Personlige kilder

Personer med erfaring fra etablering, og med kjennskap til din bransje, marked og konkurrenter, er gjerne den nyttigste kilde for råd og veiledning.

Utover ditt nærmiljø som familie, venner og kolleger, bank og tiltakskontor, regnskapsfører og revisor, kan du ringe gratis til Altinns Bedriftsveiledning på nummer 800 33 840.

Kolleger
Hvem kan bedre det du skal drive med enn dine kolleger? Det måtte evt. være du selv. Er du relativt fersk, vil kolleger kunne nyttige informasjonskilder.

Kolleger samme bransje samme sted er gjerne de som har de beste forutsetninger for å hjelpe deg, men her får du vurdere om evt. konkurranseforhold eller kollegialt samarbeid vil veie tyngst.

Kolleger andre bransjer samme sted
Vanligvis vil næringsdrivende på stedet være interessert i et sterkest mulig næringsmiljø, og således være velvillig stemt for å veilede en nyetablerer. Ta kontakt f.eks. gjennom næringsforening, tiltakskontor el.l.

Kolleger samme bransje andre steder
Her kommer mulig konkurranseforhold sjelden inn som en kompliserende faktor.
Hvis du ikke har personlige kontakter kan du søke i Tekna VitAlt via f.eks. adresseregistre, bransjer eller organisasjoner, for å finne bedrifter av samme type som din, på steder der du vil bli mer kollega enn konkurrent.

Normalt vil du møte velvilje og imøtekommenhet fra folk som gjerne etablerer kontakt med en fremtidig kollega for gjensidig informasjon og utvikling.

Organisasjoner og andre hjelpere
Vurder også om du bør ha et styre, med personer utenfor dine egne nære sirkler, folk som kan bidra med supplerende kompetanse, nettverk og erfaring.
Innovasjon Norge har etablert en database over styrekandidater. De som er registrert her har vært gjennom et kvalifiseringsprogram for styrekandidater, og du kan søke etter kriterier som dekker ditt behov.

Bedriftshjelp gir oversikt over offentlige støtteordninger til næringslivet.

Altinn har god oversikt over Oppstart og registrering, samt Oversikt støtteordninger.

Sjekk også med din kommune eller nærmeste NAV-kontor om det finnes lokale veiledningstilbud for etablerere. Eksempelvis tilbyr Oslo kommune Næringsetaten gratis etablererhjelp med både veiledning og kurs, og i Bergen er det Business Region Bergen som yter slike tjenester.

Oslo Teknopol er også en veiviser for deg som vil drive næringsvirksomhet og arbeide i Osloregionen. Her finner du fakta og informasjon om hovedstadsregionen og dens sentrale nærings- og kunnskapsmiljøer. Oslo Teknopol er etablert av Oslo kommune og Akershus fylkeskommune som et fellesorgan for næringsutvikling.

Også private aktører, som bl.a. Forretningsutvikling Oslo AS, tilbyr kurs og veiledning, dels med støtte fra NAV.

I tilknytning til oppblomstringen av nye bedrifter med både høy risiko og store fortjenestemuligheter, er det etter hvert etablert et stort spekter av mulige støttespillere, for finansiering og faglig miljø og bistand, se SIVAs oversikt over inkubatorer, kunnskapsparker og næringshager

VentureLab AS ble etablert i 2000 og har konsesjon fra Kredittilsynet til å yte investeringstjenester. VentureLab fokuserer på selskaper i SMB–segmentet, og tilbyr et bredt spekter av rådgivningstjenester, med særlig fokus på egenkapitaltransaksjoner, nedsalg, fusjoner og oppkjøper, og børsintroduksjon.
fremmer nyskaping ved å koble gründere og investorer.

Mother Courage arbeider i skjæringspunktet mellom politikk og næringsutvikling, og er et innovativt nettverk av enkeltmennesker, organisasjoner og bedrifter. Satsingsområdene er bl.a. entreprenørskap, ledelse, likestilling og økologi. 

Ungt entreprenørskap har til formål å fremme entreprenørskap og kreativitet blant unge, gjennom samarbeid mellom skole og næringsliv. Her får ungdom mulighet til å drive bedrift gjennom konsepter som elevbedrift, ungdomsbedrift og studentbedrift.

Innovasjonsforum er et tilbud til etablerere, med siktemål at etableringsprosessen skal bli best mulig målrettet og vellykket.

Se også i Tekna VitAlts sider om etablererfinansiering, med supplerende kilder.

Sist endret: 12.06.2012
Sitat

"Hos dem som lar seg råde, er der visdom" - Salomo