartementet. Innsatsen rettes mot hele Norges arbeidsliv, både privat og offentlig sektor, både små og store bedrifter. Formålet er å forebygge rusmiddelproblemer i arbeidslivet, og å bidra til at ansatte med rusmiddelproblemer får hjelp. AKAN forholder seg til rusmiddelbruk forbundet med arbeid, og er ikke en avholdsorganisasjon

Av og til viderefører virksomheten AlkoKutt, som arbeidet for for punktavhold, med fokusering på situasjoner der alkohol ikke hører hjemme.

Se også Tekna VitAlts sider om Nedbemanning under Omstilling.

Avskjed
Ved alvorlig pliktbrudd eller vesentlig mislighold av arbeidsavtalen kan Arbeidsmiljølovens § 15 14 om avskjed komme til anvendelse. Avskjed kan skje med øyeblikkelig virkning, og arbeidsgiveren blir raskere fri sine forpliktelser overfor arbeidstakeren.

I alle typer personalsaker, og særlig i spørsmål om oppsigelse eller avskjed, er dokumentasjon viktig, herunder eventuelle advarsler forut for oppsigelsen eller avskjeden. Det kan være både praktisk og mest korrekt å overlevere oppsigelse eller avskjed personlig, og arbeidstaker bør da kvittere for mottakelsen. Hvis den sendes bør det være ved rekommandert post

Sluttattest
Alle arbeidstakere som fratrer har rett på skriftlig attest, med opplysninger om navn og fødselsdato, hva arbeidet har bestått i, og arbeidsforholdets varighet. Noe mer utførlig attest er gjerne vanlig. Ved avskjedigelse kan arbeidsgiver uten å angi grunnen nærmere, skrive at arbeidstakeren er avskjediget.

En avslutningssamtale kan gi nyttig informasjon om hva som fungerer og ikke fungerer på arbeidsplassen. Spør f.eks. om hva den ansatte har satt mest pris på i løpet av ansettelsestiden, hva hun/han har lært innen de viktigste områdene, hva hun/ han er mest stolt over å ha gjort, hvilke av medarbeiderne som har vært til mest hjelp, m.v.

Pensjonsforhold og sykdom
Det sentrale lovverket her, som gjelder oss alle, er Folketrygdloven.
Ytelsene fra Folketrygden avhenger av inntekt, opptjente pensjonspoeng og størrelsen på grunnbeløpet (G) når pensjonen skal utbetales.

Arbeidstakere i offentlig sektor har har en pensjonsordning som samordnes med Folketrygden, men ikke med private forsikringer. Private tjenestepensjonsforsikringer samordnes generelt ikke med Folketrygden.

Underregulering av grunnbeløpet og regelendringer har ført til at Folketrygdens ytelser vil bli mindre enn opprinnelig forespeilet. Ved at store grupper lønnsmottakere får inntekten mer enn halvert ved overgang fra yrkesaktivitet til pensjonisttilværelse, ble obligatorisk tjenestepensjon et sentralt tema i pensjonsreformen. Loven åpner for felles innkjøpsordninger, noe mange av bedriftsorganisasjonene vil benytte seg av. Mange eksperter råder derfor bedriftene til å ha "is i magen" og ikke forhaste seg i flommen av tilbud som nå strømmer på.

Se Arbeidsdepartementets sider om pensjonsreformen for oppdatert informasjon.

Førtidspensjonering etter nærmere avtale kan være aktuelt å vurdere i tilknytning til slanking av bedriften.

Avtalefestet pensjon AFP ble avtalt mellom LO og NHO under lønnsoppgjøret i 1988, og flere organisasjoner har nå sluttet seg til, bl.a. stat og kommuner.
Dersom bedriften er med i ordningen omfatter den alle ansatte. På nærmere gitte vilkår om bl.a. minst 10 års opptjening i Folketrygden etter fylte 50 år og en inntekt på minst 2 G i de 10 beste opptjeningsårene, har den yrkesaktive rett til å fratre fra fylte 62 år.

For sykepenger, herunder eventuell tilleggsforsikring for selvstendige næringsdrivende, aktiv sykmelding, m.m., kontakt det lokale NAV-kontoret, eller se NAVs nettsider med. bl.a. en omfattende brosjyreoversikt. I utgangspunktet skal arbeidstakeren ha 100% dekning av inntektsgrunnlaget, inntil 6 gagner grunnbeløpet i folketrygden. De første 16 dagene betaler arbeidsgiver sykepengene, deretter overtar NAV-kontoret i bostedskommunen.

Egenmelding kan gis for inntil tre dager, deretter kreves legeerklæring. Ved mer enn 4 egenmeldinger i løpet av en 12 måneders periode kan arbeidsgiver kreve legeerklæring for alt fravær.

Arbeidstaker med omsorg for barn under 10 år har rett til permisjon i 10 dager per kalenderår når barn eller barnepasser er syk.

Gravide arbeidstakere har rett til permisjon i 42 uker med full lønn, eller 52 uker med 80 % lønn. Les om fedrekvoten på NAVs nettsider.

Med avtale om tidskonto kan arbeidstakeren fordele fødselspengene fra Folketrygden over en lengre periode, og gjenoppta arbeidet på redusert tid.

Vær klar over ditt lederansvar når medarbeider blir langtidssykemeldt:

 • oppfølgingsplan innen seks uker
 • tiltaksplan innen åtte uker
 • møte med den sykmeldte og lege innen 12 uker
 • møte med NAV og den sykmeldte etter seks måneder

Se også NAVs sider om oppfølging av sykmeldte

Kapittel 3 og 4 i Arbeidsmiljøloven gir nærmere bestemmelser om i krav til arbeidsmiljøet og mer inkluderende arbeidsliv. Innen åtte uker skal arbeidsgiver ha utarbeidet en oppfølgingsplan for den som er sykmeldt, og også arbeidstakeren plikter å medvirke til oppfølgingsplaner for å kunne komme raskere tilbake i arbeid.

Stadig flere virksomheter inngår en avtale om inkluderende arbeidsliv. IA-avtalen er undertegnet av alle de store aktørene i norsk arbeidsliv og har som hovedmål å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet.

Les mer om IA-avtalen (siden krever innlogging)

Du kan også lese mer om inkluderende arbeidsliv på NAV eller Arbeidsdeartementets nettsider.

For den som vil unngå for store tap og lidelser i sykehuskøen er det mulig å tegne helseforsikring. Kontakt ditt forsikringsselskap eller private medisinske sentre.

I gjennomsnitt lider minst en av fem som er syke på jobben av psykiske lidelser. God hjelp kan du finne i Veiledningshefte fra NAV.

Rådet for psykisk helses visjon er et best mulig liv for barn og voksne med psykiske lidelser, og deres pårørende, og et rausere og varmere samfunn som bidrar til god psykisk helse.

Naringsdrivende.no har tips om både trygderettigheter og pensjonsforhold.

Pensjonsboka gir omfattende informasjon. Utgiveren tilbyr også Seniorkurs

ExtraStiftelsen Helse og rehabilitering har konsesjon til å drive tv-spillet Extra. Overskuddet fra Extra skal bidra til frivillige organisasjoners innsats for å bedre fysisk og psykisk helse i Norge. Frivillige, humanitære organisasjoner kan søke om prosjektmidler innen forebygging, rehabilitering og forskning, uavhengig av medlemskap i stiftelsen. Siden starten i 1997 har Helse og delt ut over 2 milliarder kroner.

NHO og LO utgir i fellesskap en serie hefter med sykefravær som tema, bl.a.:

 • Momenter til drøftelse for å redusere sykefraværet i bedriften. Idekatalog med spørsmål for å sette i gang en diskusjon om sykefravær i bedriften, og
 • Mindre stress og sykefravær - mer effektiv produksjon. Tiltakshefte for industribedrifter

Temaheftene omfatter:

 1. Sykefravær - Hva gjelder det - Tiltak når helsen svikter ...
 2. Lavere sykefravær - Praktiske eksempler fra bedrifter ...
 3. Sykefravær og lederens rolle
 4. Belastning - negativt eller positivt?

Sykefraværet i Norge koster 85 milliarder kroner i året. 47 milliarder av dette er tap i produksjon i næringsliv og offentlig forvaltning. I tillegg kommer 38 milliarder i utgifter til overtid, vikarer og administrasjonskostnader.

Hver sykefraværsdag koster 1700 kroner for næringslivet. Det viser en undersøkelse som SINTEF Unimed har gjort for NHOs Arbeidsmiljøfond.
Undersøkelsen viser at en sykefraværsdag koster 1700 kroner i næringslivet, utenom lønn til den sykmeldte. 1000 av kronene kommer av produksjonstap, mens overtid, administrasjon, vikarer mm koster 700 kroner pr sykefraværsdag.
Dette viser hvor nødvendig det er med godt sykefraværsarbeid, og ansvaret har både bedriften, lege og NAV-kontor.

Muskelskjelettlidelser er den hyppigste årsaken til sykefravær og uføretrygding i Norge. Les mer om arbeid som årsak til muskelskjelettlidelser på Statens arbeidsmiljøinstitutts nettsider.

World Medical Card lagrer en persons medisinske informasjon, forseglet i et plastkort. Den er lesbar i klartekst og i internasjonale medisinske koder, og kan således være til stor hjelp når skader eller sykdom oppstår, både på reiser og i jobben.

Idébanken for sykefraværsarbeidet gir deg svar på spørsmål om sykefravær og arbeidsmiljø. Idebanken er en bank hvor alle som er opptatt av arbeidsmiljø og sykefravær fritt kan ta ut og sette inn gode ideer, erfaringer og forskningsresultater til bruk i sykefraværsarbeidet. Idébanken har produsert 101 faktaark og 9 temahefter relatert til arbeidsmiljø og sykefravær, og jobber nå med å formidle ideer og kunnskap som kan skape et mer inkluderende arbeidsliv.

Absentia jobber med arbeidsmiljø med spesiell fokus på sykefravær. Nettsidene gir bl.a. oversikt over konferanser og kurs, og tilgang til et ressursbibliotek med skjemaer og veiledninger. Nyheter fra Absentia og Idébanken for inkluderende arbeidsliv et oppdatert bilde av arbeid med arbeidsmiljø.

Arbeidslivssenter.no gjør det lett for brukeren å finne sitt lokale arbeidslivssenter.

For mer om Helse Miljø og sikkerhet, se Tekna VitAlts sider om Internkontroll og HMS.

Kilder Personal

 • Altinn har et omfattende hovedemne om Arbeidsforhold med informasjon om Ansettelse, sykepenger, permisjoner, ferie, HMS, oppsigelse, permittering, m.v.
 • Personal og ledelse fra Adekvat er omfattende og relativt oversiktlig, og med et greitt søkesystem. Der er Mal for både Personalhåndbok og Arbeidsreglement, aktuelle lover og regler knyttet til personalforhold, og en omfangsrik dokumentsamling med eksempler på avtaler, skjema og momentlister for både rekruttering og ansettelse, oppsigelse og avskjed, sykefravær og permittering, helse, miljø og sikkerhet, medarbeidersamtaler og kompetanseutvikling.

Småbedriftenes personalguide gir svar på de vanligste spørsmålene og problemene som dukker opp på jobben.

Se også VitAlts oversikt over Dokumentsamlinger og skjema under Til kildene/Litteratur bibliotek

 • Arbeidsgiver - Rett og plikt i arbeidslivet er et fagblad innen økonomi og personaladministrasjon, og tar opp aktuelle temaer innen trygderett, arbeidsrett, skatt, regnskap, lønn, hms m.v.
 • Utfyllende informasjon, bl.a. om de arbeidsrettslige forhold finner du i Lederens Håndbok fra Kompetanse Forlaget og i Håndbok i personalledelse, fra samme forlag. Her finner du også oversikt over de offentlige regulativene, og satser fra Skatteetaten
 • Rekrutteringsmanualen - Slik ansetter og sparker du ansatte av Wicklund-Hansen og Weyergang-Nielsen går gjennom hele ansettelsesprosessen, med tips om hvilke egenskaper som bør være til stede
 • Karrierelink inneholder artikler og et stort antall lenker innen jobb, utdanning og innovasjon, og har som mål å bli landets ledende portal for disse områdene.
 • Personal og ledelse fra Ask Media retter seg mot alle med personalansvar
 • Lønns-Nøkkelen er en tidsbesparende guide til rask og riktig lønnsinnberetning. Den får du fra Skattebetalerforeningen
 • Lover og regler finner du også i Lovdata
 • NAV har en rekke ytelser for å dempe de økonomiske skadevirkningene av arbeidsledighet mens man søker arbeid, og informasjonssider som gir også et vell av nyttig informasjon i tilknytning til sykdom, familie, utland, pensjonister, m.v.
 • Arbeidstilsynets nettsider finner du bl.a. øvrige tilsynsetater innenfor HMS-området, og en rekke private portaler og leverandører av opplæring og produkter innen HMS og Internkontroll
 • HR Norge (tidligere NIPA) er en medlemsorganisasjon for alle som arbeider med og er interessert i personaladministrasjon, organisasjon, rekruttering, ledelse og kompetanseutvikling
 • Et selskap som har spesialisert seg på både kurs og oppdatering av oppslagsverk innen personalsektoren er Info Tjenester i Sarpsborg. Datterselskapet Adekvat tilbyr gratis på nettet nyttige bedriftskalkulatorer for beregninger knyttet til bl.a. lønn, sykefravær, m.v.
 • Senter for seniorpolitikk (SSP) er et kompetansesenter som arbeider med stimulering og utvikling av god seniorpolitikk i privat og offentlig virksomhet. SSP koordinerer og bidrar til samarbeid om seniorspørsmål med myndigheter, virksomheter, arbeidslivets parter og personalfaglige- og opplæringsorganisasjoner

Som et verktøy særlig for små og mellomstore bedrifter som berøres av lønns- og tarifforhandlinger er det kommet en bok av Lennart Hovland: Tariffhåndboka for bedriften. Den inneholder bl.a. 12 gode tariffvettregler, og stoff om lokale forhandlinger, særavtaler, og om bedriftens forhold som følger av konflikt i de sentrale oppgjørene.

Blant Fortunes oversikter over de største, mest vekstkraftige, mest beundrete m.v. selskaper, er også en liste over de selskapene som det er best å arbeide for.

Se også norske Great Place To Work med oversikt over de beste norske arbeidsplasser.

Sist endret: 13.01.2014
Sitat

"God ledelse er både å vise og skape engasjement" - Gunn Wærsted

Annonser

adekvat