Kilder/Litteratur Styrearbeid

Kilder.jpg

Altinn har Styreguiden og Praktisk styrearbeid, og under Dokumentmaler finner du eksempler på bl.a. Aksjeeierbok, Aksjonæravtale, Styreinstruks, Taushetserklæring, og Protokoll fra Generalforsamling og Styre.

Oslo kommune næringsetaten har en serie brosjyrer bl.a. om Praktisk styrearbeid, og disse kan du laste ned fra nettet.

Styreplan
har møtt de nye lovmesige krav til styrets arbeid og ansvar, kontrollrutiner og risikostyring, med et strukturert opplegg som gjør all informasjon til styret tilgjengelig over internett. Se demofilmer gratis på nettet, de gir nyttige tips for det praktiske styrearbeidet.

Styreguiden
er en praktisk bok om styrearbeid, med 50 forslag til dokumenter og maler for generalforsamlingen, styret og administrasjonen. Siktemålet er økt kvalitet og effektivitet i styrearbeidet, og motivasjon til bedre samarbeid mellom daglig ledelse og styret for bedre å lykkes selskapets oppgaver og utfordringer. God nok kunnskap og informasjon i rett tid om selskapets utvikling og status ar avgjørende for et kvalifisert styrearbeid.

Styrehåndboken
av Ole Chr. Gulli, gir en grei og solid oversikt over styrets funksjon, ansvar, kompetanse, strategi og lovregler m.m., og retningslinjer for praktisk styrearbeid. Det følger også en diskett med eksempler på dokumenter, avtaler og sjekklister.

Fagbokforlaget har utgitt Mangfold i styrerommet som er en veileder i hvordan man oppnår reelt mangfold i styret. 

Styrearbeid: en håndbok for ansatte i selskap og konsern av Gro Granden omhandler aksjeselskapets styrende organer og forholdet mellom disse, med vekt på styrets oppgaver og praktisk styrearbeid.

BedriftsABC'n fra Adekvat Info, på papir og CD gir mye praktisk informasjon både om formelle og praktiske spørsmål i tilknytning til styrearbeid, med dokumentsamling.

Adekvat har også nyttige tips om tema styrearbeid.

HSH StyreNorge tilbyr omfattende verktøykasse og håndbøker på abonnementsbasis.

Fonn Software AS tilbyr dataprogrammet Qualety Styre som hjelper deg å ivareta kvaliteten på styrearbeidet, med en omfattende dokumentsamling.

Informasjon om styrearbeid, og eventuelt tips om rekruttering av styremedlemmer, kan du også få fra Styreakademiet - Norsk forening for Styremedlemmer, som har avdelinger i flere byer. De arrangerer også kurs og seminarer om styrearbeid.

Innovasjon Norge ønsker å bedre kvaliteten på styrearbeid i norske bedrifter, å rekruttere styremedlemmer fra et bredere nettverk, og å få flere kvinner inn i styrerommene. De har også utviklet et verktøy for å kvalifisere og kvalitetssikre potensielle styremedlemmer for små og mellomstore bedrifter. Sammen med Handelshøyskolen BI har Innovasjon Norge kjørt kompetansegivende kurs i styrearbeid. De som har gjennomført kurset blir registrert i en database med over 1300 kvalifiserte styrekandidater, og du kan også søke på kvinnelige styrekandidater. Dette er også et tiltak for å fremme likestillingen i norske bedriftsstyrer.

NHO har utarbeidet en serie temahefter om familiebedrifter, bl.a. 

  • Styre og ledelse i familiebedrifter
  • Å eie er en oppgave - ikke bare en tilstand

Det finnes også en rekke greie oversiktlige informasjonsbrosjyrer fra departementene, bl.a. en brosjyre om den nye aksjeloven. Den får du gratis hos revisor eller regnskapskontor, eller hos tiltakskontoret.

Om Corporate governance, som bl.a. dreier seg om mekanismene i triangelet mellom eierne, styret og ledelsen i et selskap, og også forholdet til andre så som ansatte, kreditorer, lokalsamfunn og andre som selskapene har sitt forhold til, kan du lese på nettsidene til Oslo Børs. 

Ukeavisen Ledelse skriver ofte om styreleders funksjon og ansvar, og om styrearbeid i sin alminnelighet. Se som eksempel artikkelen om 5 vanlige styretabber: Styret kan berike bedriften, eller gjøre vondt verre.

Sist endret: 07.12.2011

Relatert innhold

Eksterne lenker

Styreguiden

Styrehåndboken

Styreplan